JK 1193-08-31

Begäran från en åklagare om att Justitiekanslern ska ta ställning till om ett massutskick av e-post omfattas av yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd i ärendet. 

Handlingarna i ärendet återlämnas till Åklagarmyndigheten för de åtgärder som kan vara aktuella där. 

Åklagarmyndigheten, Södra Skånes åklagarkammare, har hit överlämnat ett ärende rörande otillåtet förfarande med pornografisk bild enligt 16 kap. 11 § brottsbalken. Av handlingarna i ärendet framgår att Polismyndigheten i Skåne har inlett och slutredovisat en förundersökning till Åklagarmyndigheten. 

Av utredningen framgår att den misstänkte, som är elev i en skola i Lund, den 1 juni 2007 skickade två bilder via e-post till ett stort antal elever i skolor i Lunds kommun och, som det får förstås, även till anställda inom kommunen. Åklagaren har anfört att det är oklart hur många meddelanden som verkligen har levererats men att massutskicket har riktats mot 18 000 e-postlådor. 

 Allmänna utgångspunkter

Justitiekanslern är ensam åklagare i mål som avser tryck- och yttrandefrihetsbrott. Anmälningar som faller utanför det tryck- eller yttrandefrihetsrättsliga området är det däremot en uppgift för allmän åklagare att handlägga. 

E-postmeddelanden omfattas normalt inte av tryckfrihetsförordningens (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) bestämmelser. Om ett e-postmeddelande har skickats till en mycket stor grupp av mottagare kan det dock under vissa förhållanden omfattas av YGL:s bestämmelser om sändningar av radioprogram (jfr 1 kap. 6 § YGL). För att så ska vara fallet krävs dock att meddelandet kan anses riktat till allmänheten. Med detta krav avses att sändningen ska vara riktad till vem som helst som önskar ta del av den. Om ett e-postmeddelande inte är riktat till en vid och obestämd krets omfattas det inte av grundlagsskyddet i TF och YGL (jfr Justitiekanslerns beslut den 16 april 1998 i ärendet med dnr 1209-98-31, SOU 1997:49 s. 171 f. och prop. 2001/02:74 s. 41). 

När det gäller det aktuella e-postmeddelandet konstaterar jag att detta skickades för mer än sex månader sedan. Allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott i radioprogram ska enligt 7 kap. 1 § andra stycket YGL väckas inom sex månader från det att programmet sändes. I detta fall har denna frist löpt ut. Vidare ska beaktas att innehållet i det aktuella e-postmeddelandet inte kan utgöra något yttrandefrihetsbrott. Justitiekanslern kan alltså under alla förhållanden inte inleda förundersökning i detta fall. 

Det kan inte anses helt klart om YGL är tillämplig på e-postmeddelandet eller inte. Eftersom Justitiekanslern inte kan inleda någon förundersökning i ärendet, och då det ankommer på allmän åklagare att själv pröva sin behörighet, bör jag inte föregå åklagarens och i förekommande fall domstolarnas prövning av frågan om e-postmeddelandet kan anses riktat till allmänheten i den mening som avses i 1 kap. 6 § YGL

På grund av det anförda återlämnar jag handlingarna i ärendet till Åklagarmyndigheten för de åtgärder som kan bli aktuella där.