Förordning (2022:1810) om statsbidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB
Utfärdad
2022-12-15
Ändring införd
SFS 2022:1810
Ikraft
2023-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-01

Inledande bestämmelser

1 §  Trafikverket får ge bidrag enligt denna förordning för etablering av anläggningar för nykterhetskontroll i eller i anslutning till hamnar eller andra platser med anslutning till allmän trafik. Bidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag enligt denna förordning ska främja trafiksäkerheten på väg genom att verka för en ökad nykterhet i trafik.

4 §  Bidrag får ges för etablering av en anläggning för egenkontroll av förares alkoholpåverkan, som

 1. finns på en plats som den som ansöker om bidraget äger eller innehar med särskild rätt,
 2. kombineras med information om kontrollen och dess konsekvenser för den enskilda föraren, och
 3. är ägnat att uppfylla syftet enligt 3 §.

[S2]Bidrag får även ges till hamninnehavare för etablering på hamnområde av en anläggning att användas vid myndighetskontroll av förares alkoholpåverkan.

5 §  En förutsättning för bidrag enligt 4 § är att mottagaren åtar sig att under fem år efter det att anläggningen etablerats säkerställa att den är i fortsatt drift.

6 §  Bidrag får inte ges för åtgärder som

 1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag, annan författning eller villkor i ett tillstånd, eller
 2. har beviljats annat offentligt stöd för samma ändamål.

7 §  Bidrag får ges till täckande av kostnader för att etablera anläggningen. Bidrag ges dock med högst tre miljoner kronor per anläggning som avses i 4 § första stycket och med högst tio miljoner kronor per anläggning som avses i 4 § andra stycket.

Ansökan om bidrag

8 §  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Trafikverket. En ansökan ska ha lämnats in innan arbetet med att etablera anläggningen inleds.

9 §  En ansökan om bidrag ska innehålla

 1. uppgifter om sökanden, vilken typ av anläggning som bidrag söks för och var denna ska etableras,
 2. uppgifter om när etableringen är avsedd att utföras,
 3. uppgifter som visar att kraven i 4 § är uppfyllda,
 4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra etableringen och hur stor andel av kostnaderna som det söks bidrag för, och
 5. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd för samma åtgärd.

Beslut om bidrag

10 §  Trafikverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

11 §  Ett beslut om bidrag ska innehålla uppgifter om

 1. villkoren för sådan fortsatt drift som avses i 5 § och de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med bidraget, och
 2. att bidragsmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av bidraget.

[S2]I beslutet ska det även anges när den åtgärd bidraget avser senast ska vara utförd. Efter ansökan får Trafikverket förlänga denna frist om det finns särskilda skäl.

Utbetalning av bidrag

12 §  Ett bidrag betalas ut efter slutfört arbete. Trafikverket får dock besluta att betala ut högst 75 procent av det beviljade bidraget i förskott. De kostnader som bidragsmottagaren redovisar ska löpande räknas av mot det belopp som betalats ut i förskott.

13 §  Trafikverket ska besluta att ett bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut, om

 1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att bidraget beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. villkoren för bidraget inte har följts.

Återbetalning och återkrav

14 §  En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig för bidrag som har betalats ut, om

 1. det finns grund för det enligt 13 §, eller
 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

[S2]På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

15 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Trafikverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Tillsyn

16 §  Trafikverket utövar tillsyn över att villkoren för bidraget följs.

Bemyndigande

17 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 och 15 §§ får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2022:1810) om statsbidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller

Ikraftträder
2023-02-01