AFS 2001:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

GASFLASKOR

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor samt allmänna råd

om tillämpningen av föreskrifterna

ISBN 91-7930-404-4

ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKET

Huvudkontoret

171 84 Solna, Telefon: 08-730 90 00

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

BESTÄLLNINGSADRESS

Ytterligare ex av denna föreskrift beställs från:

Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300,

171 25 SOLNA Tfn 08-730 97 00. Fax 08-735 85 55

Arbetsmiljöinspektionen

i Falun

(Dalarnas och Gävleborgs län)

Gruvgatan 2, Box 153,

791 24 Falun.

Tel 023-457 00

Telefax 023-222 69

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.falun@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Göteborg

(Västra Götalands

och Hallands län)

Rosenlundsgatan 8, Box 2555,

403 17 Göteborg.

Tel 031-743 72 00

Telefax 031-13 50 60

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.goteborg@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Härnösand

(Västernorrlands och

Jämtlands län)

Storgatan 2,

871 31 Härnösand.

Tel 0611-885 00

Telefax 0611-184 10

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.harnosand@av.

se

Arbetsmiljöinspektionen

i Linköping

(Östergötlands och

Södermanlands län)

Kungsgatan 39 A, Box 438,

581 04 Linköping.

Tel 013-37 08 00

Telefax 013-10 44 20

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.linkoping@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Luleå

(Norrbottens län)

Köpmangatan 40 A,

972 33 Luleå.

Tel 0920-24 22 60

Telefax 0920-24 22 99

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.lulea@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Malmö

(Skåne län)

Baltzarsgatan 22, Box 4080,

203 11 Malmö.

Tel 040-24 98 00

Telefax 040-12 64 07

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.malmo@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Stockholm

(Stockholms, Uppsala

och Gotlands län)

Englundavägen 5, Box 1259,

171 24 Solna.

Tel 08-475 01 00

Telefax 08-764 49 72

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.stockholm@av.

se

Arbetsmiljöinspektionen

i Umeå

(Västerbottens län)

Riddaregatan 8,

903 36 Umeå.

Tel 090-17 07 00

Telefax 090-77 40 19

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.umea@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Växjö

(Kronobergs, Blekinge,

Jönköpings och Kalmar län)

Västra Esplanaden 9 A,

352 31 Växjö.

Tel 0470-74 80 00

Telefax 0470-74 80 48

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.vaxjo@av.se

Arbetsmiljöinspektionen

i Örebro

(Örebro, Värmlands

och Västmanlands län)

Idrottsvägen 37, Box 1622,

701 16 Örebro.

Tel 019-21 95 00

Telefax 019-26 09 39

e-post:

arbetsmiljoinspektionen.orebro@av.se

Utgivare: Göran Lindh

Elanders Gotab 35916, Stockholm 2001

Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ur-

sprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma.

När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbets-

miljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och

allmänna råd.

AFS 2001:4

3

Innehållsförteckning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor

Tillämpningsområde och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Märkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Bedömning av överensstämmelse och förnyad bedömning av

överensstämmelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Villkor för fyllning samt återkommande kontroll . . . . . . . . . . . . . . .

6

Fortlöpande tillsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Förvaring och användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Fyllning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Inkoppling och tömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Utrustning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Gasflaskpaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Särskilda bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av

föreskrifterna om gasflaskor

Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Ändringar i förhållande till tidigare gällande föreskrifter . . . . . . . . .

11

Kommentarer till vissa paragrafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Till Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. . . . . . . . . . . . . . . .

15

Information från Arbetsmiljöverket

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

AFS 2001:xxx

4

5

AFS 2001:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om gasflaskor

Beslutade den 19 april 2001

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen

(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Dessa föreskrifter gäller gasflaskor. De gäller dock inte flaskor som

huvudsakligen är avsedda för användning

– i luftfartyg eller i krigsmateriel.

Föreskrifterna gäller inte heller när gasflaskor används för

– sådan internationell transport, som avses i den europeiska överens-

kommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR),

– sådan internationell transport, som avses i det internationella regle-

mentet om befordran av farligt gods med järnväg (RID),

– sådan internationell transport, som avses i det internationella regle-

mentet om befordran av farligt gods med luftfartyg (ICAO-TI),

– sådan nationell transport av farligt gods för vilken föreskrifter har med-

delats med stöd av lagen (SFS 1982:821) om transport av farligt gods.

Vid arbete med fyllning av gasflaskor som efter fyllning skall användas

utanför föreskrifternas tillämpningsområde, gäller endast bestämmel-

serna i 9 § första stycket.

Bestämmelserna i 3–4 §§ och 5 § första stycket gäller inte gasflaskor för

andningsapparater och bärbara brandsläckare.

2 §

I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angi-

ven betydelse.

Fortlöpande tillsyn

Regelbunden tillsyn av gasflaska med tillhö-

rande utrustning i syfte att utröna om säkerhe-

ten är betryggande.

Gasflaska

Transportabelt trycksatt kärl med största volym

150 liter avsett för gaser klass 2 enligt Statens

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:8) om

inrikes transport av farligt gods på väg och i ter-

räng eller för sådana ämnen som anges i bilaga

5 till Statens räddningsverks föreskrifter

Utkom från trycket

den 21 maj 2001

AFS 2001:4

6

(SRVFS 2000:4) om transportabla tryckbärande

anordningar.

Gasflaskpaket

Gasflaskor sammansatta i en ställning och för-

bundna i ett system för tömning och fyllning via

en gemensam huvudventil.

Tryck

Avser övertryck om inte annat anges.

Återkommande kontroll

Kontroll av tidigare kontrollerat objekt för att ta

reda på om det fortfarande uppfyller ställda

krav.

Märkning

3 §

Gasflaskor skall vara märkta på det sätt som anges i 14–18 §§ Sta-

tens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transportabla tryck-

bärande anordningar.

Bedömning av överensstämmelse och förnyad

bedömning av överensstämmelse

4 §

Gasflaskor får släppas ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk

eller användas inom föreskrifternas tillämpningsområde endast om de

genomgått en sådan bedömning av överensstämmelse eller förnyad be-

dömning av överensstämmelse som anges i 5–9 §§ Statens räddnings-

verks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transportabla tryckbärande anord-

ningar, och därvid bedömts uppfylla där ställda krav.

Villkor för fyllning samt återkommande kontroll

5 §

Gasflaskor får fyllas endast om de genomgått bedömning av över-

ensstämmelse eller förnyad bedömning av överensstämmelse enligt 4 §.

De får fyllas endast till och med utgången av gällande intervall för åter-

kommande kontroll enligt 6 §.

6 §

Återkommande kontroll av gasflaskor skall utföras i den ordning, på

det sätt och inom det intervall som framgår av 10–13 §§ Statens rädd-

ningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transportabla tryckbärande

anordningar.

Gasflaskor för andningsapparater för rök- och kemdykning samt vatten-

dykning skall dock genomgå återkommande kontroll inom intervallet 5

år.

AFS 2001:4

7

Fortlöpande tillsyn

7 §

Gasflaskor skall fortlöpande tillses så att säkerheten är betryggande.

Tillsynen skall omfatta såväl gasflaskornas yttre som armatur. Om vä-

sentlig skada upptäcks skall berörd gasflaska eller utrustning repareras

eller kasseras.

Förvaring och användning

8 §

Gasflaskor med tillhörande utrustning skall hanteras och förvaras på

ett från säkerhetssynpunkt lämpligt sätt.

I arbetslokal får endast finnas det antal gasflaskor som behövs för arbe-

tets utförande.

Varningsskylt för gasflaskor skall finnas uppsatt i anslutning till dörren till

lokal eller annat utrymme där flaskor förvaras. Varningsskylt skall även

finnas invid flaskors uppställningsplats om flaskorna inte är väl synliga.

Fyllning

9 §

Gasflaskor får endast fyllas med den gas eller gasblandning samt till

det tryck eller den vikt som de är avsedda för. Fyllningen skall utföras så

att säkerheten är betryggande.

Gasflaskor skall efter fyllning förses med etikett med följande uppgifter:

– Svenskt namn och kemisk formel eller annan vedertagen beteckning

på flaskornas innehåll.

– Kortfattad instruktion för flaskornas användande.

– Gaspåfyllarens namn och adress.

Detta gäller dock inte när motsvarande krav på märkning gäller enligt fö-

reskrifter från Kemikalieinspektionen eller Sprängämnesinspektionen.

Inkoppling och tömning

10 §

Gasflaskor får kopplas endast till utrustning, apparater eller anlägg-

ningar som är avsedda för samma gasslag som gasflaskorna innehåller.

Tömning av gasflaskor får ej påskyndas genom direkt uppvärmning av

flaskan.

AFS 2001:4

8

Utrustning

11 §

Gasflaskor skall när de används ha tillförlitlig avstängningsventil.

Ventil, annan tillhörande armatur och slang skall vara så konstruerad och

dimensionerad att betryggande säkerhet erhålles med hänsyn till den

hantering flaskorna normalt kan komma att utsättas för.

12 §

Ventilutlopp från gasflaskor med brandfarligt, frätande eller giftigt

innehåll skall vid förvaring ha tätpropp som hindrar läckage genom ven-

tilutloppet även om ventilen är öppen. Vid tömning av sådana gasflaskor

genom slang skall det i anslutning till ventilen finnas anordning, t.ex. re-

duceringsventil, regulator eller slangbrottsventil, som begränsar flödet

om slangen brister eller lossnar från infästningen. Sådan anordning be-

hövs inte om flaskventilens utloppskanal har en diameter av högst 1,5

mm.

13 §

Ventiler och kopplingsdetaljer skall när de används ha sådana an-

slutningsmått att farliga förväxlingar av tryckklasser och gasslag förhin-

dras.

Gasflaskpaket

14 §

Gasflaskpaket med tillhörande ram, samlingsrör och ventiler skall

vara så utförda att betryggande säkerhet erhålles.

Särskilda bestämmelser

15 §

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap 1 § ar-

betsmiljölagen (SFS 1977:1160). Brott mot dessa föreskrifter kan enligt

8 kap 2 § samma lag medföra böter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2001. Samtidigt upphävs Arbe-

tarskyddsstyrelsens föreskrifter om gasflaskor (AFS 1998:7).

De nya föreskrifterna hindrar dock inte att gasflaskor som följer de upp-

hävda föreskrifterna släpps ut på marknaden, annars avlämnas för att tas

i bruk eller tas i drift till och med den 30 juni 2003. Gasflaskor som följer

de upphävda föreskrifterna och som har släppts ut på marknaden senast

den 30 juni 2003 får även därefter avlämnas för att tas i bruk eller tas i

drift. De får även fyllas om villkoret i 5 § andra stycket iakttas.

AFS 2001:4

9

Godkännande och kontroll enligt tidigare gällande föreskrifter från Arbe-

tarskyddsstyrelsen om gasflaskor skall jämställas med bedömning av

överensstämmelse eller kontroll enligt motsvarande bestämmelser i

dessa föreskrifter.

Bestämmelserna i 4 § och 5 § första stycket gäller inte för gasflaskor som

tagits i bruk i Sverige före den 1 april 1968.

Undantag som Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket efter 31

december 1992 har lämnat från krav i äldre föreskrifter skall fortsätta att

gälla som undantag från motsvarande krav enligt dessa föreskrifter.

KENTH PETTERSSON

Folke Lindberg

Göran Lindh

AFS 2001:4

10

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om

tillämpningen av föreskrifterna om gasflaskor

Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-

ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna

(t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på prak-

tiska lösningar och förfaringssätt) och att ge rekommendationer, bak-

grundsinformation och hänvisningar.

Bakgrund

Gaser behövs för en mängd olika ändamål i arbetslivet t.ex. vid svets-

ning, dykning, brandbekämpning och inom medicinområdet. För att

transportera dessa gaser från gasleverantör till brukare används ofta gas-

flaskor, som också fungerar som lagringskärl. Gasen leds sedan i normal-

fallet från gasflaskan till den aktuella användningen.

Gasflaskor kan ofta innehålla brandfarliga eller giftiga gaser eller gaser

som på annat sätt kan orsaka skada t.ex. genom syrebrist. Trycket i gas-

flaskor kan i många fall vara flera hundra bar.

Riskerna med gasflaskor är främst följande.

– Söndersprängning med kringflygande splitter och farlig tryckvåg som

följd.

– Farlig gas som okontrollerat kommer ut t.ex. genom läckage och som

kan orsaka brand, förgiftning, syrebrist etc.

Ett stort antal gasflaskor, uppskattningsvis flera miljoner, är i omlopp i

vårt land. Konsekvenserna av ett gasflaskhaveri kan bli mycket allvarliga

varför det är viktigt att säkerhetsnivån är mycket hög.

Gasflaskor används både för transport och för lagring och förbrukning av

gas t.ex. i laboratorier, verkstäder och inom sjukvården. Av den anled-

ningen finns för gasflaskor både transportregler enligt Statens rädd-

ningsverks föreskrifter och användar- och hanteringsregler som Arbetar-

skyddsstyrelsen utfärdat med stöd av arbetsmiljölagen. Samma krav på

konstruktion, märkning, kontroll m.m. bör gälla såväl vid transport som

vid användning där arbetsmiljölagen är tillämplig. Med dessa föreskrifter

inför Arbetsmiljöverket därför inom arbetsmiljöområdet samma regler

för konstruktion m.m. av gasflaskor som enligt Statens räddningsverks

föreskrifter gäller vid transport.

AFS 2001:4

11

Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transportabla

tryckbärande anordningar som är ett införlivande av EG:s direktiv om

transportabla tryckbärande anordningar (99/36/EG), meddelas med stöd

av förordningen (1982:923) om transport av farligt gods och förordningen

(1993:1065) om teknisk kontroll. Föreskrifterna (SRVFS 2000:4) gäller för

sådana transportabla tryckbärande anordningar som omfattas av Statens

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:8) om inrikes transport av farligt

gods på väg och i terräng (ADR-S) eller (SRVFS 1998:9) om inrikes trans-

port av farligt gods på järnväg (RID-S). SRVFS 2000:4 gäller dock inte för

gasflaskor i anordningar som enligt ADR-S eller RID-S omfattas av de un-

dantag som gäller för små mängder eller särskilda fall. Arbetsmiljöver-

kets föreskrifter om gasflaskor meddelas däremot med stöd av arbetsmil-

jöförordningen (SFS 1977:1166) och omfattar de flaskor som ingår i så-

dana anordningar.

Ändringar i förhållande till tidigare gällande

föreskrifter

Föreliggande ändringar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor är

föranledd av anpassning till Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS

2000:4) om transportabla tryckbärande anordningar där EG:s direktiv för

transportabla tryckbärande anordningar (99/36/EG) är införlivat. Ändring-

arna innebär att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor vad gäller

framför allt konstruktivt utförande och märkning anpassas till direktivet.

Intervall för återkommande kontroll av gasflaskor för andningsapparater

har införts då det saknas i Statens räddningsverks föreskrifter. Detta är en

återinföring från Arbetarskyddsstyrelsens tidigare föreskrifter om gas-

flaskor, AFS 1996:9.

Kommentarer till vissa paragrafer

Till 1 §

Det bör observeras att arbetsmiljölagen inte gäller fartygsarbete på civila

fartyg, varför dessa föreskrifter inte heller gäller där.

I Statens räddningsverks regler undantas gasflaskor för andningsappara-

ter och bärbara brandsläckare. I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om

tryckbärande anordningar (AFS 1999:4) som är ett införlivande av EG:s

direktiv om tryckbärande anordningar (97/23/EG) finns regler för sådana

gasflaskor, som motsvarar kraven i 3–4 §§ i dessa föreskrifter.

AFS 2001:4

12

Till 2 §

Definitionen av

Gasflaska

är anpassad till Statens räddningsverks före-

skrifter.

Till 3 §

Det bör observeras att det krav som ställs i 3 § på märkning enligt Statens

räddningsverks föreskrifter inte omfattar gasflaskor som följer över-

gångsbestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och som inte ge-

nomgått bedömning av överensstämmelse eller förnyad bedöm-

ning av överensstämmelse enligt Statens räddningsverks föreskrifter.

Detta innebär att märkning enligt bilaga 6 (

-märkning) till Statens rädd-

ningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transportabla tryckbärande

anordningar inte är aktuell för sådana gasflaskor.

Till 4 §

Med ”avlämnas för att tas i bruk” menas t.ex. leverans från en leverantör

till en grossist eller en brukare.

Till 5 §

Av övergångsbestämmelserna i dessa föreskrifter följer att gasflaskor

som godkänts och kontrollerats enligt tidigare gällande föreskrifter från

Arbetarskyddsstyrelsen får fyllas även om de inte genomgått bedömning

av överensstämmelse eller förnyad bedömning av överensstämmelse

enligt Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transporta-

bla tryckbärande anordningar.

Till 7 §

Normalt utförs den fortlöpande tillsynen av brukaren/användaren. Det är

även viktigt att noggrann tillsyn sker på flaskor i samband med fyllning .

Det är viktigt att den som utför reparation har erforderlig kompetens och

utrustning för arbetet ifråga.

Gasflaskor som utsatts för brand eller kraftig värmepåverkan kan normalt

alltid befaras ha tagit väsentlig skada.

Om svårare olycksfall eller allvarligt tillbud har inträffat, t.ex. på grund

av att en gasflaska sprängts sönder, skall enligt 2 § arbetsmiljöförord-

ningen arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket.

AFS 2001:4

13

Till 8 §

Det är viktigt att gasflaskor vid hantering inte utsätts för slag eller annan

åverkan som kan påverka flaskornas hållfasthet eller utrustning.

Det är viktigt att gasflaskor och särskilt deras ventil med tillhörande

skydds- och tätningsanordningar för utloppet skyddas mot smuts, olja

och korrosion.

Om gasflaskor används eller förvaras stående är det viktigt att de på

lämpligt sätt är säkrad mot att falla eller oavsiktligt stötas omkull. Det är

dock angeläget att de lätt kan lösgöras för att föras bort vid brand eller

brandfara.

Det är viktigt att smörj- och tätmedel är av typ som inte kan orsaka brand

eller annan farlig reaktion i kombination med gaser eller gasblandningar

för vilka flaskorna är avsedda. Exempel på sådana gaser är bl.a. oxygen,

gasblandningar med över 10 volymprocent oxygen, luft, fluor, kvävedi-

oxider, klor, klortrifluorid och lustgas. Enligt ADR/RID är det förbjudet att

använda olje- och fetthaltiga material för tätning eller smörjning av ven-

tiler för nämnda gaser.

Exempel på annat utrymme är förvar i väderskydd, under presenning och

i särskild inredd servicebil.

Det är viktigt att gasflaskor förvaras så att de inte riskerar att skadas av

omgivande aktiviteter och miljö samt att ventilationen på förvaringsplat-

sen avpassas så att riskerna vid eventuellt utläckande gas minimeras.

Gasflaskor bör således förvaras lätt åtkomliga i torra, svala och väl venti-

lerade lokaler. Lokalerna bör vara av sådant utförande som från säker-

hetssynpunkt är motiverat allt efter de aktuella förhållandena, förvarad

gaskvantitet och gasens eller gasernas art. Vikten av väl ventilerade loka-

ler bör särskilt beaktas vid förvaring av gasflaskor innehållande brandfar-

liga, frätande och giftiga gaser. Flaskor bör således ej förvaras i trånga,

svåråtkomliga utrymmen eller i passager, invid lyftanordningar eller på

annan plats, där risken för åverkan är stor. Gasflaskor bör ej förvaras till-

sammans med lättantändliga ämnen eller utsättas för skadlig inverkan av

korrosiva ämnen.

Vidare är det angeläget att gasflaskor skyddas mot onormal uppvärm-

ning. Om tak, presenning eller annat skydd förekommer bör det finnas

god luftväxling kring gasflaskorna.

Fyllda och tömda flaskor, liksom flaskor för olika gaser, bör förvaras åt-

skilda.

AFS 2001:4

14

Regler om varningsskyltar finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter

om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser (AFS 1997:11).

Enligt dessa föreskrifter skall varningsskylt vara triangelformad samt ha

svart symbol på gul bakgrund med svart bård.

Regler om förvaring av gasflaskor för brandfarliga varor finns också i SÄ-

IFS 1998:7. Sprängämnesinspektionens regler kan innebära att andra

krav ställs vid förvaring av brandfarliga varor än vad som gäller enligt

dessa föreskrifter.

Till 9 §

Det är särskilt viktigt att ett tillförlitligt system finns för fyllning av gas-

flaskor för lättkondenserade gaser så att överfyllning förhindras. När-

mare regler om fyllning finns t.ex. i Tryckkärlskommissionens Gasflask-

anvisningar.

Det är angeläget att även tätheten kontrolleras i samband med fyllning.

Med gaspåfyllare avses det företag som senast gjort påfyllning av gas-

flaskorna. För vissa hälsofarliga och brandfarliga gaser och gasbland-

ningar gäller överlåtelsemärkning enligt KIFS 1994:12 (senast omtryckt i

KIFS 1999:3 och ändrad i KIFS 2000:9) och SÄIFS 1995:5 (ändrad i SÄIFS

1996:7). Undantaget i andra stycket syftar till att undvika dubbelreglering.

Regler om märkning i samband med användning finns i Arbetarskydds-

styrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4.

Vid bedömningen om fyllningen av gasflaskor som skall användas utan-

för föreskrifternas tillämpningsområde kan göras på ett betryggande sätt

är det viktigt att hänsyn bl.a. tas till flaskornas ursprung, skick, tid sedan

flaskorna senast kontrollerats, tryckangivelser samt märkning i övrigt.

Till 11 §

För vissa slangar och slangledningar finns bl.a. svensk standard SS-EN

ISO 7751 som behandlar förhållanden mellan provtryck och sprängtryck

respektive arbetstryck.

Till 12 §

Svensk standard SS-EN 730 kan tjäna till ledning vid val av slangbrotts-

ventil.

AFS 2001:4

15

Till 13 §

Regler för val av gängor mellan gasflaskor och ventiler samt ventilutlopp

och deras utformning återfinns i ett flertal svenska standarder.

Till 14 §

Det är viktigt att i gasflaskpaket ingående gasflaskor är sammanhållna av

en metallram som är dimensionerad för den statiska och dynamiska be-

lastning som kan förekomma samt att paketet är försett med anordningar

som säkerställer betryggande hantering. Härvid är det speciellt viktigt att

samlingsrör och huvudventil placeras innanför gasflaskpaketets ram på

sådant sätt att de skyddas mot skada.

Det är även viktigt att gasflaskpaket för acetylen är utformade så att de

enskilda flaskorna kan kylas med vatten för att hindra acetylensönderfall

vid t.ex. brand.

Det kan vara lämpligt att gasflaskor ingående i gasflaskpaket som inne-

håller giftiga eller brandfarliga gaser är utrustade med separata avstäng-

ningsventiler.

Regler om gasflaskpaket finns i Statens räddningsverks föreskrifter

SRVFS 1998:8 om transport av farligt gods på väg och i terräng.

Till Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Statens räddnings-

verk kan ha regler som innebär att bedömning av överensstämmelse el-

ler förnyad bedömning av överensstämmelse krävs enligt Räddningsver-

kets föreskrifter även om äldre godkännanden och kontroller från Arbe-

tarskyddsstyrelsen fortfarande gäller inom arbetsmiljölagens område.

AFS 2001:4

16

Aktuella regler

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS)

AFS 1996:10

Sömlösa gasflaskor av stål

AFS 1996:11

Sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium

AFS 1996:12

Svetsade gasflaskor av olegerat stål

AFS 1997:7

Gaser

AFS 1997:11

Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser

AFS 1999:4

Tryckbärande anordningar

AFS 2000:4

Kemiska arbetsmiljörisker

Övrigt

EG:s Transportdirektiv 94/55/EG

EG:s Transportdirektiv 96/86/EG

Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS 1994:12 (senast omtryckt i

KIFS 1999:3 och ändrad i KIFS 2000:9)

Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 1998:7

Sprängämnesinspektionens författningssamling SÄIFS 1995:5 (ändrad i SÄIFS

1996:7)

Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1998:8)

Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4)

Svensk författningssamling (SFS 1992:1119)

Svensk Standard (SS-EN ISO 7751)

Svensk Standard (SS-EN 730)

Tryckkärlskommissionens Gasflaskanvisningar

Tryckkärlskommissionens Rörledningsnormer

Information från Arbetsmiljöverket

AFS 2001:4

17

––––––––––––

Eftersom lagar, förordningar och föreskrifter ändras eller ersätts med andra

författningar är det viktigt att hålla reda på vad som gäller. När lagar och

förordningar ändras behåller de ofta sitt nummer i svensk författningssamling,

SFS. Arbetsmiljölagen har till exempel SFS-numret 1977:1160, trots att den har

ändrats många gånger sedan 1977.

För att få reda på hur den aktuella lag- eller förordningstexten ser ut kan man

exempelvis via Internet gå in på www.lagrummet.gov.se och ta fram den senaste

versionen av lagar och förordningar som man är intresserad av.

För att hålla sig uppdaterad om Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets

föreskrifter kan det vara bra att regelbundet via Internet gå in på

Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se och under rubriken ”Regler” kontrollera

vilka föreskrifter som gäller för den aktuella verksamheten. Det går också att

vända sig till Publikationsservice för att få upplysningar om vilka föreskrifter som

är aktuella. De kan beställas från Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box

1300, 171 25 Solna. Fax: 08-735 85 55, tfn: 08-730 97 00.

Notera att det kan finnas fel i dokumentationen på Internet och att det är

den tryckta texten som gäller rättsligt.