JO dnr 124-2009

Anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun angående handläggningen av ett ärende om bygglov m.m.

I en anmälan mot Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun med anledning av handläggningen av ärenden om bygglov m.m. framförde Peter A. i huvudsak följande.

Ärende nr 3282/03: Peter A. företrädde sin bror och dennes hustru i ärenden om bygglov m.m. på deras fastigheter. Peter A. fick besked av en byggnadsinspektör att det inte krävdes bygglov för att riva en sjöbod och därefter uppföra en ny på samma plats. Fastighetsägarna genomförde åtgärderna. Kommunen meddelade sedan, trots tidigare besked, att det krävdes bygglov men att lov inte kunde ges och att byggnaden skulle undanröjas. Det förekom flera brister i utredningen och handläggningen. Nämnden förelade om rivning av byggnaden. Frågan om rivningsföreläggandet avgjordes slutligt genom Regeringsrättens beslut den 29 mars 2007 att inte meddela prövningstillstånd. Ärende nr Bygg.2007.3103: År 2007 lämnade kommunen åter ett felaktigt besked i fråga om krav på bygglov för bl.a. ett garage på en av fastigheterna. Ärende nr Bygg.2007.2038: I maj 2007 ansökte makarna A. om bygglov i efterhand för den uppförda sjöboden. Kommunen återsände, trots begäran, inte en ingiven fullmakt. Handläggningstiden uppgick till 15 månader i stället för som angivits tre månader. Nämnden avslog ansökan om bygglov. Två månader senare beslutade nämnden ett vitesföreläggande angående rivning av sjöboden. Peter A. riktade i ett antal punkter bl.a. följande kritik mot nämnden.

11. I bygg.2007.3103 lämnade bygglovarkitekten muntligt besked om att bygglov ej erfordrades. – – – Först efter min skriftliga begäran i september 2007 erhölls skriftligt besked, dock nu med ändrat innehåll. Det muntliga beskedet att ett garage kunde byggas utan bygglov visade sig inte gälla.

12. I ansökan om bygglov 2007-05-01 angav jag följande: ”Fullmakt i original vilken önskas åter efter påseende.” Det är en generell fullmakt. Begäran ignorerades.

13. Det dröjde 15 månader innan myndigheten kontaktade mig i saken trots en angiven normaltid om 3 månader. – – –

15. Myndigheten tillåter sig en beredningstid om hela 15 månader och ger sökandena en svarstid om 14 dagar. Inte acceptabelt.

16. I beslutet förbigås med tystnad uppgiften om att byggnaden ersätter en tidigare sjöbod på samma plats och att byggnaden tillkommit efter besked från myndigheten. – – –

17. Beslutet sänds till sökandena c/o min adress utan att myndigheten dessförinnan sänt ut fullmakten som jag bett om 3 gånger, i ansökan, i Bygg.2007.3103 och i skrift 2008-08-28. Det slutliga beslutet i ärendet kunde inte lösas ut. Fullmakten var inte heller bifogad beslutet utan sändes ut separat efter anmaning då beslutet inte kunde erhållas från posten.

18. Bygglovarkitektens chef besvarar 2008-11-03 frågan om handläggningstiden med att det förekommer sådana ärenden med lika lång handläggningstid men lämnar ingen uppgift om något sådant ärende. – – – Handläggningstiden kommenteras över huvud taget inte. – – –

19. Jag anser att jag har rätt att få veta skälet till att ärendet dröjt så länge. Förklaringen om att ärendet krävde nämndbeslut är inte relevant eftersom nämnden sammanträder varje månad.

20. Myndigheten fattar ett separat beslut om vitesföreläggande, 2 månader efter beslutet att inte bevilja bygglov. Det finns inget som motiverar att i detta skede förena rivningsföreläggandet med vite. – – – Beslutet borde dessutom tagits i samband med beslutet att inte bevilja bygglov. På detta sätt besväras sökanden av onödiga beslut och det är dessutom ett omständligt förfarande.

21. I beslutet om vitesföreläggande anges att byggnaden ska rivas senast 2 månader efter delfåendet av beslutet, trots att myndigheten känner till att beslutet om att inte bevilja bygglov blivit överklagat. – – –

JO tog del av ärende blad i miljö- och byggnadsnämndens ärende angående bygglov för båthus (dnr BYGG.2007.2038).

Nämnden anmodades att utreda och yttra sig över vad som framförts i Peter A:s anmälan såvitt avsåg förhållandena under åren 2007-2009. Nämnden yttrade, beträffande remitterade delar av anmälan, i huvudsak följande. Yttrandet hänförde sig till de punkter som angetts i Peter A:s anmälan.

– – –

4. Muntliga upplysningar, som enligt vår bedömning mycket väl kunnat misstolkas, är inte relevanta vid en formell handläggning och bedömning av en ansökan. – – – – – –

7. Myndighetens rutiner vad gäller ärenden där sökanden företräds av ombud genom fullmakt har varit oklara, vilket nu kommer att rättas till. – – –

11. Vid muntlig kontakt kan naturligtvis bara generella upplysningar av principiell karaktär lämnas, skriftliga besked måste grunda sig på nödvändigt ritningsmaterial. När sådant inlämnades gavs också korrekt besked skriftligt.

12. Se punkt 7

13. Myndigheten instämmer i att handläggningstiden var onödigt lång i detta fall. Liknande handläggningstider förekommer i andra ärenden, förklaringen rent allmänt är kontinuerligt hög arbetsbelastning där prioriteringar ständigt måste göras. Den

14. Vad gäller fullmakten se punkt 7. Frågan om handläggningstid besvarades av bygglovchefen.

15. Förlängning av svarstiden medges alltid om sökanden inkommer med en begäran, vilket inte skedde i detta fall.

16. Den tidigare sjöboden stod inte på samma plats som det olovligt uppförda båthuset, vilket framgår av kartmaterial. Vad gäller det muntliga beskedet från annan handläggare se punkt 4.

17. Se punkt 7.

18. Se punkt 13.

19. Se punkt 13.

20. I denna handläggning kan myndigheten inte se några formella brister.

21. Se punkt 20.

Sammanfattningsvis ska sägas, att de mindre förbiseenden och misstag som begåtts, i grunden beror på en kontinuerligt hög arbetsbelastning, där prioriteringar hela tiden måste göras. Vi har då genomgående valt att prioritera handläggningen av sådana i rätt ordning inlämnade bygglovansökningar där sökanden varit beroende av normal handläggningstid för att kunna uppföra byggnation inom förväntad tid. Vi har särskilt prioriterat byggande för sådana offentliga verksamheter som är av vikt för medborgarna i allmänhet, sådant som är av vikt för utveckling av näringslivet samt nybyggnation av bostadshus.

I det aktuella fallet kan sökanden knappast anses ha lidit någon skada i detta avseende, då den olovligt uppförda byggnaden hela tiden funnits på plats och kunnat nyttjas.

Peter A. kommenterade yttrandet och gav in ytterligare handlingar. Av handlingarna framgick bl.a. att nämndens ärende BYGG.2007.2038, med beslut den 11 september 2008 om avslag, efter överklagande hade visats åter från länsstyrelsen för fortsatt handläggning och att nämnden i ett nytt beslut den 15 juni 2009 avslagit framställan om bygglov samt att det beslutet hade överklagats av sökandena.

I 7 § förvaltningslagen (1986:223) , FL, anges att varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

Enligt 9 § FL får den som för talan i ett ärende anlita ombud. Det är myndigheten som avgör om fullmakt ska begäras in från den som uppträder som ombud.

En fullmakt bör tas in i akten i original eller bestyrkt kopia. Ombudet är inte skyldigt att lämna ifrån sig en originalfullmakt eftersom den kan behöva användas för annat ändamål (jfr Fitger, Rättegångsbalken , En kommentar på Internet, 12 kap. 9 § rättegångsbalken ). Om fullmakten återlämnas är det lämpligt att myndigheten på kopian antecknar att originalet har företetts.

Allmänna bestämmelser om ombuds behörighet att ta emot delgivning av handlingar finns i 11 § delgivningslagen (1970:428) . Om annat inte följer av fullmakten är ett ombud behörigt att ta emot delgivning av inlagor, beslut och andra handlingar. Undantag görs i lagen för förelägganden för huvudmannen att personligen

JO ska i princip inte ta upp sådant som är mer än två år gammalt. Det som framförts i anmälan utgör inte skäl att frångå den principen. Utredningen här har därför begränsats på det sätt som framgår av JO:s remiss till nämnden.

Handläggningstiden

Ansökan om bygglov för sjöboden gavs in till nämnden den 3 maj 2007 och bekräftades den 18 maj 2007. Därefter synes ingen handläggning ha förekommit till dess att beslutsförslaget skickades ut den 13 augusti 2008. Peter A. har särskilt framhållit att handläggningstiden för bygglovsärendet kom att överstiga den av nämnden angivna. Nämnden har medgett att handläggningstiden blev onödigt lång men hänvisat till att det i informationen till sökanden framgått att den beräknade tiden inte gällde nämndärenden. Oavsett vilka uppgifter nämnden har lämnat om beräknad handläggningstid är det inte godtagbart att ett ärende blir liggande så lång tid utan att någon handläggningsåtgärd vidtas. Handläggningen av ärendet borde ha inletts långt tidigare än vad som skedde.

Handläggningen av fullmaktsfrågor

Av utredningen framgår att Peter A. redan i den ansökan om bygglov som gavs in den 3 maj 2007 begärde att få en bifogad fullmakt åter efter påseende. Han påminde om sin begäran i flera skrivelser till nämnden, bl.a. den 28 augusti och den 10 oktober 2008. Nämnden skulle naturligtvis ha återlämnat den av Peter A. företedda fullmakten genast efter påseende och förtjänar kritik för att så inte skedde. Dessutom borde nämndens beslut i bygglovsärendet ha skickats till Peter A. i enlighet med den generella fullmakten.

Övrigt

JO:s granskning inte är avsedd att föregripa eller ersätta den prövning som kan eller har kunnat ske i ordinarie ordning. JO brukar därför inte ta ställning till om ett beslut är riktigt i sak och utreder därför som regel inte klagomål som gäller bedömningar i beslut.

Vad Peter A. i övrigt har anfört ger inte heller anledning till någon ytterligare åtgärd.