JK 874-05-30

Fråga om brott enligt 5 kap. 12 § första stycket TF när ägarbyte inte har registrerats

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar inte någon åtgärd i ärendet.

TA har i en skrivelse till Justitiekanslern anmält att tidskriften Medikament gavs ut den 21 februari 2005 av ett bolag som inte innehar utgivningsbevis för tidskriften.

Enligt uppgifter till Justitiekanslern från Patent- och registreringsverket (PRV) är företaget Ljusnandalens Media AB antecknat som ägare till tidskriften Medikament. För tidskriften finns ett utgivningsbevis (nr 21266). Bolaget försattes i konkurs den 13 december 2004.

Av PRV:s uppgifter framgår vidare att en anmälan kom in dit den 3 september 2004 om att bolaget Medikament Media AB var ny ägare till tidskriften. I ytterligare en anmälan den 10 december 2004 angavs att ägarbyte hade skett från Medikament Media AB till Mediad AB. PRV har hittills inte registrerat nämnda ägarbyten eftersom det har ansetts alltför oklart vem som har haft rätt att företräda Ljusnandalens Media AB i samband med den åberopade överlåtelsen av tidskriften Medikament. Bolaget är således alltjämt antecknat som ägare till tidskriften.

Enligt 5 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen (TF) får en periodisk skrift inte ges ut innan det har utfärdats ett bevis om att det inte finns något hinder enligt TF mot utgivning (utgivningsbevis).

Utgivningsbevis meddelas av PRV efter ansökan av skriftens ägare. Verket skall föra register över periodiska skrifter. Enligt 2 kap. 2 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (tillämpningslagen) får registret innehålla uppgifter om bl.a. skriftens titel, utgivningsort, utgivningsplan, ägare, utgivare, tidpunkt för när utgivningsbeviset behöver förnyas och andra likartade uppgifter om skriften.

Om en ägare till en periodisk skrift ger ut denna utan att det finns något utgivningsbevis döms ägaren – om skriften inte har förklarats brottslig eller omständigheterna inte är synnerligen försvårande – till böter, se 5 kap. 12 § första och sjätte stycket tryckfrihetsförordningen (TF).

Justitiekanslern är ensam allmän åklagare beträffande brott mot tryckfrihetsförordningen.

Bedömningen av TA:s anmälan beror till stor del på vilken betydelse som tillmäts omständigheten att PRV inte har registrerat att äganderätten till Medikament har övergått från Ljusnandalens Media AB till ett annat bolag. Om ett giltigt ägarbyte enligt TF anses förutsätta att uppgiften också förs in i PRV:s register, då får nämligen utgivningen av Medikament i februari 2005 anses ha avsett en annan tidskrift än den som omfattas av ovan nämnda utgivningsbevis (nr 21266). Ägaren till den utgivna tidskriften skulle därmed kunna ha begått brott i den mening som avses i 5 kap. 12 första stycket TF.

Att på det sättet tillmäta registreringen hos PRV avgörande betydelse bidrar sannolikt till att upprätthålla ordningen i det tryckfrihetsrättsliga systemet. Jag kan emellertid inte finna att ordalydelsen av 12 § eller någon annan bestämmelse i 5 kap. TF ger stöd åt detta. Det finns inte heller några uttalanden i förarbetena till TF som talar för en sådan tolkning. Jag menar därför att det inte finns förutsättningar för ett straffrättsligt ingripande enbart på den grunden att Medikament har getts ut trots att ägarbytet inte har registrerats.

Ett annat synsätt innebär att hänsyn tas till de faktiska förhållandena i ägarfrågan snarare än vad som anges i PRV:s register. Ett giltigt civilrättsligt avtal om övergång av äganderätten till tidskriften skulle sålunda vara tillräckligt för att en ny ägare skall anses föreligga enligt TF, även om ägarbytet inte har registrerats av PRV. Med denna tolkning krävs för brott enligt 5 kap. 12 § första stycket bl.a. att utgivningen av Medikament i februari 2005 skedde trots att äganderätten till tidskriften i civilrättslig mening inte hade gått över från Ljusnandalens Media AB till ett annat bolag.

Vad som har framkommit i ärendet om giltigheten av överlåtelsen tyder på att frågan är oklar och att den är föremål för en juridisk tvist mellan två grupperingar inom Ljusnandalens Media AB. Jag kan för min del inte se att det finns underlag för något antagande om att brott har begåtts genom den aktuella utgivningen. I det läget skall förundersökning inte inledas.

Jag vidtar mot den här bakgrunden ingen åtgärd med anledning av anmälan.