JK 8360-08-30

Tryckfrihetsförordningen har ansetts vara tillämplig på en annons för spelbolaget Ladbrokes då annonsen inte varit av utpräglat kommersiell natur

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd i ärendet.

NF, som är ansvarig utgivare för tidningen Riksdag & Departement, har hit anmält två annonser för spelbolaget Ladbrokes som publicerats i tidningens nr 31/08 respektive nr 36/08. Annonserna innehåller bl.a. kommentarer till den svenska spelpolitiken med anledning av presentationen av betänkandet ”En framtida spelreglering”.

NF vill att Justitiekanslern ska pröva om publiceringen faller under tryckfrihetsförordningen eller kan anses ha ett sådant kommersiellt innehåll att annan lag är tillämplig. Till anmälan har fogats exemplar av de två tidningarna.

Tryckfriheten sådan den garanteras i tryckfrihetsförordningen (TF) har till syfte att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Missbruk av tryckfriheten får inte föranleda ingripanden eller straff i andra fall än som framgår av förordningen. Den är således exklusivt tillämplig i fråga om missbruk av den yttrandefrihet som skyddar meddelanden i tryckt skrift. Vid ingripanden på grund av tryckfrihetsbrott är Justitiekanslern ensam behörig åklagare. 

TF avser emellertid inte att reglera sådant användande av det tryckta ordet som inte har något med yttrandefriheten att göra. Ett ingripande mot reklamåtgärder i tryckt skrift kan ske utanför TF:s regler i de fall då åtgärderna är av utpräglat kommersiell natur, dvs. om de har vidtagits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte samt har rent kommersiella förhållanden till föremål (se t.ex. NJA 1975 s. 589, NJA 1999 s. 749 och Justitiekanslerns beslut den 2 september 2003 i ärendet med dnr 1116-03-30). I ett sådant fall kan åtgärder av olika slag vidtas med stöd av allmän lag. Förundersökning med anledning av misstanke om brott inleds då av allmän åklagare.

Avgörande för frågan om TF är tillämplig i detta fall är således om den aktuella framställningen kan anses vara av utpräglat kommersiell natur. Om så är fallet är lotterilagen tillämplig och allmän åklagare behörig att inleda förundersökning för eventuellt brott mot lotterilagens förbud mot reklam för utländska lotterier.

Anmälan gäller annonser som innehåller kommentarer till den svenska spelpolitiken och argumentation med anledning av att ett utredningsbetänkande har lagts fram som berör denna fråga. Syftet med annonserna synes vara att väcka debatt om den rättsliga regleringen kring anordnandet av lotterier och andra spel här i landet. Även om det är ett spelbolag som ligger bakom annonseringen kan annonserna med hänsyn till sitt innehåll inte endast bedömas utgöra reklam för detta bolag. Annonserna kan således inte sägas vara av utpräglat kommersiell natur utan får också anses ha inslag som närmast är av opinionsbildande slag. Annonserna faller därmed inom det grundlagsskyddade området. Förutsättningarna för att vidta straffrättliga åtgärder med avseende på innehållet ska därmed bedömas enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser.

Justitiekanslern ska vaka över att gränserna för tryckfriheten enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen inte överskrids och är, som nämnts, ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott. Ett ingripande från Justitiekanslerns sida kan emellertid bara ske om det finns anledning anta att ett tryckfrihetsbrott har begåtts.

De brott vilka utgör tryckfrihetsbrott finns uttömmande angivna i 7 kap.4 och 5 §§tryckfrihetsförordningen. Det står klart att innehållet i annonserna inte innefattar något tryckfrihetsbrott.

Mot denna bakgrund föranleder anmälan inte någon åtgärd från Justitiekanslerns sida.