Förordning (2020:752) om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2020-08-20
Ändring införd
SFS 2020:752
Ikraft
2020-09-01
Tidsbegränsad
2021-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-09-11

1 §  Denna förordning innehåller sådana bestämmelser om beräkning av tandvårdsersättning som avviker från bestämmelserna om ersättningsperioder i 2 kap.4 § första och tredje styckena lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  En ersättningsperiod som löpte den 1 april 2020 ska den 1 september 2020 ersättas av en ny ersättningsperiod. Detta gäller även om den tidigare ersättningsperioden har löpt ut före den 1 september 2020.

[S2]Första stycket gäller om

  1. patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under den tidigare ersättningsperioden uppgick till minst 3 000 kronor den 1 april 2020, och
  2. det inte har slutförts någon ersättningsberättigande tandvårdsåtgärd på patienten under perioden den 1 april- 31 augusti 2020.

3 §  Vid beräkning av tandvårdsersättning ska de kostnader som avses i 2 § andra stycket 1 anses hänförliga till den nya ersättningsperioden.

4 §  Den nya ersättningsperioden ska löpa under så många dagar som motsvarar det antal dagar som den 1 april 2020 återstod av den tidigare ersättningsperioden, dock minst 90 dagar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2020:752) om särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2020.
  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av augusti 2021.
  3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts före utgången av augusti 2021.
Ikraftträder
2020-09-01