Prop. 2020/21:38

Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 oktober 2020

Stefan Löfven

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020. Mot bakgrund av en fortsatt spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 föreslår regeringen att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2021.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag.

2. Förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av 2020,

dels att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2021,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före utgången av 2020.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före utgången av maj 2021.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

3. Ärendet och dess beredning

Genom den tidsbegränsade lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen infördes regler om att den som driver ett serveringsställe bl.a. ska ansvara för att trängsel ska undvikas och att verksamheten organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras (prop. 2019/20:172, bet. 2019/20:SoU25, rskr. 2019/20:360). Lagen trädde i kraft den 1 juli 2020 och gäller till utgången av 2020. En promemoria (S2020/07039) med förslag om förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har tagits fram inom Regeringskansliet (Socialdepartementet). En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga

2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissynpunkter på promemorian har hämtats in på ett möte den 25 september 2020. Därtill har skriftliga synpunkter kommit in. Minnesanteckningar från remissmötet och de skriftliga synpunkterna finns tillgängliga i Socialdepartementet (S2020/07039).

Lagrådet

Förslaget innebär att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2021. Med anledning av att lagens giltighetstid förlängs föreslås också en följdändring i lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Åtgärder för att minska smittspridning i samhället

Covid-19 är en allvarlig sjukdom som i de svåraste fallen har en dödlig utgång. Viruset sprids mycket snabbt och Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade den 11 mars 2020 att utbrottet av covid-19 är en pandemi. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att hindra spridningen av det virus som orsakar covid-19. Den 1 februari 2020 beslutades förordningen (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV (SARS-CoV-2), dvs. den sjukdom som nu benämns covid-19. Den 1 juli 2020 trädde ändringar i smittskyddslagen i kraft vilket innebär att covid-19 är klassificerad både som en allmänfarlig och en samhällsfarlig sjukdom.

Regeringen har infört begränsningar av möjligheten att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, tillfälligt stoppat icke nödvändiga resor till Sverige från en annan stat än en EES-stat eller Schweiz och Utrikesdepartementet har avrått från icke nödvändiga resor. Regeringen har även vidtagit en rad olika åtgärder för att förhindra smittspridning i särskilda verksamheter och för att öka tillgången på sjukvårdsutrustning etc. Regeringen har, i nära dialog med partierna i riksdagen,

vidtagit en rad åtgärder för att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för svenska företag och deras anställda. Exempel på åtgärder som har vidtagits är sänkta arbetsgivaravgifter, slopat sjuklöneansvar och stöd till egenföretagare vid sjukfrånvaro.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det fysiska avståndet mellan personer och tiden som de vistas nära varandra en avgörande faktor för smittspridningen av det virus som orsakar covid-19. Risken för smittspridning är således extra stor i verksamheter där många för varandra okända människor samlas på små ytor under längre tid, t.ex. restauranger, barer och andra liknande miljöer. Regeringen bedömde mot bakgrund av detta i propositionen En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (prop. 2019/20:172) att det fanns behov av en reglering som kan förtydliga vilka smittskyddsåtgärder som ska vidtas samt en långsiktigt hållbar tillsynsorganisation som har tillgång till effektiva tillsynsverktyg.

Den 1 juli 2020 trädde lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Enligt lagen ansvarar den som driver ett serveringsställe för att serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks. Besökare ska kunna hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Verksamheten ska även i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras och det ska finnas rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet har tillsyn över att lagen och anslutande föreskrifter följs. Nämnden får besluta de förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas.

Folkhälsomyndigheten får enligt förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen meddela föreskrifter om sådana smittskyddsåtgärder som avses i lagen. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37) ska den som driver ett serveringsställe vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska kunna undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan trängsel. Besökare ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit. Besökare ska informeras om hur de kan minska risken för smittspridning. Den som driver ett serveringsställe ska vidare säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare. Föreskrifterna kompletteras med allmänna råd.

I prop. 2019/20:172 konstaterades att de krav som åläggs den som driver ett serveringsställe kan begränsa verksamhetens bedrivande och få ekonomiska konsekvenser. Åtgärderna för att förhindra smittspridning bör anpassas efter det rådande läget och inte vara mer långtgående än vad som är nödvändigt. Giltighetstiden för lagen begränsades därför. Lagen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla vid utgången av 2020.

5. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs

Regeringens förslag: Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2021.

Trots att lagen upphör att gälla vid utgången av maj 2021 ska den fortfarande gälla för ärenden eller mål som har inletts innan lagen upphörde.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens förslag. I promemorian föreslås att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla till utgången av juni 2021 och att lagen när den har upphört fortfarande ska gälla för ärenden eller mål som har inletts före utgången av juni 2021.

Remissinstanserna: En övervägande majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller har inga invändningar mot förslaget. Göteborgs kommun konstaterar att kommunen sedan i april har genomfört 900 kontroller på serveringsställen och att en tredjedel av kontrollerna har lett till en anmärkning om trängsel. Några remissinstanser har synpunkter på tidpunkten för lagens upphörande. Båstads kommun anför att det blir svårt att planera och genomföra tillsyn som bryts mitt i högsäsongen. Kommunen ser hellre att förlängningen antingen görs kortare eller längre så att sommarsäsongen exkluderas eller inkluderas. Gällivare kommun ser hellre att lagen blir gällande hela året men att det istället skapas möjlighet att upphäva den tidigare om den inte behövs. Nu blir det en osäkerhet om hur man ska planera tillsynen under sommaren. Även Hotell- och restaurangfacket och Region Gotland ställer sig frågande till att lagen föreslås upphöra att gälla mitt under sommaren. Visita är kritiska till förslaget och anser att det är svårt att se att det redan under hösten kan bedömas att det om drygt tre månader finns behov av att förlänga lagens giltighet ytterligare ett halvår. Om en förlängning bedöms vara nödvändig bör lagen förlängas med högst två månader.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget men anser att tillsynsuppdraget i fortsättningen måste få en tydligare koppling till regional eller lokal smittspridning. Detta kan ske genom att smittskyddsläkaren får en tydligare roll i bedömningen av det aktuella tillsynsbehovet.

SKR och Hudiksvalls kommun anser också att regeringen bör se över möjligheten till en generell stängning av serveringsställen t.ex. från midnatt i kommuner med förhöjd smittspridning.

Visita föreslår att lagen avgränsas till att gälla endast i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen. Genom en sådan avgränsning skulle lagens räckvidd begränsas till att träffa den typ av arrangemang på serveringsställen då behovet av distansering m.m. kan antas vara som störst. Visita anför vidare att om lagens giltighetstid förlängs måste det samtidigt införas ett konkret och adekvat system för löpande utvärdering av behovet av de restriktioner som lagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter medför för företagen.

Skälen för regeringens förslag: I Sverige och i resten av världen fortsätter spridningen av det virus som orsakar covid-19. Det finns därmed anledning till fortsatt försiktighet i syfte att minska spridningstakten för att värna de grupper i befolkningen som riskerar att få särskilt allvarliga följder av sjukdomen.

Serveringsställen är typiskt sett verksamheter där smitta kan spridas då många för varandra okända människor vistas länge nära varandra. Regeringen konstaterade i förarbetena till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (prop. 2019/20:172 s. 13) att det kommer att vara fortsatt angeläget att begränsa smittspridningen på serveringsställen även på längre sikt.

Folkhälsomyndigheten presenterade den 1 september 2020 sitt uppdrag att ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av eventuella nya utbrott av covid-19. Myndigheten bedömer att den troligaste utvecklingen av smittspridningen av covid-19 i Sverige det närmaste året är en relativt låg allmän spridning kombinerad med lokala utbrott, framför allt i vissa riskmiljöer. Serveringsställen utgör enligt Folkhälsomyndigheten en särskild riskmiljö för smittspridning. För att minska risken för smittspridning anser myndigheten att de regelverk som berör serveringsställen fortsatt bör gälla nationellt (Folkhälsomyndigheten 2020, Insatser vid nya utbrott av covid-19).

Den 1 oktober 2020 beslutade regeringen ändringar i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet innebär att förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte gäller för sammankomster och tillställningar som hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ändringarna innebär att fler än 50 deltagare tillåts samlas på ett serveringsställe för att tillsammans ta del av t.ex. en konsert. Ändringen trädde i kraft den 8 oktober 2020.

Mot bakgrund av smittspridningen i samhället och Folkhälsomyndighetens rekommendation om ett fortsatt nationellt regelverk om serveringsställen föreslår regeringen att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla i fem månader efter den 1 januari 2021. Som en följd av förslaget kommer även förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att fortsätta gälla i ytterligare fem månader. Regelverket innebär bl.a. att Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om de smittskyddsåtgärder som den som driver ett serveringsställe ska ansvara för.

Visita föreslår att lagen avgränsas till att gälla endast i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen. Genom en sådan avgränsning skulle lagens räckvidd begränsas till att träffa den typ av arrangemang på serveringsställen då behovet av distansering m.m. kan antas vara som störst. Visita anför vidare att om lagens giltighetstid förlängs måste det samtidigt införas ett konkret och adekvat system för löpande utvärdering av behovet av de restriktioner som lagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter medför för företagen.

Enligt Visita är det också svårt att se att det redan under hösten kan bedömas att det om drygt tre månader finns behov av att förlänga lagens giltighet ytterligare ett halvår. Det är enligt regeringens uppfattning viktigt att berörda aktörer noga följer hur smittspridningen i samhället utvecklas

och hur den påverkar t.ex. tillsynen av hur serveringsställen hanterar åtgärder för att begränsa smittspridning. Uppgifter om hur sjukdomen covid-19 sprids finns tillgängliga hos myndigheterna och redovisas regelbundet i medierna. Regeringen är angelägen om att föra en löpande dialog med de aktörer som påverkas av beslutade smittskyddsåtgärder. Bedömningen från Folkhälsomyndigheten är emellertid att pandemin kommer att fortgå under 2021, vilket motiverar en förlängning av lagstiftningen. Med utgångspunkt i den bedömningen saknas också skäl att avvakta med förslag om förlängning närmare årsskiftet. Regeringen ser inte heller att en avgränsning av lagen, så att den endast ska gälla i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen, är ändamålsenlig. Det framgår av de remissynpunkter som har lämnats att trängseln – och därmed risken för smittspridning – på serveringsställen är stor redan nu. Göteborgs kommun konstaterar att de sedan i april har genomfört 900 kontroller på serveringsställen och att en tredjedel av kontrollerna har lett till en anmärkning om trängsel.

Ett verktyg som bl.a. Hudiksvalls kommun och SKR nämner är möjligheten att likt vissa andra länder införa krav på att serveringsställen ska stängas senast vid midnatt eller tidigare. Regeringen anser emellertid att den nu vidtagna förlängningen av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är tillräcklig, bl.a. därför att Folkhälsomyndigheten genom föreskrifter kan skärpa eller mildra kraven på vilka smittskyddsåtgärder som behöver vidtas. Att regelverket därigenom tillåter en viss flexibilitet är extra värdefullt i och med att smittspridningen varierar över tid.

SKR anser att tillsynsuppdraget i fortsättningen måste få en tydligare koppling till regional eller lokal smittspridning. Detta kan enligt SKR ske genom att smittskyddsläkaren får en tydligare roll i bedömningen av det aktuella tillsynsbehovet. Regeringen instämmer i att smittskyddsläkaren kan ha en viktig roll i arbetet. Enligt 7 § lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska den kommunala nämnd som ansvarar för tillsynen vid behov samråda med smittskyddsläkaren. Det innebär inte att smittskyddsläkaren måste rådfrågas inför varje beslut, utan det är upp till nämnden att avgöra i vilka fall smittskyddsläkarens kompetens behövs. Det kan t.ex. handla om när nya situationer uppstår eller då svåra avvägningar måste göras (se prop. 2019/20:172 s. 30).

Såsom regeringen tidigare har anfört kan de krav som åläggs den som driver ett serveringsställe begränsa verksamhetens bedrivande och få ekonomiska konsekvenser. Åtgärderna för att förhindra smittspridning bör anpassas efter det rådande läget och inte vara mer långtgående än vad som är nödvändigt (prop. 2019/20:172 s. 35). Giltighetstiden bör därför vara fortsatt begränsad. I promemorian föreslås att lagen efter förlängning ska upphöra att gälla vid utgången av juni månad – det vill säga mitt under sommarperioden. Som bl.a. Båstads kommun och Hotell- och restaurangfacket påpekar kan det vara lämpligare att lagens giltighetstid istället förlängs till strax före sommaren eller efter sommaren. Regeringen instämmer i detta och föreslår därför att förlängningen begränsas till fem månader och att lagen därmed upphör att gälla vid utgången av maj 2021. Visita konstaterar att om en förlängning bedöms vara nödvändig bör lagen förlängas med högst två månader. Enligt regeringens mening skulle en så kort förlängning bidra till en ännu större osäkerhet om hur den närmaste

framtiden ska te sig. Regeringen avser att i samråd med bl.a. expertmyndigheter följa utvecklingen av smittspridningen i samhället för att ta ställning till om regelverket bör upphävas, justeras eller förlängas ytterligare.

En förlängning av lagens giltighetstid innebär fortsatta inskränkningar i egendomsskyddet och näringsfriheten. De krav på smittskyddsåtgärder som infördes genom lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innebär till viss del rådighetsinskränkningar för exempelvis den som äger eller efter upplåtelse har rätt att nyttja en lokal och som bedriver serveringsställe men inte kan använda fastigheten fullt ut som planerat (a. prop. s. 35). Såsom anges ovan bedömer Folkhälsomyndigheten att serveringsställen utgör en särskild riskmiljö för smittspridning av covid-19. Myndigheten anser därför att de regelverk som berör serveringsställen bör fortsatt gälla nationellt. Att minska smittspridning för att värna liv och hälsa måste fortsatt vara en prioriterad fråga för samhället. De förslag som presenteras i denna proposition motiveras således av ett angeläget allmänt intresse och bedöms vara förenliga med såväl regeringsformen som Europakonventionen.

Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att beslut som fattats med stöd av lagen ska kunna prövas i domstol även efter det att lagen har upphört att gälla. Det infördes därför en övergångsbestämmelse till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som innebär att ett ärende eller ett mål får prövas efter det att lagen har upphört att gälla, om ärendet eller målet har inletts dessförinnan (prop. 2019/20:172 s. 37).

Med anledning av att lagens giltighetstid förlängs finns det behov av en följdändring i övergångsbestämmelsen som anger att lagen ska fortsätta att gälla för vissa ärenden eller mål trots att den har upphört. Ändringen innebär att den upphävda lagen fortfarande ska gälla för ärenden eller mål som har inletts före utgången av maj 2021.

6. Konsekvenser av förslaget

En förlängning av giltighetstiden för lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder innebär bl.a. att det under ytterligare fem månader kommer att finnas krav på att den som driver ett serveringsställe ska ansvara för att vidta vissa åtgärder för att begränsa smittspridning. Vidare kommer kommunerna att ha ett fortsatt tillsynsansvar och länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten kommer att fortsätta vidta de åtgärder som följer av lagen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Under den tid som lagen förlängs kommer de konsekvenser som regeringen i propositionen En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (prop. 2019/20:172 s. 37 f) bedömde att den nya lagen skulle medföra kvarstå. Flera remissinstanser har synpunkter på hur kommunernas tillsynsverksamhet ska finansieras. Flertalet av de nio kommuner som har svarat på remissen, däribland Umeå kommun och

Båstads kommun, begär att kommunerna får full ersättning för det arbete som lagens förlängning innebär. Även Livsmedelsverket påpekar att det är

av största vikt att kommuner får de resurser i form av finansiering som behövs för att kunna bedriva tillsynen. Tillsyn enligt denna lagstiftning är enligt myndigheten en extra uppgift som inte kan bedrivas med de medel som finns för den avgiftsfinansierade livsmedelskontrollen. Flera remissinstanser framför också att ersättning ska ges i god tid. Några remissinstanser, bl.a. Åre kommun ser ett stort behov av att ha resurser i god tid i början av året 2021 för att få igång tillsynen så snabbt som möjligt. Även

SKR påpekar att det finns ett behov av att medlen görs tillgängliga tidigt 2021 för att säkra kommunernas tillsynskapacitet som kan behöva ske genom rekrytering.

Regeringen noterar remissinstansernas synpunkter och avser att följa hur kostnaderna för kommuner, regioner och länsstyrelser utvecklas under perioden 1 januari–31 maj 2021 med anledning av förlängningen.

7. Författningskommentar

Förslaget till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före utgången av maj 2021.

Punkt 3 ändras som en följd av att giltighetstiden för lagen förlängs till utgången av maj 2021. Bestämmelsen ska i övrigt tillämpas på samma sätt som tidigare (se prop. 2019/20:172 s. 46).

Övervägandena finns i avsnitt 5.

Sammanfattning av promemorian om förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020. I denna promemoria föreslås att lagen ska fortsätta att gälla till den 1 juli 2021.

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som gäller till utgången av 2020,

dels att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2021,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före utgången av 2020.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden eller mål som har inletts före utgången av juni 2021.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden kommit in från Arbetsmiljöverket, Båstads kommun, Folkhälsomyndigheten, Gällivare kommun, Göteborgs stad, Hudiksvalls kommun, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Region Gotland, Region Stockholm, Sveriges Kommuner och Regioner, Umeå kommun, Visita, och Åre kommun.

Därutöver har yttranden kommit in från Hotell- och restaurangfacket, Jönköpings kommun, Konkurrensverket och Leksands kommun.

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter: Datainspektionen, Företagarna, Förvaltningsrätten i Malmö, Justitiekanslern, Lunds kommun, Polismyndigheten, Riksdagens ombudsmän, Smittskyddsläkarföreningen, Stockholms stad samt Svenskt Näringsliv.

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 22 oktober 2020

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Johansson, Baylan, Hallengren, Andersson, Bolund, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Linde, Eneroth, Nilsson, Ernkrans, Lindhagen, Lind, Hallberg, Micko

Föredragande: statsrådet Hallengren

Regeringen beslutar proposition Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen