JK 2750-06-42

Anspråk på skadestånd av staten på grund av en oriktig uppgift i försäkringskassans utbetalningsregister

Justitiekanslerns beslut 

Justitiekanslern tillerkänner UK skadestånd med 4 984 kr jämte ränta enligt räntelagen fr.o.m. den 3 juni 2006 till dess betalning sker och uppdrar åt Försäkringskassan att se till att pengarna betalas ut till honom. 

UK har begärt skadestånd av staten med 10 000 kr jämte ränta fr.o.m. december 2005 med anledning av att Försäkringskassan har gjort ett fel vid registrering av hans bankkonto. Till stöd för sitt anspråk har UK anfört bl.a. följande. Försäkringskassan har i sitt utbetalningsregister felaktigt ändrat uppgiften om på vilket konto hans sjukpenning skulle sättas in. Hans sjukpenning hade tidigare satts in på hans postgirokonto men kom genom ändringen av uppgiften att sättas in på hans personkonto. Han har inte själv begärt ändringen, men han misstänker att en person han tidigare haft affärer med och som hade fullmakt att ta ut pengar från personkontot begärt ändringen. Ett i december 2005 insatt sjukpenningbelopp har försvunnit från personkontot och han har fått ett SMS-meddelande av denna person av vilket framgår att denne har tagit ut det av Försäkringskassan utbetalda beloppet. 

Försäkringskassan, Huvudkontoret, har överlämnat ärendet hit. I samband därmed har kassan anfört bl.a. följande. Underlag för den ändring som gjorts i utbetalningsregistret saknas i akten. Försäkringskassan har prövat frågan om kassans skadeståndsskyldighet enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) med anledning av vad som inträffat och i beslut den 24 februari 2006 funnit att skadeståndsskyldighet inte föreligger. Den aktuella ändringen i kassans utbetalningsregister innebär inte heller någon behandling av personuppgifter i strid med personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Av denna anledning bör UK:s skadeståndsanspråk avslås. 

I 1 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) stadgas att lagens bestämmelser om skadestånd ska tillämpas bara om inte annat är särskilt föreskrivet. 

Vid behandling av personuppgifter i Försäkringskassans verksamhet tillämpas personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Med personuppgifter avses enligt 3 § PUL allt slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Som exempel på personuppgifter kan nämnas personnummer, registreringsnummer för fordon, kundnummer, lägenhetsnummer osv. 

I 48 § personuppgiftslagen anges att den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med denna lag har orsakat. Ansvaret är strikt och innebär att den registeransvarige ska ersätta alla registerfel och registreringsfel. 

Av utredningen i ärendet framgår följande. I Försäkringskassans utbetalningsregister fanns registrerad en uppgift om UK:s postgirokonto och hans sjukpenning sattes in på detta konto. Den 15 december 2005 gjorde Försäkringskassan en ändring i utbetalningsregistret och registrerade i stället UK:s personkonto. Något underlag för denna ändring finns inte. Till följd härav kom ett i december 2005 insatt sjukpenningsbelopp att utbetalas på UK:s personkonto i stället för hans postgirokonto. Det inbetalda beloppet togs sannolikt ut av en person som UK tidigare haft affärer med och som hade fullmakt att ta ut pengar från hans personkonto. Det utbetalda beloppet blev därmed aldrig tillgängligt för UK. 

Enligt Justitiekanslerns uppfattning utgör uppgiften om UK:s personkonto en personuppgift i den mening som avses i 3 § PUL. Att ta emot och registrera sådana uppgifter i utbetalningsregistret ingår som ett led i Försäkringskassans handläggning av enskilda ärenden. Av utredningen i ärendet framgår inte att UK begärt den aktuella ändringen i kassans utbetalningsregister. Det får därför antas att det gått till så som UK:s hävdar. Till följd av ändringen kom utbetalningsregistret att innehålla en felaktig personuppgift, vilket i sin tur ledde till att UK:s sjukpenning avseende december sattes in på hans personkonto i stället för på hans postgirokonto. 

Felregistreringar som beror på förfalskning o.d. utan den registrerades förskyllan får enligt Justitiekanslerns mening anses vara sådana registreringsfel som den registeransvarige får svara för. Här får det, som sagts tidigare, anses röra sig om ett sådant fall. Med hänsyn härtill är UK berättigad till ersättning för skada som han har åsamkats på grund av den felaktiga uppgiften i kassans utbetalningsregister. 

Även om betalningen gjordes till hans eget personkonto får skadan med hänsyn till omständigheterna anses ha orsakats av registreringsfelet. 

UK har begärt ersättning med 10 000 kr jämte ränta fr.o.m. december 2005, dvs. när utbetalningen skedde, till dess betalning sker. Av utredningen i ärendet framgår dock att uttaget har skett med 9 967 kr. Detta får då anses vara hans förlust. 

I ärendet uppkommer emellertid även frågan om jämkning på grund av medvållande. Genom att hans personkonto har varit tillgängligt för den person som tagit ut pengarna får UK enligt Justitiekanslerns mening anses i sådan mån medvållande till den ekonomiska skadan att skadeståndet bör jämkas med hälften. 

UK har framfört yrkandet om ränta i sin skrivelse daterad den 4 maj 2006. Med hänsyn härtill ska ränta, mot bakgrund av vad som föreskrivs i 4 § räntelagen (1975:635), utgå från den 3 juni 2006. 

Sammanlagt ska UK alltså tillerkännas 4 984 kr jämte ränta enligt räntelagen från den 3 juni 2006 till dess betalning sker. 

Justitiekanslern får avslutningsvis beklaga att ärendets avgörande har dragit ut på tiden.