Lag (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2022-06-22
Ändring införd
SFS 2022:1011 i lydelse enligt SFS 2023:428
Ikraft
2023-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-22

Inledande bestämmelse

1 §  I denna lag finns bestämmelser om kontroller med kroppsvisitation av provdeltagare vid inpassering till eller utpassering från en lokal där högskoleprovet genomförs (in- och utpasseringskontroller).

[S2]Ändamålet med sådana kontroller är att motverka att fusk sker vid högskoleprovet genom användning av elektroniskt hjälpmedel.

[S3]Med elektroniskt hjälpmedel avses elektronisk utrustning som kan lagra, innehålla, sända eller ta emot information.

När får in- och utpasseringskontroller utföras?

2 §  En in- eller utpasseringskontroll får utföras i samband med ett provpass för att söka efter elektroniska hjälpmedel. Om en sådan kontroll görs ska alla som ska delta eller har deltagit i provpasset genomgå kontrollen. Kontroller får dock inte utföras på provdeltagare som är under femton år.

[S2]In- och utpasseringskontroller får utföras i så många lokaler som bedöms vara nödvändigt för att fusk genom användning av elektroniskt hjälpmedel ska motverkas på ett effektivt sätt.

[S3]Ingen provdeltagare får kontrolleras mer än två gånger under en provdag.

3 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om och ansvara för genomförandet av in- och utpasseringskontroller och andra åtgärder enligt denna lag.

In- eller utpasseringskontrollens genomförande

/Upphör att gälla U: 2024-01-01/

4 §  En in- eller utpasseringskontroll ska utföras av en polisman eller av en ordningsvakt som förordnats av Polismyndigheten enligt 2 d och 5 §§ lagen (1980:578) om ordningsvakter.

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

4 §  En in- eller utpasseringskontroll ska utföras av en polisman eller av en ordningsvakt som förordnats av Polismyndigheten enligt 9 § lagen (2023:421) om ordningsvakter. Lag (2023:428).

5 §  En in- eller utpasseringskontroll ska genomföras med metalldetektor eller annan liknande anordning. Om det finns särskilda skäl får en in- eller utpasseringskontroll genomföras på annat sätt.

[S2]En in- eller utpasseringskontroll som genomförs på annat sätt än med metalldetektor eller liknande anordning och som inte avser föremål som provdeltagaren har med sig får utföras endast av en person som är av samma kön som provdeltagaren.

[S3]Sådan kontroll som avses i andra stycket och som är av mer väsentlig omfattning ska utföras i ett avskilt utrymme. Kontrollen ska utföras i vittnes närvaro, om den som ska kontrolleras begär det och det kan göras utan större omgång. Vittnet ska vara av samma kön som provdeltagaren.

Konsekvenser av vägran att genomgå en in- eller utpasseringskontroll

6 §  En provdeltagare som vägrar att genomgå en in- eller utpasseringskontroll ska

  1. nekas tillträde till den lokal där provet genomförs under provdagens återstående provpass, och
  2. inte få något resultat på provet.

[S2]En provdeltagare som vägrar att genomgå en utpasseringskontroll ska även stängas av från deltagande i provet under en period av två år från tidpunkten för kontrollen.

[S3]Första stycket 2 och andra stycket ska inte tillämpas om det finns synnerliga skäl.

Omhändertagande av elektroniska hjälpmedel

7 §  Den som utför en in- eller utpasseringskontroll får från en provdeltagare omhänderta ett elektroniskt hjälpmedel som kan befaras komma till användning eller ha använts vid fusk på högskoleprovet och som påträffas vid en in- eller utpasseringskontroll. Omhändertagande får göras även av delar av sådan utrustning.

8 §  Föremål som har omhändertagits enligt 7 § ska förvaras på ett betryggande sätt. Ett bevis om att ett föremål omhändertagits ska utfärdas, om provdeltagaren begär det.

[S2]Ett föremål som har omhändertagits enligt 7 § ska återlämnas till provdeltagaren senast när provdagen är slut, om inte annat följer av 9 §.

9 §  Om ett omhändertaget föremål bedöms kunna tas i beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken, ska omhändertagandet skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå till dess frågan, om föremålet ska tas i beslag, har prövats. Omhändertagandet ska i ett sådant fall dokumenteras.

Tystnadsplikt

10 §  Den som är eller har varit verksam i en enskilt bedriven verksamhet som anlitas för kontrollverksamhet enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon har fått veta om planering eller andra förberedelser för in- och utpasseringskontroller.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Överklagande

11 §  Beslut enligt 6 § första stycket 2 och andra stycket får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämndens beslut får inte överklagas.

[S2]Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar

Lag (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Förarbeten
Rskr. 2021/22:412, Prop. 2021/22:155, Bet. 2021/22:UbU26
Ikraftträder
2023-07-01

Lag (2023:428) om ändring i lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Förarbeten
Rskr. 2022/23:216, Prop. 2022/23:91, Bet. 2022/23:JuU23
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2024-01-01