JK 881-08-31

Förundersökning inledd angående olaga hot på blogg

Justitiekanslerns beslut

Förundersökning inleds rörande yttrandefrihetsbrottet olaga hot. 

Polismyndigheten i Västerbottens län har hit överlämnat en anmälan om olaga hot på Norra Västerbottens hockeyblogg, http://blogg.norran.se/adamblogg/ 

Av anmälan framgår bl.a. att det anmälda yttrandet har bestått i att målsäganden skulle bära skyddsväst om han visade sig ute samt se till att ha ryggen fri. Målsäganden har uppgett att han tycker att det känns obehagligt och att han känner oro för sitt liv och sin hälsa. 

Justitiekanslern har vid sin prövning haft tillgång till startsidan och delar av innehållet i bloggen, dock inte det aktuella meddelandet. Under hand har Justitiekanslern fått uppgift om att den aktuella bloggen är en undersida till www.norran.se , som är tidningen Norra Västerbottens internetversion av tidningen, att det inte är möjligt för utomstående att ändra i innehållet där och att de inlägg som användarna önskar införda på bloggen först granskas av redaktionen. 

Enligt en uppgift som har inhämtats från Radio- och TV-verket är AS ansvarig utgivare för webbplatsen www.norran.se. 

Justitiekanslern är ensam åklagare när det gäller tryck- och yttrandefrihetsbrott. En förutsättning för att Justitiekanslern ska vara behörig att ingripa med allmänt åtal är att den fråga som saken gäller omfattas av regleringen i tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Anmälningar som faller utanför det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området är det upp till allmän åklagare att handlägga. 

Enligt 1 kap. 9 § YGL är grundlagens föreskrifter om radioprogram tillämpliga också bl.a. när en redaktion för en tryckt periodisk skrift med hjälp av elektromagnetiska vågor på begäran tillhandahåller allmänheten upplysningar direkt ur ett register med upptagningar för automatisk databehandling, allt under förutsättning att innehållet kan ändras endast av den som driver verksamheten. 

Bakom den i detta ärende anmälda bloggen på Internet står tidningen Norra Västerbotten. Innehållet på bloggen kan inte ändras av den som besöker bloggen. På grund härav torde den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL vara tillämplig på sändningen. Det ankommer då på Justitiekanslern att ta ställning till dess innehåll. 

Yttrandefrihetsbrottet olaga hot innefattar att någon hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom (5 kap. 1 § YGL, 7 kap. 4 § 16 TF och 4 kap. 5 § brottsbalken). 

Bestämmelser om ansvaret för yttrandefrihetsbrott återfinns i 6 kap. YGL. Enligt 1 § i kapitlet ligger ansvaret för sådana brott i ett radioprogram eller en teknisk upptagning i första hand på utgivaren. 

Uppgifterna i det inlägg som uppges ha förekommit på bloggen ger Justitiekanslern anledning att anta att yttrandefrihetsbrottet olaga hot kan ha begåtts. Förundersökning ska inledas på grund av vad som nu har sagts. 

Justitiekanslern uppdrar åt chefsåklagaren AÖ vid Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Umeå, eller den hon sätter i sitt ställe att ombesörja att förundersökningen verkställs och att därefter redovisa resultatet hit. 

Vid handläggningen måste beaktas den åtalspreskription om sex månader som gäller enligt 7 kap. 1 § andra stycket YGL.