Förordning (2021:237) om statsbidrag för främjande av forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2021-04-01
Ändring införd
SFS 2021:237
Ikraft
2021-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän för forskarutbildade lärares och förskollärares deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete i skolväsendet.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap.7 och 11 §§regeringsformen.

2 §  Syftet med statsbidraget är att främja forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet.

3 §  Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag får lämnas till en huvudman inom skolväsendet för lärare eller förskollärare som uppfyller kraven i 5 och 6 §§.

5 §  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare eller förskollärare som

 1. är anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 4 § (entreprenör),
 2. är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800),
 3. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) som avses i 6 § eller en motsvarande utländsk examen, och
 4. ägnar viss del av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utveckling.

6 §  Den examen på forskarnivå som krävs enligt 5 § 3 ska avse ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till ett undervisningsämne inom skolväsendet eller motsvarande inom det förskolepedagogiska området.

[S2]En sådan examen som avses i första stycket kan även ha utfärdats inom det specialpedagogiska ämnesområdet med nära anknytning till under-visningen i den skolform som läraren eller förskolläraren är verksam inom när det gäller

 1. lärare och förskollärare som har en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), och
 2. lärare och förskollärare som har en examen enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

7 §  För att få statsbidrag ska huvudmannen själv finansiera minst lika stor del av kostnaderna för den arbetstid som läraren eller förskolläraren ägnar åt praktiknära forskning och utveckling, som bidrag ges för enligt denna förordning.

8 §  Statsbidrag får inte lämnas för

 1. insatser som statsbidrag lämnats för på annat sätt, eller
 2. utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Beräkning av statsbidrag

9 §  Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för högst 15 procent av lärarens eller förskollärarens lön under förutsättning att läraren eller förskolläraren ägnar minst 30 procent av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utveckling. Om arbetstiden används till detta ändamål i lägre omfattning ska ersättningen för lön minskas med motsvarande andel.

[S2]Med lön avses inte sådan del av lönen som baseras på statsbidrag enligt förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

Ansökan och beslut

10 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

[S2]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 14 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

11 §  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska Skolverket, i den ordning som anges nedan, prioritera

 1. tidigare beviljad ansökan under två efterföljande bidragsår,
 2. de huvudmän där det av ansökan framgår att arbetet kommer att ske i samverkan med ett lärosäte,
 3. behovet av geografisk spridning,
 4. att bidrag lämnas till såväl offentliga som enskilda huvudmän.

Utbetalning

12 §  Statens skolverk betalar ut statsbidrag efter rekvisition två gånger per bidragsår.

Uppföljning och redovisning

13 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

14 §  En huvudman som har tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som myndigheten begär.

Återbetalning och återkrav

15 §  En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. huvudmannen har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna förordning,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
 4. huvudmannen inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag, eller
 5. sådan redovisning som avses i 14 § inte har lämnats.

16 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

17 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Bemyndigande

18 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2021:237) om statsbidrag för främjande av forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet

Ikraftträder
2021-05-01