JK 6064-05-31

Fråga om den s.k. databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig på TV3:s hemsida

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern återlämnar anmälningen till Åklagarmyndigheten för de åtgärder som den kan föranleda där.

Åklagarmyndigheten (kammaråklagaren SL vid City åklagarkammare i Stockholm) har till Justitiekanslern lämnat över en anmälan om uppgifter på en hemsida med adress www.tv3.se. Den anmälda publiceringen – en text med en bild – har skett med anledning av programmet Insider i TV3 den 3 november 2005. Anmälaren har anfört att han känner sig mycket kränkt av publiceringen.

En utskrift från hemsidan med den aktuella publiceringen finns i ärendet.

Justitiekanslern har besökt hemsidan och har från Radio- och TV-verket inhämtat följande upplysningar. Radio- och TV-verket har inte utfärdat något utgivningsbevis för hemsidan www.tv3.se (jfr 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, och 3 kap. 19 § lagen [1991:1559] med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden). Inte heller har det till verket gjorts någon s.k. databasanmälan avseende hemsidan (jfr 1 kap. 9 § första stycket YGL och 3 kap. 18 § lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden).

www.tv3.se

Justitiekanslern har haft kontakt under hand med företrädare för koncernen Modern Times Group MTG AB (nedan MTG), vilken bl.a. sänder program i TV3 och tillhandahåller informationen på hemsidan www.tv3.se.

www.tv3.se

YGL innehåller bestämmelser bl.a. om yttrandefrihet och om ansvar för uppgifter i radioprogram. Bestämmelserna i YGL om radioprogram gäller även program i TV (1 kap. 1 § YGL). Det är dock inte alla sändningar som omfattas av YGL (jfr nedan).

YGL:s föreskrifter om radioprogram tillämpas även i vissa fall där uppgifter ur en databas tillhandahålls t.ex. via en hemsida. Sålunda skall enligt 1 kap. 9 § första stycket YGL föreskrifterna om radioprogram tillämpas bl.a. i fall där uppgifter ur en databas tillhandahålls av ”redaktionen för en tryckt periodisk skrift eller för radioprogram, ett företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt tryckfrihetsförordningen jämställda skrifter eller av tekniska upptagningar eller en nyhetsbyrå”. För att YGL skall vara tillämplig enligt bestämmelserna i första stycket krävs även att vissa ytterligare förutsättningar är uppfyllda.

Av 1 kap. 9 § andra stycket YGL framgår att grundlagen är tillämplig också i fall där det finns ett utgivningsbevis för en sådan verksamhet som sägs i första stycket. Denna möjlighet till s.k. frivilligt grundlagsskydd infördes genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2003.

Justitiekanslern är ensam åklagare på de tryck- och yttrandefrihetsrättsliga områdena, dvs. på de fält som regleras av tryckfrihetsförordningen (TF) respektive av YGL. Utanför dessa områden gäller däremot att det är allmän åklagare som har att pröva bl.a. frågan om en brottsanmälan skall leda till en förundersökning. Jag är således behörig att handlägga detta ärende i sak endast om reglerna i YGL är tillämpliga på den anmälda publiceringen.

Eftersom Radio- och TV-verket inte har utfärdat något utgivningsbevis för hemsidan www.tv3.se kan inte bestämmelserna i 1 kap. 9 § andrastycket YGL leda till att grundlagen tillämpas på den nu aktuella publiceringen. Frågan är dock om informationen på hemsidan skall anses ha tillhandahållits under sådana omständigheter som avses i 1 kap. 9 § första stycket YGL och således om grundlagen är tillämplig för den skull. (I det följande kallar jag bestämmelsen i 1 kap. 9 § första stycket för ”databasregeln”.) Vad frågan nu närmast gäller är huruvida informationen på hemsidan skall anses tillhandahållen av en ”redaktion … för radioprogram” i den mening som avses i databasregeln. Ett jakande svar på den frågan är med andra ord en nödvändig – men dock inte tillräcklig – förutsättning för att YGL skall vara tillämplig i det här fallet.

Av de uppgifter som har lämnats från MTG:s sida till Justitiekanslern och av den övriga utredningen i ärendet framgår följande. MTG är moderbolag i en koncern med medieföretag och är noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen består i övrigt av svenska men även av utländska företag. Koncernen är indelad i fyra affärsområden. Ett av områdena kallas Broadcasting. Programmet Insider produceras av Strix Television AB, vilket är ett dotterbolag till MTG. Programmet sänds i kanalen TV3. Sändningar i den kanalen anses utgå från Storbritannien (jfr nedan). – För hemsidan www.tv3.se svarar MTG Interactive AB, som ingår i koncernen. Syftet med hemsidan är att marknadsföra utbudet i TV3, således Insider och andra TV-program. En person fungerar som ett slags redaktionschef för hemsidan, medan en annan är operativt ansvarig för sidan. Dessa båda personer var vid tiden för den aktuella publiceringen anställda hos TV3 AB, som är ett annat av bolagen i MTG-koncernen, men är numera anställda hos MTG Interactive AB. Någon ansvarig utgivare för hemsidan finns inte. Såväl de personer som ingår i redaktionen för hemsidan som de personer som ingår i redaktionen för programmet Insider arbetar i Stockholm. I ärendet har det inte framkommit något som visar att de som producerar hemsidan har med produktionen av programmet Insider att göra. Servrarna för hemsidan finns i Stockholm.

Här bör följande inflikas. Som har antytts är YGL tillämplig på vissa sändningar av TV-program. När det gäller program som förmedlas genom satellitsändningar är YGL:s regelsystem tillämpligt endast på sådana sändningar som utgår från Sverige, se 1 kap. 6 § andra stycket. Högsta domstolen har bedömt att TV3:s sändningar, vilka förmedlas hit via satellit, i yttrandefrihetsrättsligt hänseende inte kan anses utgå från Sverige (se rättsfallet NJA 2002 s. 314, som gällde det i Sverige producerade programmet Efterlyst). Högsta domstolens bedömning innebar bl.a. att YGL:s ansvars- och straffbestämmelser inte var tillämpliga på den i det fallet aktuella sändningen. – Justitiekanslern har intagit samma ståndpunkt som Högsta domstolen i frågan och således funnit att YGL inte är tillämplig på sändningar i TV3 (se t.ex. beslutet den 31 oktober 2005 i ärendet med dnr 5516-05-31, som gällde ett påstått yttrandefrihetsbrott i programmet Insider).

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2001 s. 445 bedömt att YGL:s ansvarighetsregler skall anses tillämpliga i ett fall när redaktionen för en svensk periodisk skrift har tillhandahållit informationen via Internet (en databas), oberoende av att informationen har förmedlats genom sändning från en server utanför Sverige. Högsta domstolens prövning avsåg visserligen databasregeln i dess lydelse före den 1 januari 2003 men är av intresse även i det här ärendet, eftersom regeln är i sak oförändrad från de synpunkter som är aktuella nu. I rättsfallet anförde Högsta domstolen bl.a. följande.

”Det framstår emellertid som tydligt att viss anknytning till Sverige måste föreligga för att yttrandefrihetsgrundlagens ansvarighetssystem, som bl.a. förutsätter att utgivare kan utses enligt reglerna i 4 kap., skall vara tillämpligt på sådana databassändningar som avses i 1 kap. 9 §. När det som i förevarande fall gäller informationsöverföring från redaktionen för en tryckt periodisk skrift innebär redan det förhållandet att skriften omfattas av tryckfrihetsförordningens regler om periodiska skrifter en tillräcklig sådan anknytning, och detsamma måste gälla när informationen tillhandahålls av redaktionen för ett radioprogram som sänds från Sverige. I övriga fall som omfattas av paragrafen får i avsaknad av närmare reglering ledning sökas i allmänna principer för räckvidden av offentligrättslig lagstiftning, varvid det i linje med vad Justitiekanslern hävdat kan ha betydelse om företaget är verksamt i Sverige och materialet är avsett för en svensk publik. Däremot kan det inte [– – –] ha någon avgörande betydelse om sändningen sker från en server i Sverige.”

Jag konstaterar att det enligt vad som har kommit fram i ärendet är ett svenskt bolag och personer som är anställda hos detta och är verksamma i Sverige som tillhandahåller informationen på hemsidan www.tv3.se. Vidare framstår det som tydligt att informationen på hemsidan är avsedd för TV-publiken i Sverige; detta gäller åtminstone programmet Insider, vilket synes rikta sig enbart till allmänheten i Sverige. Även redaktionen för TV-programmet finns här. Främst från dessa synpunkter och med beaktande av att servrarna finns i Sverige föreligger en betydande anknytning hit (jfr Högsta domstolens nyss citerade uttalanden i 2001 års rättsfall).

Till det nu sagda kommer att mycket tyder på att det ytterst är redaktionen för programmet Insider som tillhandahåller den information om programmet som publiceras på hemsidan www.tv3.se och att det således förefaller finnas en stark koppling mellan programredaktionen och hemsidan. Det förhållandet att TV-programmet produceras av ett bolag och hemsidan av ett annat bolag inom MTG-koncernen kan enligt min mening inte tillmätas avgörande betydelse vid bedömningen av om databasregeln skall anses tillämplig eller ej (jfr prop. 2001/02:74 s. 44 f., särskilt s. 46 f.).

Inte desto mindre finns det enligt min åsikt övervägande skäl för ståndpunkten att den aktuella publiceringen inte skall anses ha tillhandahållits av redaktionen för ett radioprogram i den mening som avses i databasregeln. Förarbetena tyder sålunda på att – i de hänseenden som är aktuella nu – avsikten med databasregeln har varit att tidningsföretag, TV-företag och andra vilkas ”kärnverksamhet” omfattas av ansvarighetsreglerna i TF respektive YGL skall ha en möjlighet att sprida information även via t.ex. en databas; i det sammanhanget har lagstiftaren pekat på behovet av ett skydd för nyhetsförmedlingens källor oberoende av i vilken form informationen vidarebefordras av massmedieföretaget (se prop. 1990/91:64 s. 63 f. och s. 112). Däremot finns det ingenting i förarbetena som indikerar att lagstiftaren har avsett att databasregeln skall omfatta information som tillhandahålls av andra aktörer, t.ex. som i det här fallet av ett massmedieföretag vars TV-sändningar inte omfattas av ansvarighetsreglerna i YGL. (Jfr Carlén–Wendels, Nätjuridik, 3 uppl. s. 63 f.)

Den nu angivna innebörden av databasregeln är enligt min mening också den som ligger närmast till hands vid en tolkning enligt ordalydelsen. Därtill kommer att innebörden framstår som den mest naturliga med hänsyn till regelns bakgrund och utformning.

För tydlighets skull får jag lägga till följande. Jag har nyss hänfört mig till en bedömning av uttrycket ”redaktion för en tryckt periodisk skrift eller för radioprogram”, som finns i databasregeln. Som framgått anges i regeln även andra aktörer som också omfattas av denna, nämligen ”företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt tryckfrihetsförordningen jämställda skrifter eller av tekniska upptagningar eller en nyhetsbyrå”. Jag bedömer att informationen på hemsidan www.tv3.se inte tillhandahålls vare sig av något ”företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt tryckfrihetsförordningen jämställda skrifter eller av tekniska upptagningar” eller av en nyhetsbyrå.

Sammanfattningsvis kommer jag till slutsatsen att databasregeln inte kan anses gälla för den anmälda publiceringen. Jag finner således att YGL inte är tillämplig i ärendet och att det därför inte är en uppgift för mig utan för allmän åklagare att pröva vad anmälningen skall leda till för åtgärder. Jag återlämnar därför denna till Åklagarmyndigheten.