Förordning (2023:434) om statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2023-06-22
Ändring införd
SFS 2023:434 i lydelse enligt SFS 2023:897
Ikraft
2023-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-12-20

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till vissa organisationer inom det civila samhället som bedriver verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer.

[S2]Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med bidraget

2 §  Syftet med bidraget är att stödja vissa organisationer som med anledning av den ekonomiska situationen i Sverige behöver förstärka den verksamhet som riktar sig till människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer.

Formen för bidrag

3 §  Bidraget lämnas i form av ett organisationsbidrag.

Förutsättningar för bidrag

4 §  Bidrag får lämnas till ideella föreningar som

 1. i Sverige bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § första stycket sedan minst två år före det datum då ansökan om bidrag lämnas in,
 2. bedriver riksomfattande verksamhet som stöder lokala eller regionala organisationer (riksorganisationer) eller bedriver verksamhet som är av nationellt intresse (riksintresse),
 3. är demokratiskt uppbyggda,
 4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och
 5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

[S2]Bidrag får även lämnas till sådana trossamfund som med stöd av 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund har rätt till statlig hjälp med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter och till sådana trossamfund, samverkansorgan och församlingar som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Bidrag får endast lämnas till trossamfund, samverkansorgan och församlingar som uppfyller förutsättningarna i första stycket 1, 2 och 5.

[S3]Bidraget får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en kommun eller för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna organisationen. Bidragsmottagaren får samordna insatser inom organisationen så att medel kommer regionala och lokala verksamheter till del.

5 §  Bidrag får även lämnas till organisationer som inte uppfyller villkoren i 4 § första stycket 2 om det finns särskilda skäl för det. Vid en sådan prövning ska det särskilt beaktas vilka behov som finns inom det geografiska område där organisationen är verksam.

6 §  Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökan

7 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

8 §  Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

9 §  Den som ansöker om bidrag ska till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna uppgift om sökt belopp samt övriga uppgifter och handlingar som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

Fördelning av bidrag

10 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget enligt 2 §.

[S2]Myndigheten får vid bedömningen särskilt beakta om organisationen får annat statligt bidrag för sin verksamhet.

Beslut

11 §  Ett beslut om bidrag ska avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

12 §  Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

[S2]I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 13 § anges. Beslutet ska även innehålla information om vad som gäller i fråga om hinder mot utbetalning enligt 16 § och återbetalning och återkrav enligt 17 och 18 §§.

Redovisning

13 §  En mottagare av bidrag ska senast vid den tidpunkt som anges i beslutet till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till syftet med bidraget enligt 2 §. Redovisningen ska göras på det sätt som myndigheten anvisar. Bidragsmottagaren ska även lämna de övriga uppgifter och handlingar som myndigheten begär.

14 §  En revisor ska granska redovisningen som avses i 13 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

[S2]Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

15 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska senast den 31 oktober året efter bidragsåret lämna en samlad redovisning till regeringen av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning.

[S2]Redovisningen ska innehålla uppgifter om vilka som har fått bidrag och med vilket belopp samt en redogörelse för bidragets användning i förhållande till syftet med bidraget enligt 2 §.

Hinder mot utbetalning

16 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta om att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 17 §1 eller 2.

Återbetalning och återkrav

17 §  En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål som det har beviljats för,
 4. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 13 §, eller
 5. villkoren i beslutet inte har följts.

18 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 17 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning.

Överklagande

19 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

20 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2023:434) om statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag där ansökan har kommit in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor före utgången av 2023.
Ikraftträder
2023-07-01

Förordning (2023:897) om fortsatt giltighet av förordningen (2023:434) om statsbidrag till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer

Omfattning
forts. giltighet