JK 1116-03-30

Tryckfrihetsförordningen har inte ansetts tillämplig på en annonsbilaga till en dagstidning

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd med anledning av anmälan.

Handlingarna i ärendet lämnas tillbaka till 4:e åklagarkammaren i Stockholm för de åtgärder som kan vara erforderliga där.

4:e åklagarkammaren i Stockholm har till Justitiekanslern lämnat över en anmälan om brott mot 54 § lotterilagen för bedömning av om en annonsbilaga faller under tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde.

Anmälan avser en annonsbilaga i form av en tidning med titeln Internet: Spelarnas hemmaplan som utgjorde en bilaga till tidningen Dagens Industri vid några tillfällen i december 2002 och januari 2003.

Justitiekanslern har tagit del av den bilaga som fogades till Dagens Industri i januari 2003.

Överst på varje sida i annonsbilagan finns texten ANNONS - HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SPELOMBUDSMANNEN.COM - ANNONS. Bilagan omfattar 16 sidor och innehåller bl.a. olika artiklar som presenterar ett flertal spelbolag som är verksamma på internet. I artiklarna lämnas positiv information och positiva omdömen om de aktuella bolagen och deras verksamhet samt om de spelformer de erbjuder. Bl.a. anges vilka spelmöjligheter som finns hos de olika bolagen och i vissa fall berörs bolagens odds. Varje artikel avslutas med att det aktuella bolagets webbadress anges. Vidare innehåller bilagan artiklar om bl.a. oddssättning och om den svenska spelmarknaden.

Tryckfriheten sådan den garanteras i tryckfrihetsförordningen har till syfte att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Missbruk av tryckfriheten får inte föranleda ingripanden eller straff i andra fall än som framgår av förordningen. Den är således exklusivt tillämplig i fråga om missbruk av den yttrandefrihet som sker genom meddelanden i tryckt skrift. Vid ingripanden på grund av tryckfrihetsbrott är Justitiekanslern ensam behörig åklagare.

TF avser emellertid inte att reglera sådant användande av det tryckta ordet som inte har något med yttrandefriheten att göra. Ett ingripande mot reklamåtgärder i tryckt skrift kan ske utanför tryckfrihetsförordningens regler i de fall då åtgärderna är av utpräglat kommersiell natur, dvs. om de har vidtagits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte samt har rent kommersiella förhållanden till föremål (se t.ex. NJA 1975 s. 589 och 1999 s. 749). I ett sådant fall kan åtgärder av olika slag vidtas med stöd av allmän lag. Förundersökning med anledning av misstanke om brott inleds då av allmän åklagare.

Avgörande för om TF är tillämplig i detta fall - vilket alltså skulle utesluta en tillämpning av lotterilagen - är således om den aktuella annonsbilagan kan anses vara av utpräglat kommersiell natur.

Artiklarna om de aktuella spelföretagen har enligt min mening en sådan utformning och ett sådant innehåll att de inte gärna kan betraktas som annat än marknadsföring av de berörda företagen och deras tjänster. Det intrycket förstärks ytterligare av att företagens webbadresser anges i slutet av artiklarna. Annonsbilagan innehåller visserligen uppgifter vilka sedda för sig är att betrakta som redaktionellt material och därmed skyddat av TF. Detta förhållande kan emellertid inte utan vidare medföra att bilagan i sin helhet skulle vara att betrakta som redaktionellt material och därför inte skulle kunna anses ha rent kommersiella förhållanden till föremål. Som Högsta domstolen har framhållit i rättsfallet NJA 2001 s. 319 kan ju reklam alltid tillföras sådana uppgifter.

Vid en helhetsbedömning av annonsbilagan gör jag bedömningen att det är fråga om en framställning av utpräglat kommersiell natur. Den faller således utanför TF:s tillämpningsområde. Det finns därför inget tryckfrihetsrättsligt hinder mot att pröva anmälan enligt lotterilagens bestämmelser.

Handlingarna i ärendet lämnas tillbaka till åklagarkammaren för de åtgärder som kan vara erforderliga där.

Ärendet avslutas.