Förordning (2023:727) om statligt stöd till färjetrafik till och från Gotland

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Utfärdad
2023-11-30
Ändring införd
SFS 2023:727
Ikraft
2023-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till företag som bedriver reguljär färjetrafik mellan Gotland och det svenska fastlandet.

[S2]Syftet med stödet är att mildra de effekter på frakt- och biljettpriser som är en konsekvens av de extraordinära prisökningarna på naturgas i förhållande till andra drivmedel till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

[S3]Förordningen är meddelad med stöd av

Ordförklaringar

2 §  I denna förordning har ordet naturgas samma innebörd som i naturgaslagen (2005:403).

[S2]Företag ska anses vara i intressegemenskap om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Förutsättningar för stöd

3 §  Stöd får endast ges om det finns medel och endast i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 17 november 2023 i ärende SA.109577(2023/N).

[S2]Stödet ges som bidrag och får inte betalas ut efter den 31 december 2023.

4 §  Stöd får inte ges till ett företag som

 1. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre marknaden,
 2. omfattas av sanktioner antagna av Europeiska unionen med anledning av Rysslands angrepp mot Ukraina i enlighet med punkt 52 i Europeiska kommissionens meddelande Tillfällig kris- och omställningsram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina (2023/C 101/03),
 3. har skulder som gäller svenska skatter, avgifter eller återkrav av annat stöd hos Kronofogdemyndigheten, eller
 4. är i likvidation eller försatt i konkurs.

5 §  Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras i enlighet med Europeiska kommissionens beslut i ärende SA.109577(2023/N), får stödet ges endast om företaget samtycker till offentliggörandet.

Stödets storlek

6 §  Stödets storlek ska beräknas utifrån företagets förbrukning av naturgas under perioden 1 februari 2022- 31 december 2022. Stödet ska motsvara skillnaden i genomsnittligt pris för företagets inköp av sådan gas under perioden 1 februari 2022-31 december 2022 jämfört med det genomsnittliga priset under samma period 2021.

7 §  Stöd enligt denna förordning får inte ges med större belopp än att det totala stöd som ges till ett företag eller till flera företag inom en intressegemenskap uppgår till högst 2 000 000 euro när stödet enligt denna förordning räknas tillsammans med stöd enligt

 1. förordningen (2023:233) om elstöd till företag,
 2. förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare, och
 3. förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn.

Ansvar för prövning och utbetalning av stöd

8 §  Trafikverket prövar frågor om stöd och ansvarar för utbetalning av stödet.

Ansökan om stöd

9 §  En ansökan om stöd ska vara skriftlig och innehålla

 1. uppgift om vilket företag som ansöker om stöd,
 2. uppgift om huruvida företaget är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna,
 3. uppgift om vilken mängd naturgas som företaget har köpt in under perioden 1 februari 2022-31 december 2022,
 4. uppgift om det genomsnittliga priset för företagets inköp av naturgas under perioden 1 februari 2022-31 december 2022 och det genomsnittliga priset för inköp av naturgas under motsvarande period 2021,
 5. uppgift om huruvida företaget är i intressegemenskap med något annat företag,
 6. uppgift om huruvida företaget eller något företag i dess intressegemenskap har beviljats stöd enligt någon av de förordningar som anges i 7 § 1-3,
 7. uppgift om huruvida företaget samtycker till offentliggörande enligt 5 §,
 8. en försäkran om att det inte råder någon sådan omständighet som enligt 4 § hindrar att stöd ges, och
 9. de uppgifter i övrigt som Trafikverket begär för prövningen.

10 §  Till ansökan ska sökanden bifoga

 1. underlag som styrker företagets förbrukning av naturgas under perioden 1 februari 2022-31 december 2022,
 2. underlag som styrker det genomsnittliga priset för företagets inköp av naturgas under perioden 1 februari 2022- 31 december 2022 och det genomsnittliga priset för inköp av naturgas under motsvarande period 2021,
 3. i förekommande fall, underlag som styrker beslut om stöd som enligt någon av de förordningar som anges i 7 § 1-3 har getts till företaget eller något företag i dess intressegemenskap, och
 4. det underlag i övrigt som Trafikverket begär för prövningen.

Uppföljning av ett stöd

11 §  Trafikverket ansvarar för uppföljning av stöd som betalats ut.

12 §  Om ett stöd beviljas ska

 1. Trafikverket i stödbeslutet ange som villkor att mottagaren ska lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av stödet, och
 2. mottagaren av stödet lämna de uppgifter för uppföljning som Trafikverket begär.

Skyldighet att anmäla felaktigheter och ändrade förhållanden

13 §  Om ett företag som har ansökt om stöd eller beviljats stöd får kännedom om att uppgifter som lämnats till Trafikverket visar sig vara felaktiga eller får kännedom om att det inträffat förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek, ska företaget anmäla detta till Trafikverket.

Återbetalning

14 §  Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 3. villkoren för stödet inte har följts.

15 §  På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav

16 §  Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Trafikverket helt eller delvis kräva tillbaka stödet med ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring

17 §  Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

18 §  Trafikverket ska föra det register som avses i punkt 90 i Europeiska kommissionens meddelande (2023/C 101/03).

Rätt att meddela föreskrifter

19 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

20 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar

Förordning (2023:727) om statligt stöd till färjetrafik till och från Gotland

Ikraftträder
2023-12-15