JK 3915-07-30

Fråga om ett motiv på en flagga är framställt i tryckpress

Justitiekanslerns beslut

Ärendet återlämnas till Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Skövde, för erforderliga åtgärder.

Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Skövde, har hit överlämnat en anmälan angående hets mot folkgrupp för prövning av om tryckfrihetsförordningen (TF) är tillämplig i ärendet. Anmälan gäller hissande av en svart-vit-röd flagga med nazistmotiv i form av en svastika.

Justitiekanslern har från Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) hämtat in ett yttrande över på vilket sätt motivet på flaggan har framställts. I ett sakkunnigutlåtande den 1 juni 2007 har SKL anfört bl.a. följande.

”Vid mikroskopiska undersökningar påvisades färgavlagringar som skulle kunna tyda på att motivet är påfört med screentryck, vilket måste anses som en konventionell tryckmetod där färgen överförs från tryckmedlet till tyget genom direktkontakt och fysiskt tryck dem emellan. Dock framställs motiv på tyg i dag även på digital väg, vilket ger liknande resultat, varför något säkert uttalande inte kan göras.”

Justitiekanslern har i ett antal tidigare ärenden prövat frågan om screentryck skall anses vara en sådan tryckmetod som har grundlagsskydd enligt TF. Justitiekanslern har kommit till olika slutsatser i den frågan (jfr Justitiekanslerns beslut den 29 maj 2002 i ärendet med dnr 541-02-30, den 18 december 2002 i ärendet med dnr 3582-02-30 och den 23 oktober 2003 i ärendet med dnr 3241-03-30). Mediegrundlagsutredningen och Tryck- och yttrandefrihetsberedningen har för sin del gjort bedömningen att det är fråga om ett grundlagsskyddat framställningssätt (se SOU 2001:28 s. 364 f. och SOU 2006:96, del 1, s. 165).

Med hänsyn till att SKL inte har kunnat ta bestämd ställning till frågan om framställningssättet i detta fall, går det inte att styrka att motivet på flaggan är framställt med screentryck. Det betyder att det inte under några förhållanden finns förutsättningar att väcka åtal för tryckfrihetsbrott. Det innebär i sin tur att det i detta ärende inte finns anledning för Justitiekanslern att ta ställning till frågan om screentryck är en grundlagsskyddad framställningsform eller inte. Jag väljer därför att nu lämna den frågan öppen.

Det finns sålunda inte förutsättningar att inleda förundersökning för tryckfrihetsbrott. Åklagaren har att självständigt ta ställning till frågan om han har skäl att inleda förundersökning och till vad som skall ske med den beslagtagna flaggan. Ärendet skall därför återlämnas till Åklagarmyndigheten.