JO dnr 290-2003

En tjänsteman vid skattemyndighet har på eget initiativ kommit överens med den skattskyldige om att avvakta med en omprövning innan ett överklagande lämnas över till domstol

AA klagade i en anmälan, som kom in till JO den 21 januari 2003, i huvudsak på att skattemyndigheten inte hade handlagt ett ärende om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus med tillräcklig skyndsamhet och på myndighetens dröjsmål med att överlämna hans överklagande till länsrätten.

Skattemyndigheten anmodades att yttra sig över det som AA framfört i sin anmälan. I sitt remissvar anförde skattemyndigheten den 17 mars 2003, genom regionskattechefen BB, i huvudsak följande (det yttrande från skattekontoret i Västerås som myndigheten hade fogat till remissvaret har uteslutits här).

Dåvarande Skattemyndigheten i Västmanlands län avslog genom beslut den 7 november 1994 AA:s ansökan enligt lagen ( 1993:672 ) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus avseende kostnader för nytillverkade skåpluckor. Ärendet har inte avslutats av Skattemyndigheten i Västmanlands län utan i samband med organisationsförändring av landets skattemyndigheter den 1 januari 1999 överförts för fortsatt handläggning vid Skattemyndigheten i Västerås och skattekontoret i Västerås som handläggande skattekontor, dnr 619 9925-94/6060 och 619 9927-94/6060. Myndigheten har ännu inte avslutat ärendet. – – –

Tillämpliga bestämmelser

Genom ansökan före den 28 februari 1995 om tillämpning av bestämmelserna i lagen om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus kunde skattereduktion under vissa förhållanden tillgodoräknas vid debiteringen av skatt vid 1994 eller 1995 års taxering. Av 12 § samma lag framgår att skattemyndighetens beslut beträffande skattereduktion får omprövas enligt bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) samt i vissa närmare angivna fall.

Av 13 § framgår att sökanden får överklaga skattemyndighetens beslut till länsrätt inom tre veckor från det att han fått del av beslutet.

Skattemyndighetens bedömning

Av redogörelsen för skattemyndighetens handläggning av ärendet framgår att AA överklagat myndighetens beslut den 29 november 1994.

Ärendet har inte överlämnats till Länsrätten i Västmanlands län för prövning. Redan under 1994 träffades överenskommelse att avvakta med att överlämna ärendet till

Det har i ärendet inte framkommit någon omständighet, som kan föranleda att skattemyndigheten skall ompröva det beslut, som meddelades den 7 november 1994, enligt bestämmelserna i vare sig 27 § förvaltningslagen eller 12 § lagen om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus.

Det är beklagligt att ärendet inte överlämnats till länsrätten enligt de föreskrifter som gäller vid överklagan. Den aktuella lagstiftningen var helt ny och det saknades klara uttalanden i praxis i den aktuella frågan. Mot denna bakgrund har handläggande tjänsteman i sin strävan att ge god service accepterat att i avvaktan på rättsutvecklingen hålla ärendet öppet för att i samband med ett överlämnande eventuellt kunna tillstyrka bifall till yrkandet och därmed bespara såväl AA som myndigheterna arbete.

Inom skattemyndigheten sker regelbundet uppföljning av öppna ärenden i diariet. Ansvariga kontors- och sektionschefer bör då utreda anledningen till att myndigheten ännu inte handlagt äldre ärenden. Vid en sådan utredning borde det varit möjligt utreda anledningen till att myndigheten ännu inte vidtagit åtgärder samt efter kontakt med AA överlämna ärendet till länsrätten för prövning. Det är därför helt oacceptabelt att skattemyndigheten inte på eget initiativ vidtagit några åtgärder för att påskynda handläggningen av ärendet. I varje fall borde uppföljningen av öppna ärenden under senare delen av år 2000 föranlett att åtgärder vidtagits i anledning av Regeringsrättens dom den 29 september 2000 i mål nr 2828-1998 ( RÅ 2000 not 147 ) gällande samma fråga.

Jag beklagar de brister som framkommit beträffande handläggningen av AA:s överklagan av skattemyndighetens beslut angående skattereduktion för utgifter avseende byggnadsarbete på bostadshus. Åtgärder har numera vidtagits för att avsluta myndighetens handläggning av ärendet, bl.a. har AA den

7 februari 2003 erhållit en kopia av Regeringsrättens dom gällande skattereduktion för byggnadsarbeten på bostadshus avseende utgifter för skåpluckor. Vidare kommer skattemyndigheten att på nytt se över myndighetens rutiner för uppföljning och rapportering av öppna ärenden i diariet.

AA gavs tillfälle att kommentera remissvaret men hördes inte av.

I sitt beslut den 24 september 2004 anförde JO Lundin i bedömningsdelen följande.

Av 25 § förvaltningslagen (1986:223) följer att om en skrivelse med ett överklagande inte avvisas enligt 24 §, skall den myndighet som har meddelat beslutet överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet.

Något överlämnande skall inte ske när myndigheten själv omprövar det överklagade beslutet och omprövningen leder till att överklagandet förfaller. Detta framgår av 28 § första stycket samma lag .

En myndighet bör under vissa förhållanden kunna avvakta med handläggningen av överklagade ärenden till dess s.k. pilotmål har prövats av domstol. Så kan tänkas vara fallet t.ex. när ny lagstiftning har införts och man kan förvänta sig ett stort antal överklaganden vilkas utgång är beroende av en eller flera principfrågor. Ett sådant förfarande kan inte minst ha processekonomiska fördelar. Ett beslut om att på så sätt avvakta med handläggningen bör fattas av myndigheten som sådan och bygga på en medveten strategi. Det ankommer inte på en enskild tjänsteman att på

eget initiativ träffa överenskommelser av sådan innebörd med enskilda klaganden. Det som har framkommit i detta ärende visar vilka problem som sådana initiativ kan medföra. Jag anser att tjänstemannen i detta fall utan dröjsmål borde ha överlämnat skrivelsen med överklagande och övriga handlingar i ärendet till länsrätten.

Som framgår av skattemyndighetens remissvar har det senare även brustit i myndighetens egen uppföljning av öppna ärenden i diariet. Jag delar myndighetens uppfattning att det är helt oacceptabelt att myndigheten inte på eget initiativ har vidtagit några åtgärder för att påskynda handläggningen av ärendet.

Sammanfattningsvis anser jag att myndigheten förtjänar allvarlig kritik för handläggningen av ärendet.