Förordning (2020:720) om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2020-07-02
Ändring införd
SFS 2020:720 i lydelse enligt SFS 2020:765
Ikraft
2020-07-17
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd i form av ekonomiskt bidrag som Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) får lämna till yrkesfiskare som tillfälligt upphör med fiskeverksamheten som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

[S2]Bestämmelserna i förordningen kompletterar bestämmelser i

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (havs- och fiskerifondsförordningen), och
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (den fondgemensamma förordningen).

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

 1. 10 § lagen (1994:1709) om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken i fråga om 24 § andra stycket, och
 2. 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

3 §  Beslut i fråga om stöd enligt denna förordning ska vara förenliga med de unionsregler och det operativa program som ligger till grund för Sveriges genomförande av de unionsprioriteringar som avses i 4 kap. 2 § första stycket förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

4 §  Stöd enligt denna förordning lämnas om det finns tillgång på medel.

Stödmottagare

5 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till den som har fiskelicens under förutsättning att licenshavaren har haft licens och arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg som understiger 24 meter under minst 120 dagar under perioden 1 januari 2018-31 december 2019.

[S2]För en licenshavare som påbörjat sitt arbete ombord på ett sådant fartyg efter den 31 december 2018 får stöd lämnas om licenshavaren har haft licens och arbetat ombord under minst 60 dagar under perioden 1 januari-31 december 2019.

[S3]Om licenshavaren är en juridisk person får stöd lämnas under förutsättning att kravet på arbetade dagar ombord har uppfyllts av någon som äger andelar i den juridiska personen och som ägde andelar även under den tid då arbetet utfördes.

6 §  Stöd enligt förordningen får även lämnas till den som har personlig fiskelicens och som under minst 120 dagar under perioden 1 januari 2018-31 december 2019 har haft licens och arbetat ombord på ett fartyg

 1. som understiger 24 meter, och
 2. från vilket det uteslutande bedrivs fiske i inlandsvatten.

[S2]För en licenshavare som påbörjat sitt arbete ombord på ett sådant fartyg efter den 31 december 2018 får stöd lämnas om licenshavaren har haft licens och arbetat ombord på fartyget under minst 60 dagar under perioden 1 januari-31 december 2019.

Stödperioder

7 §  Stöd enligt denna förordning lämnas för en eller flera av perioderna 16-30 juni, 1-31 juli, 1-31 augusti, 1-15 september, 16-30 september, 1-15 oktober, 16-31 oktober, 1-15 november, 16-30 november, 1-15 december och 16-31 december 2020. Förordning (2020:765).

Förutsättningar för stöd

8 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas under förutsättning att

 1. stödmottagaren till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 tillfälligt upphör med all sin fiskeverksamhet under stödperioden, och
 2. det fartyg som licenshavaren har arbetat ombord på enligt 5 och 6 §§ berörs av det tillfälliga upphörandet av fiskeverksamheten.

9 §  Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till licenshavare som har överlåtbara fiskerättigheter för pelagiska arter för det fartyg som avses i 5 §. Med pelagiska arter avses sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis.

10 §  Stöd enligt denna förordning får inte lämnas till någon som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

11 §  I artikel 10 i havs- och fiskerifondsförordningen finns bestämmelser om ansökningsvillkor som måste vara uppfyllda för att stöd ska få beviljas.

Villkor för stöd

12 §  Stödmottagare som har personlig fiskelicens får under en period om tre månader efter stödperiodens slut inte använda det fartyg som avses i 6 § till annat fiske än fiske i inlandsvatten. Om stödmottagaren äger fartyget får stödmottagaren heller inte avyttra fartyget under denna period.

13 §  Stödmottagare som har tilldelats individuella demersala fiskemöjligheter för 2020 ska vid årets slut ha kvar en andel av fiskemöjligheterna som motsvarar den förväntade infiskningen under stödperioden.

[S2]Andelens storlek beräknas av Jordbruksverket.

14 §  I artikel 25 i havs- och fiskerifondsförordningen finns en bestämmelse om att ägare till ett fiskefartyg som har mottagit stöd inte får överföra fartyget utanför unionen under minst fem år efter den dag då stödet faktiskt betalades ut till stödmottagaren.

15 §  I artikel 10 i havs- och fiskerifondsförordningen finns bestämmelser om ansökningsvillkor som ska fortsätta vara uppfyllda under insatsens hela genomförandeperiod och för en period av fem år efter att den sista utbetalningen till stödmottagaren har gjorts.

Stödets storlek

16 §  Stöd enligt denna förordning lämnas med ett schablonbelopp för fasta kostnader och kostnader för arbetskraft.

[S2]För innehavare av fiskelicens bestäms schablonbeloppet med hänsyn till den period ansökan avser, fartygets längd, vilket redskap som används i störst utsträckning och vilka arter fartyget fiskar efter.

[S3]För innehavare av personlig fiskelicens bestäms schablonbeloppet med hänsyn till den period ansökan avser, vilka arter licenshavaren fiskar efter och var fisket bedrivs.

Prövning av stödärenden

17 §  Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

18 §  En ansökan om stöd ska ges in till Jordbruksverket via den e-tjänst som verket tillhandahåller på sin webbplats eller på en blankett som Jordbruksverket tillhandahåller.

[S2]Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 november 2020. Förordning (2020:765).

19 §  Ansökan ska innehålla

 1. företagets namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter, fartygssignal och bankkontonummer samt uppgift om i vilket län fartyget ligger i hamn,
 2. uppgift om vilken eller vilka stödperioder ansökan avser,
 3. en beskrivning av på vilket sätt spridningen av sjukdomen covid-19 har lett till beslutet att tillfälligt upphöra med fiskeverksamheten, och
 4. uppgifter enligt bilaga 1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1243/2014 av den 20 november 2014 om fastställande av bestämmelser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samt om databehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor.

[S2]Ansökan ska också innehålla de övriga uppgifter som krävs för att Jordbruksverket ska kunna pröva ansökan.

20 §  Ansökningar om stöd ska prövas löpande.

Utbetalning av stöd

21 §  Stöd betalas ut av Jordbruksverket. Innan stödet betalas ut ska Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med unionsreglerna och denna förordning. I detta ingår att utföra sådana administrativa kontroller som avses i artikel 125.5 a i den fondgemensamma förordningen och, när så är relevant, sådana kontroller på plats som avses i artikel 125.5 b i den förordningen.

[S2]Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot reglerna ska Jordbruksverket besluta att, helt eller delvis, avstå från att betala ut stödet.

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

22 §  Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i artikel 25.1 i havs- och fiskerifondsförordningen gäller att en stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren skäligen borde ha insett det,
 3. det visar sig att det inte har funnits förutsättningar för stödet och stödmottagaren borde ha insett detta, eller
 4. ett villkor för stödet inte har följts.

23 §  Jordbruksverket ska innan stödet betalas ut upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis om någon av förutsättningarna i 22 § är uppfyllda.

24 §  Jordbruksverket ska kräva tillbaka ett utbetalat stöd om någon är återbetalningsskyldig enligt artikel 25.1 i havs- och fiskerifondsförordningen eller 22 § i denna förordning.

[S2]När ett stöd krävs tillbaka ska ränta tas ut enligt artikel 72 h i den fondgemensamma förordningen och beräknas enligt räntelagen (1975:635).

Preskription

25 §  Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av sådana oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena i den förordningen gäller att ett beslut om återkrav på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

[S2]I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

Behörig myndighet

26 §  Av 6 kap. 1 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen framgår att Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat är skyldig att utföra enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Rapportering av oriktigheter

27 §  Jordbruksverket ansvarar för rapportering av oriktigheter i enlighet med artikel 122.2 i den fondgemensamma förordningen.

Tillsyn och kontroll

28 §  Jordbruksverket utövar tillsyn och kontroll över att bestämmelserna i havs- och fiskerifondsförordningen och den fondgemensamma förordningen samt bestämmelserna i denna förordning följs.

Uppgiftsskyldighet

29 §  Havs- och vattenmyndigheten ska på begäran lämna sådana uppgifter som Jordbruksverket behöver för prövning av ansökningsvillkoren i artikel 10 i havs- och fiskerifondsförordningen.

It-system för ärenden om stöd

30 §  Det it-system som avses i 4 kap. 51 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska användas för elektronisk behandling av uppgifter om ärenden om stöd enligt denna förordning. Bestämmelserna om uppgiftslämnande, personuppgiftsansvar, utlämnande av uppgifter och direktåtkomst i 4 kap.52-54 a §§ förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ska tillämpas i fråga om stöd enligt denna förordning.

Överklagande

31 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att inte betala ut stöd enligt 21 § eller upphäva beslut om stöd enligt 23 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2020:720) om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Ikraftträder
2020-07-17

Förordning (2020:765) om ändring i förordningen (2020:720) om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19

Omfattning
ändr. 7, 18 §§
Ikraftträder
2020-09-16