Radio- och tv-förordning

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2020-10-29
Ändring införd
SFS 2020:878
Ikraft
2020-12-01
Upphäver
Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till radio-_och_tv-lagen (2010:696). Begrepp och uttryck som används i förordningen har samma innebörd som i lagen.

Behörig myndighet

2 §  Myndigheten för press, radio och tv är behörig myndighet vid sådant samarbete mellan myndigheter som avses i 16 kap.15 och 16 §§ radio-_och_tv-lagen (2010:696).

Kontaktpunkt online

3 §  Myndigheten för press, radio och tv ska tillhandahålla en kontaktpunkt online enligt artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1808.

Avgifter

4 §  Myndigheten för press, radio och tv får enligt 4 kap. 17 § och 13 kap. 25 § radio-_och_tv-lagen (2010:696) ta ut en avgift av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio och av den som ansöker om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd.

[S2]En avgift får tas ut med

  • 45 000 kronor för varje sökt programtjänst vid ansökan om tillstånd,

[S3]och

  • 25 000 kronor för ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd.

[S4]Avgiften för en ansökan om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och kommersiell digital radio samt avgiften för en ansökan om medgivande till överlåtelse av ett sådant tillstånd ska betalas in till myndigheten inom den tid som myndigheten beslutar.

Bemyndiganden

5 §  Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om följande i radio-_och_tv-lagen (2010:696):

  1. vad som ska ingå i en handlingsplan om ökad tillgänglighet som en leverantör av medietjänster ska upprätta enligt 5 kap. 12 §,
  2. undantag från kravet på medgivande från en leverantör av en medietjänst som gäller enligt 8 kap. 17 § första stycket,
  3. sådan redovisning av program med europeiskt ursprung som avses i 16 kap.5 och 6 §§, och
  4. sådan redovisning av hur en tjänst har gjorts tillgänglig som avses i 16 kap. 6 a §.

6 §  Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i radio-_och_tv-lagen (2010:696) om ansökningsförfarandet och vad en ansökan ska innehålla när det gäller frågor om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv, sökbar text-tv och analog respektive digital kommersiell radio.

7 §  Myndigheten för press, radio och tv får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar