JK 6264-13-30

Justitiekanslern lägger ner förundersökningen om oriktigt utlämnande av allmäna handlingar (brott mot tystnadsplikt) i samband med Dagens Nyheters publicering av en artikelserie om registrering av romer

Justitiekanslerns beslut 

Förundersökningen läggs ner.

Med anledning av en anmälan som överlämnats hit av Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål, beslutade Justitiekanslern den 16 oktober 2013 att förundersökning skulle inledas avseende misstanke om brott mot tystnadsplikt. Misstanken avsåg oriktigt utlämnande av allmänna handlingar i samband med Dagens Nyheters publicering av en artikelserie om registrering av romer hos Polismyndigheten i Skåne.

Förundersökningen har ombesörjts av överåklagaren MÅ vid Riksenheten för polismål. Han har för Justitiekanslern redovisat vad som hittills kommit fram vid förundersökningen.

Justitiekanslern har också tagit del av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens (SIN) uttalande den 15 november 2013 avseende polismyndighetens behandling av personuppgifter (dnr 173-2013) och åklagarens beslut den 20 december 2013 att lägga ner förundersökningen avseende personuppgiftsbehandlingen (AM 139971-13).

En förundersökning får enligt 23 kap. 4 a § första stycket 2 rättegångs-balken läggas ner bl.a. om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelserna om åtalsunderlåtelse i 20 kap.rättegångsbalken, samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts genom att förundersökningen läggs ned (förundersökningsbegränsning). Enligt 20 kap. 7 § första stycket 1 får åklagare besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunderlåtelse) under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts och det kan antas att brottet inte skulle föranleda någon annan påföljd än böter.

Enligt den s.k. instruktionen i 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen bör den som ska döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att den grundlagen efterlevs betänka bl.a. att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick. En bestämmelse med motsvarande innehåll finns i 1 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen.

I utredningens nuvarande läge finns det alltjämt skäl för antagandet att allmän handling oriktigt har utlämnats. Vid en sammantagen bedömning, där det bl.a. bör beaktas att såvitt numera kan bedömas inget enskilt intresse drabbas, finner dock Justitiekanslern skäl att, med stöd av de nämnda bestämmelserna i rättegångsbalken, lägga ner förundersökningen.