Förordning (2021:318) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom transportområdet

Departement
Infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2021-04-29
Ändring införd
SFS 2021:318
Ikraft
2021-06-01
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Allmänna bestämmelser

1 §  För att främja forskning och utveckling samt innovation inom transportområdet får Trafikverket i mån av tillgång på medel lämna statligt stöd enligt denna förordning.

2 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 §  Stöd får endast lämnas i enlighet med

 1. de villkor, och till sådana åtgärder, som anges i kapitel I och i artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller
 2. de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

4 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr 651/2014 och (EU) nr 1407/2013.

5 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas i form av bidrag.

Förfarandet i stödärenden

6 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Trafikverket.

7 §  Innan Trafikverket beviljar ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 ska stödmottagaren ge in en redogörelse till Trafikverket för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget

 1. fått under det beskattningsår som ansökan lämnas,
 2. fått under de två föregående beskattningsåren, och
 3. tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som det stöd som omfattas av ansökan.

8 §  Innan ett stöd beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 ska Trafikverket lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1.

9 §  Ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får inte beviljas förrän den kontroll som föreskrivs i artikel 6.3 har genomförts.

10 §  Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet med stödet ska tillgodoses. Villkoren ska framgå av beslutet.

11 §  Den som har fått stöd ska hålla Trafikverket underrättat om hur den åtgärd som stöd har lämnats för fortskrider samt, innan åtgärden avslutas, ge in en skriftlig slutrapport där effekterna och erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet redovisas.

[S2]Trafikverket ska löpande följa upp att villkoren för stödet följs.

[S3]En stödmottagare ska på Trafikverkets begäran lämna de ytterligare uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stöd har lämnats för.

12 §  Ett stöd som omfattar ett belopp motsvarande 500 000 euro eller mer får endast beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

13 §  Stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får inte ges till sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Hinder mot utbetalning

14 §  Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

15 §  Trafikverket ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

 1. den som har ansökt om eller beviljats stöd genom att lämna oriktiga uppgifter har orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
 3. ett villkor för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

16 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. det finns grund för det enligt 15 §, eller
 2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål som det har beviljats för.

[S2]På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

17 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Trafikverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Återbetalningskravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

18 §  Trafikverket ska vid domstolar och myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Trafikverket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

19 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

20 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och 15 §§ får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:318) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom transportområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beviljats före utgången av 2023.
Ikraftträder
2021-06-01