JK 5532-09-31

Frågan om det redaktionella ansvaret för bloggar på en hemsida

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern inleder inte någon förundersökning.

Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, har hit överlämnat en anmälan för bedömning huruvida anmälan omfattas av Justitiekanslerns behörighet när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott.

Anmälaren har gjort gällande att en närmare angiven person i sin blogg på hemsidan www.stureplan.se har publicerat anmälarens e-postadress och ip-nummer samt utlovat sina läsare hittelön om de tar reda på vilken eller vilka personer som ligger bakom e-postadressen och ip-numret. Till följd därav har några läsare tagit reda på och angett anmälarens namn, hemadress och telefonnummer i sina inlägg i anslutning till den aktuella bloggen.

De brott som kan komma i fråga är – som Justitiekanslern har uppfattat anmälan – uppvigling och/eller brott enligt 49 § personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Uppvigling är ett yttrandefrihetsbrott (se 5 kap. 1 § YGL jämförd med 7 kap. 4 § 10 tryckfrihetsförordningen och 16 kap. 5 § brottsbalken). 

Från Radio- och TV-verket har Justitiekanslern inhämtat att utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) har utfärdats för hemsidan www.stureplan.se.

Justitiekanslern har besökt den aktuella hemsidan och tagit del av den anmälda bloggen med läsarkommentarer. Den juridiske rådgivaren för det företag som har utgivningsbevis till den aktuella hemsidan har informerat Justitiekanslern om att det inte sker någon förhandsgranskning av läsarinläggen på hemsidans bloggar.

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrande-frihetsbrott. En förutsättning för att Justitiekanslern ska vara behörig är att den fråga som saken gäller omfattas av regleringen i tryckfrihetsförordningen (TF) eller YGL. Anmälningar som faller utanför det tryck- och yttrande-frihetsrättsliga området ankommer det på allmän åklagare att handlägga.

Hemsidor utgör självständiga databaser. Innehållet i databaser på Internet faller som huvudregel utanför YGL:s tillämpningsområde. Enligt den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL kan emellertid en databas under vissa förutsättningar falla under den yttrandefrihetsrättsliga regleringen. Det är fråga om sådana databaser som tillhandahålls av t.ex. massmedier eller sådana för vilka det har utfärdats ett utgivningsbevis. Grundlagsskydd föreligger dock bara i den mån innehållet i databasen inte kan ändras av någon annan än den som driver verksamheten.

Med hänsyn till att det har utfärdats ett utgivningsbevis för den aktuella hemsidan ankommer det på Justitiekanslern att pröva anmälan mot yttranden på hemsidan. 

Frågan är då om det ingår i hemsidans verksamhet att publicera de bloggar som finns som undermenyer på denna. Justitiekanslern har uppfattat att de bloggar som finns att tillgå på hemsidan utgör en del i hemsidans verksamhet. De omfattas därmed av utgivningsbeviset och utgivaren ansvarar för innehållet i de inlägg som publiceras av de personer som bloggar. En annan sak är att kommentarer i anslutning till bloggarna publiceras utan redaktionell kontroll och därför inte omfattas av utgivningsbeviset och utgivaransvaret. 

Eftersom anmälan avser yttranden på bloggen, inte kommentarerna, ankommer det med hänsyn till det anförda på Justitiekanslern att pröva huruvida ett yttrandefrihetsbrott har begåtts.

Vad som har förekommit i de anmälda inläggen innefattar inte yttrandefrihetsbrottet uppvigling eller något annat yttrandefrihetsbrott. Någon förundersökning ska därför inte inledas.