JK 1209-98-31

Fråga om tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens tillämpning beträffande ett e-postmeddelande

Ärendet

Polismyndigheten i Gävleborgs län har till Justitiekanslern för bedömning överlämnat en anmälan angående olaga hot, vilken gärning skall ha begåtts genom vissa uttalanden i ett s.k. hotmail på Internet. Till anmälan har fogats bl.a. ett utdrag av det hotmail i vilket de anmälda uttalandena förekommer.

Justitiekanslern är ensam åklagare i fråga om tryck- och yttrandefrihetsbrott. Endast Justitiekanslern får besluta om tvångsmedel eller inleda förundersökning i anledning av misstanke om sådant brott. Justitiekanslern har vidare åklagaruppgifter i andra tryck- och yttrandefrihetsmål än mål om tryck- eller yttrandefrihetsbrott samt i mål som annars avser brott mot bestämmelse tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Anmälningar som faller utanför tryck- eller yttrandefrihetsområdet ankommer det dock på allmän åklagare att handlägga.

Såvitt framgår av de hit översända handlingarna utgör aktuellt hotmail ett meddelande med elektronisk post (e-post) ställt till vad som får antas vara anmälarens hotmailadress. Utdraget av meddelandet tyder på att den aktuella användningen av e-post inte har varit av sådant slag som utnyttjas för gruppkommunikation. Det synes i stället vara fråga om en sådan variant av e-post där ett meddelande med hjälp av elektromagnetiska vågor, utan att sändningen av meddelandet startas av mottagaren, sänds från en dator till en annan, varefter meddelandet kan t.ex. sparas i en "brevlåda" (jfr. SOU 1997:49 Grundlagsskydd för nya medier s.129).

Av 1 kap. 7 § jämförd med 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen framgår att tryckfrihetsförordningens bestämmelser inte är tillämpliga i detta fall. Frågan är då om bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) kan vara tillämpliga på aktuellt slags användning av e-post.

För att kunna fastställa om YGL i ett visst fall är tillämplig eller inte på sådan kommunikation som sker via Internet måste man göra en bedömning av huruvida den aktuella användningen av Internet kan anses omfattad av reglerna om radioprogram i 1 kap. 6 § YGL eller av den särskilda regeln om databaser m.m. i 1 kap. 9 § YGL.

Enligt 1 kap. 1 och 6 §§ YGL är denna grundlags bestämmelser tillämpliga på bl.a. sändningar av ljudradio, television och vissa andra sändningar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel. Enligt 1 kap. 9 § YGL är grundlagens föreskrifter om radioprogram också tillämpliga när en redaktion för en tryckt periodisk skrift eller för radioprogram, ett företag för framställning av filmer eller ljudupptagningar eller en nyhetsbyrå med hjälp av elektromagnetiska vågor på begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt ur ett register med upptagningar för automatisk databehandling under förutsättning att mottagaren inte kan ändra innehållet i registret.

I detta fall finns det inget som tyder på att den aktuella användningen av datormediet kan anses omfattad av YGL:s regler (jfr. SOU 1997:49 s.170 - 173). Vid sådant förhållande ankommer det inte på Justitiekanslern som särskild åklagare på tryck- och yttrandefrihetsområdet att ta ställning till den hit översända anmälan. Det ankommer i stället på allmän åklagare.

Justitiekanslern beslutar därför att återlämna handlingarna i ärendet till Polismyndigheten i Gävleborgs län för de åtgärder som anmälan i detta fall kan föranleda.

Ärendet avslutas här.