JK 3628-17-8.1

Betänkandet Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

Justitiekanslerns genomgång av förslagen har framför allt varit inriktad på de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor som aktualiseras.  

Justitiekanslern vill framhålla att de synpunkter som Yttrandefrihetskommittén framförde i sitt yttrande över betänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63) och som Justitiekanslern anslöt sig till i sitt yttrande över betänkandet (se bilaga) alltjämt är aktuella. Anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter kan falla in under tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens materiella tillämpningsområde (jfr SOU 2008:63 s. 82 och 100). Den föreslagna lagens bestämmelser kan därför komma i konflikt med tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens regler om bl.a. anskaffar- och meddelarfrihet.

I det ovannämnda betänkandet föreslog utredningen att lagtexten skulle innehålla en uttrycklig erinran om att lagens bestämmelser inte skulle tillämpas i den mån det skulle strida mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Denna erinran var tänkt som en påminnelse till den som skulle tillämpa lagen att överväga om det påstådda angreppet var sådant att det föll inom det grundlagsskyddade området (s. 100). Någon motsvarande bestämmelse har inte tagits in i den föreslagna nya lagen om företagshemligheter.    

Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens regler om bl.a. anskaffarfrihet, meddelarfrihet, förbud mot censur och andra hindrande åtgärder kommer även i fortsättningen att ha företräde vid en konflikt med bestämmelserna om straff, skadestånd, vite m.m. Och detta blir fallet oavsett om det införs en uttrycklig erinran om det i den nya lagen. Enligt Justitiekanslern bör det ändå övervägas om inte en påminnelse om att tryck- och yttrandefriheten i vissa fall inskränker lagens tillämpningsområde kan vara lämplig även i den nya lagen. Frågan bör i vart fall uppmärksammas i den fortsatta beredningen.

I övrigt har Justitiekanslern inte några synpunkter på förslagen i promemorian.