JK 2966-03-30

Beslut om att inleda förundersökning beträffande misstänkt brott mot tystnadsplikt

Justitiekanslerns beslut

Förundersökning inleds beträffande misstänkt brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Justitiekanslern uppdrar åt den åklagare som Överåklagaren i Stockholm utser att ombesörja att förundersökning verkställs. Resultatet av förundersökningen skall redovisas till Justitiekanslern.

Handlingarna i ärendet överlämnas till Överåklagaren i Stockholm.

Åklagarmyndigheten har överlämnat en anmälan angående brott mot tystnadsplikt. Enligt anmälan, som har gjorts av Polismyndigheten i Stockholms län, kan det misstänkas att en till polismyndigheten inkommen handling, för vilken gällde sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen, har lämnats ut till obehöriga.

Enligt 5 kap. 1 § första stycket 1 sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål. Sekretessen gäller under förutsättning att det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller framtida verksamhet skadas om uppgiften röjs.

Av bestämmelserna i 1 kap. 1 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen följer att det i princip står var och en fritt att meddela uppgifter och underrättelser för publicering i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift. Meddelarfriheten innebär som regel frihet från ansvar för brott mot sekretessregler. Ett undantag från meddelarfriheten gäller dock enligt bl.a. 7 kap. 3 § första stycket 2 tryckfrihetsförordningen. I bestämmelsen föreskrivs att om någon lämnar meddelande genom oriktigt utlämnande av en allmän handling som inte är tillgänglig för envar gäller vad som i lag är stadgat om ansvar för ett sådant brott - dvs. brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Mot bakgrund av det anförda finns det anledning att anta att brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken har förekommit genom uppsåtligt utlämnande av allmän handling för vilken sekretess gällt enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen. Förundersökning skall därför inledas beträffande denna brottsmisstanke.

Jag vill tillägga följande. Av de hit översända handlingarna framgår att polismyndigheten har fattat beslut om att förundersökning skall inledas i ärendet. Enligt 9 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen är Justitiekanslern ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott. I detta ligger att det endast är Justitiekanslern som får ta ställning till frågan om förundersökning skall inledas eller inte och besluta om tvångsmedel med anledning av misstanke om ett sådant brott. Polismyndigheten har således inte lagligen kunnat pröva frågan om förundersökning skall inledas, varför detta beslut saknar rättsverkan.