JO dnr 1889-2015

Kritik mot dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun för handläggningen av ett överklagande

Beslutet i korthet:

Ett överklagande av ett beslut kom in till Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun den 27 oktober 2014. Efter att överklagandet hade behandlats vid ett nämndsammanträde skickade nämnden det vidare till länsstyrelsen den 19 november 2014, alltså efter drygt tre veckor.

JO har vid upprepade tillfällen uttalat att myndigheter ska överlämna ett överklagande till överinstansen utan dröjsmål. Som regel bör handläggningstiden – även med hänsyn till skyldigheten att ompröva beslutet – inte överstiga en vecka. Det finns inget krav på att ett överklagande av ett beslut av en kommunal nämnd ska behandlas vid ett nämndsammanträde. För att undvika onödigt dröjsmål bör detta endast ske i sådana ärenden där en ändring av beslutet kan förmodas komma i fråga.

Överklagandet av nämndens beslut borde ha lämnats till länsstyrelsen tidigare än som skedde. Nämnden får kritik.

I en anmälan till JO den 2 april 2015 klagade AA och BB på Kommunstyrelsen i Sollefteå kommun (tidigare Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun) med anledning av bl.a. handläggningen av ett överklagande.

JO tog del av ett diariekort i kommunstyrelsens ärende dnr 2014.0829.

Av handlingarna framgick bl.a. följande: Den 15 oktober 2014 meddelade Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun ett delegationsbeslut enligt miljöbalken om ett gödselupplag. AA och BB överklagade beslutet i en skrivelse som kom in till samhällsbyggnadsnämnden den 27 oktober 2014. Efter att samhällsbyggnadsnämnden hade konstaterat att överklagandet hade kommit in i rätt tid och att inget nytt hade framkommit skickade nämnden det till länsstyrelsen den 19 november 2014.

JO begärde därefter att kommunstyrelsen skulle lämna upplysningar om och yttra sig över handläggningen av AA:s och BB:s överklagande. Av yttrandet skulle särskilt framgå hur handläggningen förhållit sig till bestämmelserna i 24

2014-10-27 Överklagande av delegeringsbeslut D § 504 H-M1:44, inkommer från AA till miljöavdelningen vid Sollefteå kommun.

2014-10-29 Tjänsteskrivelse till myndighetsnämnden i Sollefteå för rättidsbedömning.

2014-11-19 Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden, ”Överklagandet har inkommit i tid enligt Förvaltningslagen och inget nytt har framkommit i överklagandet från AA […]”

Överklagandet skickades därefter vidare till överordnad myndighet, i detta fall Länsstyrelsen i Västernorrland.

AA och BB yttrade sig över remissvaret.

Av 24 § FL framgår att en myndighet som fattat ett beslut som överklagats ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om så är fallet ska myndigheten enligt 25 § FL lämna över skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som ska ta ställning till överklagandet. Enligt 27 § FL ska en myndighet som finner att ett beslut är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ändra beslutet, om det kan ske snabbt, enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part (omprövning).

JO har vid upprepade tillfällen uttalat att myndigheter ska överlämna ett överklagande och övriga handlingar i ärendet till överinstansen utan dröjsmål. Som regel bör – även med hänsyn till skyldigheten att ompröva beslutet – handläggningstiden inte överstiga en vecka (se bl.a. JO 2002/03 s. 424, dnr 3473-2001 , och JO:s beslut den 6 december 2009, dnr 66-2009 ).

Det finns inget krav på att ett överklagande av ett beslut av en kommunal nämnd ska behandlas vid ett nämndsammanträde. För att undvika onödigt dröjsmål bör detta endast ske i sådana ärenden där en ändring av beslutet kan förmodas komma ifråga (se JO:s protokoll den 26 juni 2014, avsnitt 3.9, dnr 2235-2014).

AA:s och BB:s överklagande kom in till samhällsbyggnadsnämnden den 27 oktober 2014. Det skickades till länsstyrelsen först den 19 november 2014, dvs. efter drygt tre veckor. Överklagandet behandlades först vid ett nämndsammanträde. Kommunstyrelsen har inte lämnat någon förklaring till det. Av utredningen framgår inte annat än att överklagandet borde ha skickats till länsstyrelsen snabbare än vad som gjordes. Dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå kommun kan inte undgå kritik för dröjsmålet.

Ärendet avslutas.