Förordning (2021:227) om statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad
2021-03-24
Ändring införd
SFS 2021:227
Ikraft
2021-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som syftar till att ge stöd till civilsamhället för insatser som främjar mötesplatser för unga homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner (hbtqi-personer).

[S2]Med mötesplats för unga hbtqi-personer avses i denna förordning en fysisk eller digital plats som huvudsakligen vänder sig till hbtqi-personer under tjugofem år.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en ideell organisation som

 1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
 2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte sedan minst två år före ansökan om bidrag, och
 3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

[S2]Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

[S3]Bidrag får också lämnas till sådana trossamfund som med stöd av 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter och sådana trossamfund, samverkansorgan eller församlingar som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Bidrag får endast lämnas till trossamfund, samverkansorgan och församlingar som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

4 §  Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

5 §  Bidrag lämnas i form av projektbidrag för insatser som syftar till att främja mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Ansökan

6 §  Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Ansökan ska innehålla

 1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för arbetet och uppgift om beräknade kostnader för arbetet,
 2. uppgifter om andra sökta och beviljade statliga bidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

7 §  Den som ansöker om bidrag ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor behöver för att kunna pröva ansökan.

Fördelningen av bidraget

8 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 § och övriga förutsättningar för bidrag enligt denna förordning.

[S2]Vid bedömningen får myndigheten särskilt beakta

 1. intresset av en geografisk spridning över hela landet och en spridning mellan tätort och landsbygd,
 2. om insatserna riktar sig till ett område med socioekonomiska utmaningar,
 3. möjligheten till samverkan med kommuner och regioner, och
 4. om organisationen får annat statligt bidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

9 §  Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 12 § för tidigare lämnade bidrag, ska det som framgår av den redovisningen beaktas när ansökan bedöms.

Beslut och utbetalning

10 §  I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 12 § anges.

11 §  Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

12 §  En mottagare av bidrag ska senast vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med bidraget.

13 §  En revisor ska granska redovisningen enligt 12 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

[S2]Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

14 §  Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

15 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått bidrag och med vilka belopp.

[S2]Myndigheten ska senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte.

Hinder mot utbetalning

16 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta om att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 17 §.

Återbetalning och återkrav

17 §  En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål som det har beviljats för,
 4. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 12 §, eller
 5. villkoren i beslutet inte har följts.

18 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 17 §. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

Överklagande

19 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 16 § och beslut om återkrav enligt 18 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande

20 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:227) om statsbidrag för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021.
 2. Bestämmelsen i 15 § andra stycket om skyldigheten att lämna en redogörelse tillämpas första gången 2022.
Ikraftträder
2021-05-01