JK 4590-08-40

Skadestånd på grund av att Arbetsförmedlingen har underlåtit att vidta åtgärder enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Justitiekanslerns beslut

Staten ska utge ersättning till AÖ motsvarande en fjärdedels a-kasseersättning beräknad på en inkomst av 25 000 kr per månad fr.o.m. den 27 december 2005 t.o.m. den 12 november 2006.

Justitiekanslern uppdrar åt Arbetsförmedlingen att ombesörja att ersättningen betalas ut till honom.

Försäkringskassan beslutade den 27 juni 2005 att bevilja AÖ tre fjärdedels tidsbegränsad sjukersättning under tiden juli 2005 – juni 2006. På en den 26 juli 2005 daterad avisering till Arbetsförmedlingen om person med tre fjärdedels sjuk- eller aktivitetsersättning uppgav AÖ att han var intresserad av medverkan från Arbetsförmedlingen för att finna ett arbete och medgav att Försäkringskassan fick skicka de handlingar som Arbetsförmedlingen behövde för att förmedla ett arbete. AÖ överlämnade personligen aviseringen till sin handläggare vid Arbetsförmedlingen den 28 juli 2005. Han fick arbete vid Samhall AB fr.o.m. den 13 november 2006.

AÖ har begärt ersättning motsvarande en fjärdedels a-kasseersättning beräknad på en inkomst av 25 000 kr per månad fr.o.m. den 19 juli 2005 till dess han fick ersättning från Samhall AB. Han har dessutom yrkat ersättning för kränkning.

Arbetsförmedlingen har avslagit AÖ:s begäran om ersättning samt översänt hans begäran om ersättning till Försäkringskassan för fortsatt handläggning. Som skäl för sitt beslut har Arbetsförmedlingen anfört bl.a. följande.

”[---]

Du [AÖ, Justitiekanslerns anmärkning] hade rätt till anställning vid Samhall Aktiebolag senast sex månader efter Försäkringskassans beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning den 27 juni 2005, således senast den 27 december 2005. Från detta datum fram till dess har du enligt gällande lag varit garanterad en anställning som inte kommit till stånd. Därigenom har du inte erhållit ersättning som du varit berättigad till. Före den 27 december 2007 har du dock inte kunnat kräva lönebidragsanställning eller anställning vid Samhall Aktiebolag eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Den 18 januari 2006 har du påtalat för Arbetsförmedlingen i Ljungby att du hade rätt till en anställning hos Samhall Aktiebolag. Trots detta gjorde inte Arbetsförmedlingen i Ljungby vad som ålegat kontoret. Enligt daganteckningar har Arbetsförmedlingen i Ljungby i vart fall i april 2006 haft kontakt med Försäkringskassan utan att Försäkringskassan krävde en anställning för dig hos Samhall Aktiebolag.

Arbetsförmedlingen i Ljungby har misskött ditt ärende. Det framgår inte att kontoret underrättat Försäkringskassan efter sju månader, men först och främst har du inte fått en anställning i tid hos Samhall Aktiebolag. Enligt ovan angiven lag och förordning är det dock Försäkringskassan som ansvarar för att särskilda insatser kommer till stånd för att bereda försäkrade med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning en anställning motsvarande den återstående arbetsförmågan. Ansvarigheten för att så sker kan inte övergå till Arbetsförmedlingen bara för att en avisering gjorts. Det måste enligt Arbetsförmedlingen åligga Försäkringskassan att i enlighet med sitt ansvar bevaka att du erhåller din lagliga rätt till anställning och ersättning som ska utbetalas av Försäkringskassan. Detta har inte skett. Det inträffade tyder på bristfälliga rutiner mellan myndigheterna, i vart fall i detta ärende.

Arbetsförmedlingen finner därför att Arbetsförmedlingen i Ljungby trots sin bristfälliga handläggning inte genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning har vållat en skada som gör att det har uppkommit en skyldighet för Arbetsförmedlingen att betala skadestånd till dig. Din framställan ska därför avslås.

Du bör rikta din begäran om ersättning till Försäkringskassan. Med anledning av detta beslut översänder Arbetsförmedlingen beslutet till Försäkringskassan för den åtgärd Försäkringskassan finner erforderlig.” 

Försäkringskassan har med stöd av 10 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk överlämnat AÖ:s anspråk till Justitiekanslern för fortsatt handläggning. I ett eget yttrande har kassan därvid avstyrkt bifall till AÖ:s yrkande om skadestånd samt anfört bl.a. följande.

”Försäkringskassan konstaterar att Arbetsförmedlingen fått besked om att AÖ beviljats tre fjärdedels sjukersättning och att han står till arbetsmarknadens förfogande med resterande en fjärdedels arbetsförmåga. Det är däremot inte möjligt för Försäkringskassan att ordna ett lämpligt arbete på den öppna arbetsmarknaden eller att erbjuda en anställning på Samhall. Detta är uppgifter som åvilar Arbetsförmedlingen. Att AÖ först i november 2006 fick en anställning kan inte anses ha orsakats av Försäkringskassan.

Försäkringskassan kan därför inte anses ha agerat felaktigt eller försumligt.”

AÖ har fått del av Försäkringskassans yttrande och kommenterat detta samt vidhållit sitt skadeståndsanspråk.

Justitiekanslern kan inom ramen för statens s.k. frivilliga skadereglering besluta om skadestånd till en enskild.

Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207) ska staten ersätta personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svarar för.

Enligt 1 § lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning ska särskilda insatser göras för den som får tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för att han eller hon ska kunna få en anställning motsvarande den återstående arbetsförmågan. Försäkringskassan ansvarar enligt 2 § samma lag för att särskilda insatser kommer till stånd för att bereda försäkrade med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning en anställning motsvarande den återstående arbetsförmågan.

Enligt 3 § förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning ska Försäkringskassan underrätta Arbetsförmedlingen om vilka personer som får tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning och som står till förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan. I 4 § förordningen anges att ersättning vid anställning hos Samhall Aktiebolag betalas för tid från och med sex månader efter det att beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning har meddelats för den som då inte har kunnat beredas en anställning. Arbetsförmedlingen ska enligt 5 § förordningen inom sju månader från underrättelsen meddela Försäkringskassan om vidtagna åtgärder och resultatet av dessa. Arbetsförmedlingen och Samhall aktiebolag ska enligt 6 § förordningen genast underrätta Försäkringskassan om ändringar i förhållanden rörande personer för vilka ersättning enligt denna förordning betalas, om ändringarna kan inverka på rätten till ersättning.

I prop. 1998/1999:1, utgiftsområde 10, anges i avsnitt 4 om ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp bl.a. följande. Administrativt bör förfarandet vara sådant att Försäkringskassan lämnar besked till arbetsförmedlingen eller ett arbetsmarknadsinstitut om vilka personer som har beviljats tre fjärdedels förtidspension och som står till arbetsmarknadens förfogande med resterande en fjärdedels arbetsförmåga. Arbetsförmedlingens eller arbetsmarknadsinstitutets uppgift blir att inom sex månader placera dessa personer på den ordinarie arbetsmarknaden, eventuellt med hjälp av lönebidrag. Om inte detta är möjligt ska berörda personer erbjudas en anställning vid Samhall AB. Försäkringskassan utbetalar ersättning i efterhand för dem som har beretts anställning med stöd av lönebidrag på den ordinarie arbetsmarknaden eller fått anställning vid Samhall AB.

Av utredningen i ärendet framgår att Försäkringskassan i enlighet med 3 § förordningen om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning underrättade Arbetsförmedlingen om att AÖ hade beviljats tre fjärdedels sjukersättning och att han därmed stod till arbetsmarknadens förfogande med resterande en fjärdedels arbetsförmåga. Mot denna bakgrund anser Justitiekanslern att Försäkringskassan har utfört den uppgift som ankommer på kassan enligt den nämnda förordningen. Det framgår varken av lagen om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning eller förordningen om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning att Försäkringskassan även ska ordna ett lämpligt arbete på den öppna arbetsmarknaden eller medverka till att en anställning vid Samhall AB ska komma till stånd. Med hänsyn till det anförda anser Justitiekanslern att Försäkringskassan inte har gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning som skulle som skulle grunda skadeståndsskyldighet för staten.

Av utredningen i ärendet framgår vidare att Arbetsförmedlingen den 28 juli 2005 erhöll Försäkringskassans anvisning om att AÖ hade beviljats tre fjärdedels sjuk- eller aktivitetsersättning och att han var intresserad av medverkan från Arbetsförmedlingen för att finna ett arbete. Utredningen i ärendet ger vid handen att Arbetsförmedlingen under nästan sex månader inte vidtog någon som helst åtgärd med anledning av kassans avisering. Den 23 januari 2006 kontaktade AÖ sin handläggare vid Arbetsförmedlingen och begärde att Arbetsförmedlingen skulle medverka till att en anställning vid Samhall AB skulle komma till stånd. Han fick då information att ingen anställning vid Samhall AB var aktuell eftersom detta bolag hade fått minskade resurser för år 2006. Riktigheten i denna information kan med fog ifrågasättas eftersom AÖ fick en anställning vid Samhall AB i november samma år. Arbetsförmedlingen vidtog åtgärder i syfte att AÖ skulle få anställning vid Samhall AB först i början av maj 2006, dvs. drygt nio månader efter att kassans avisering hade inkommit. Arbetsförmedlingen underrättade vidare inte Försäkringskassan inom sju månader efter att den erhållit den aktuella aviseringen om vidtagna åtgärder och resultatet av dessa. AÖ fick anställning vid Samhall AB drygt femton månader efter att Arbetsförmedlingen hade erhållit kassans avisering.

Av prop. 1998/99:1, utgiftsområde 10, avsnitt 4, framgår bl.a. att Arbetsförmedlingens eller arbetsmarknadsinstitutets uppgift är att inom sex månader placera personer som har beviljats tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning på den ordinarie arbetsmarknaden, eventuellt med hjälp av lönebidrag. Om inte detta är möjligt ska berörda personer erbjudas en anställning vid Samhall AB. Det nämnda propositionsuttalandet överensstämmer med 5 § förordningen om ersättning av vilken framgår att Arbetsförmedlingen inom sju månader från underrättelsen enligt 3 § (avisering) ska meddela Försäkringskassan om vidtagna åtgärder och resultatet av dessa. 

Enligt Justitiekanslerns uppfattning får Arbetsförmedlingens uppgift att medverka till att personer som beviljats tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning får anställning vid Samhall AB anses avse myndighetsutövning. Arbetsförmedlingen har därför, genom sin underlåtenhet att vidta åtgärder i syfte att AÖ skulle få anställning vid Samhall AB gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Till följd därav har AÖ gått miste om en förmån. Därmed har Arbetsförmedlingen ådragit staten skadeståndsskyldighet gentemot AÖ.

AÖ har begärt ersättning motsvarande en fjärdedels a-kasseersättning beräknad på en inkomst av 25 000 kr per månad fr.o.m. den 19 juli 2005 till dess han fick ersättning från Samhall AB.

Av 4 § förordningen om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning framgår att ersättning vid anställning hos Samhall AB för personer som inte har kunnat beredas en annan anställning betalas för tid från och med sex månader efter det att beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning har meddelats.

Av utredningen i ärendet framgår att Försäkringskassans beslut genom vilket AÖ beviljades tre fjärdedels sjukersättning meddelades den 27 juni 2005. Med hänsyn till att AÖ inte kunde beredas en annan anställning, skulle ersättning i det aktuella fallet i enlighet med 4 § i den nämnda förordningen utgå fr.o.m. den 27 december 2005. AÖ fick en anställning vid Samhall AB fr.o.m. den 13 november 2006. Med hänsyn till det anförda anser Justitiekanslern att AÖ är berättigad till ersättning för perioden fr.o.m. den 27 december 2005 t.o.m. den 12 november 2006.

AÖ:s yrkande om ersättning motsvarande en fjärdedels a-kasseersättning beräknad på en inkomst av 25 000 kr per månad framstår, med hänsyn till vad som har framkommit i ärendet, som skäligt.

Med hänsyn till det anförda är AÖ berättigad till ersättning motsvarande en fjärdedels a-kasseersättning beräknad på en inkomst av 25 000 kr per månad fr.o.m. den 27 december 2005 t.o.m. den 12 november 2006.

Med stöd av 3 kap. 2 § jämförd med 2 kap. 3 §, skadeståndslagen kan ersättning från staten för kränkning alltså ett ideellt skadestånd lämnas om den skadade genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning har blivit allvarligt kränkt genom ett typiskt sett integritetskränkande brott.

Utredningen i ärendet ger inte vid handen att AÖ har utsatts för brott som skulle ådra staten skadeståndsskyldighet för kränkning. Med hänsyn härtill är han inte berättigad till någon ersättning i denna del.