JK 2614-03-30

En bild av personer som gör s.k. hitlerhälsning har inte ansetts utgöra tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd i ärendet.

Åklagarkammaren i Nyköping har till Justitiekanslern överlämnat ett ärende rörande en bild införd i Aftonbladets papperstidning den 9 augusti 2003 och i dess nätupplaga den 15 augusti 2003. På bilden syns två personer göra en s.k. hitlerhälsning. Bilden förekom i anslutning till en artikel i vilken det rapporterades om en musikfest som hölls på en gård utanför Nyköping.

Enligt uppgift från åklagaren har det bedrivits förundersökning avseende brottet hets mot folkgrupp mot de två personer som förekommer på bilden. Förundersökningen har dock lagts ned sedan det framkommit uppgifter som talat för att bilden var arrangerad.

Justitiekanslern har tagit del av den version av bilden och artikeln som förekommit i Aftonbladets nätupplaga.

Justitiekanslern är ensam åklagare på tryckfrihetens område. Ett straffrättsligt ingripande med anledning av innehållet i t.ex. en periodisk skrift kan ske bara om ett tryckfrihetsbrott anses begånget. Det straffrättsliga ansvaret ligger då som huvudregel i första hand på den ansvarige utgivaren.

Enligt 7 kap. 4 § 11 tryckfrihetsförordningen (TF) jämförd med 16 kap. 8 § brottsbalken skall det anses som ett yttrandefrihetsbrott - hets mot folkgrupp - om någon genom en tryckt skrift hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Regleringen är i allt väsentligt densamma när frågan rör innehållet i ett medium som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), se främst bestämmelserna i 5 - 7 kap. YGL. Aftonbladets hemsida ww.aftonbladet.s faller in under YGL:s tillämpningsområde.

Frågan i ärendet är om Aftonbladets publicering av den aktuella bilden utgör tryck- och yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Vid bedömningen måste det därvid beaktas i vilket sammanhang bilden har förekommit. Bilden skall sålunda inte prövas lösryckt ur detta sammanhang. Syftet med publiceringen skall särskilt beaktas (se den s.k. instruktionen i 1 kap. 4 § TF och 1 kap. 5 § YGL).

Det framgår att bilden publicerades för att illustrera innehållet i en nyhetsartikel om händelserna vid den aktuella musikfesten. Mot bakgrund av bildens syfte och det sammanhang i vilket den har förekommit står det helt klart att bilden inte innefattar hets mot folkgrupp. Det gäller oavsett om den är arrangerad eller inte. Jag vidtar därför inte någon åtgärd i ärendet.

Ärendet avslutas härmed.