Förordning (2021:853) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2021-09-16
Ändring införd
SFS 2021:853
Ikraft
2021-11-01
Upphäver
Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Förordningens innehåll

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om förvaltningen av asyl-, migrations- och integrationsfonden. Förordningen kompletterar

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik, och
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 av den 7 juli 2021 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Ansvariga myndigheter

2 §  Migrationsverket är förvaltande myndighet och Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet enligt artikel 71.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 för programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden.

3 §  Migrationsverket ska ansvara för att upprätta ett partnerskap enligt artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 för programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden. Migrationsverket ska även ansvara för nödvändig rapportering till Europeiska kommissionen och uppdateringar om partnerskapet.

4 §  Migrationsverket ska ansvara för utvärdering av programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden enligt artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060.

[S2]Migrationsverket ska även ansvara för att rapportera oriktigheter i enlighet med artikel 69.12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket.

Övervakningskommitté

5 §  Regeringen ska utse en ordförande och vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda i den övervakningskommitté som ska finnas för programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden enligt artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060. Berörd myndighet och annan part ska i sin tur utse sin företrädare i övervakningskommittén.

[S2]För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.

Handläggning av stödärenden

6 §  Beslut om stöd enligt programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om utbetalning av sådant stöd meddelas av Migrationsverket. Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigade enligt de villkor som gäller för stödet och med tillämpning av övriga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

Upphävande av beslut

7 §  Om ett beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller om sökanden brutit mot de villkor som gäller för stödet, ska Migrationsverket upphäva beslutet helt eller delvis.

Återbetalningsskyldighet

8 §  Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om ett beslut om stöd upphävs efter det att stödet har betalats ut eller om en stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd för utgifter som inte är stödberättigande.

[S2]På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

9 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 8 §, ska Migrationsverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och ränta.

[S2]Räntan får sättas ned om det finns särskilda skäl.

10 §  Är någon återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta får annat stöd enligt denna förordning kvittas mot skulden.

Överklagande

11 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utbetalning av stöd enligt 6 § och beslut enligt 7 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande

12 §  Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2021:853) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden.
  3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden om stöd som avser programperioden 2014-2020 och för avslutande av denna programperiod.
Ikraftträder
2021-11-01