JO dnr 3221-2007

Anmälan mot Försäkringskassan, försäkringskontoret Falun, angående handläggningen av en begäran om utlämnande av kopia av en handling

I en anmälan, som kom in till JO den 18 juli 2007, klagade AA på Försäkringskassan. Han anförde i korthet följande. Den 4 juni 2007 begärde han att få en kopia av sin ansökan om sjukersättning. Försäkringskassan hänvisade honom till länsrätten, eftersom handlingarna enligt kassan hade skickats dit. Det visade sig emellertid att länsrätten hade skickat akten åter till Försäkringskassan. Han har fortfarande inte fått begärd kopia, trots att han vid upprepade tillfällen begärt att få en sådan. Kassan har vidare vägrat att besvara hans frågor.

Anmälan remitterades till Försäkringskassan för yttrande. Försäkringskassan, genom länsdirektören BB, anförde i huvudsak följande.

– – –

AA meddelades den 22 mars 2007 beslut om avslag på ansökan om sjukersättning.

Den 7 maj 2007 träffades AA, Försäkringskassans handläggare CC och Arbetsförmedlingens handläggare DD. Under mötet angav AA bland annat att han önskade kopia av alla handlingar som Försäkrings-kassan hade i hans ärende. Han angav även att han önskade byta handläggare på Försäkringskassan.

Den 15 maj 2007 översände Försäkringskassan orginalakten till länsrätten då AA överklagat Försäkringskassans avslagsbeslut.

Den 16 maj 2007 kontaktade enhetschef EE per telefon för diskussion med anledning av hans begäran om kopia av handlingar samt byte av handläggare. I samtalet angav AA att han önskade kopia på de journalanteckningar som fanns i ärendet.

Den 23 maj 2007 översändes kopia av journalanteckningarna till AA. – – –

Den 24 maj 2007 återsändes akten från länsrätten till Försäkringskassan för yttrande i ärendet. Den 25 juni 2007 återgick akten till länsrätten tillsammans med Försäkringskassans yttrande. Den 10 juli 2007 översändes akten på nytt från länsrätten till Försäkringskassan för yttrande. Den 8 augusti 2007 återgick akten till länsrätten tillsammans med Försäkringskassans yttrande. – – –

Försäkringskassan saknar noteringar om att AA vid några andra tillfällen kontaktat Försäkringskassan med samma begäran.

AA fick tillfälle att kommentera remissvaret.

Av 16 § förvaltningslagen (1986:223) följer att den som är part i ett ärende som avser myndighetsutövning har, med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) , rätt att ta del av det som har tillförts ärendet. En enskild kan också grunda en framställning om att få ta del av handlingar på tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätten att ta del av allmänna handlingar.

Vilket regelsystem som skall tillämpas får avgöras utifrån den framställning som den enskilde har gjort. Oavsett vilket regelsystem som tillämpas skall en framställning om att få en kopia av handlingar alltid behandlas skyndsamt (se t.ex. JO:s ämbetsberättelse 2003/04 s. 389).

Av utredningen framgår följande. När AA den 4 juni 2007 begärde att få en kopia av sin ansökan om sjukersättning förvarades akten hos Försäkringskassan. Trots det uppgav kassan till AA att akten – och den aktuella handlingen – förvarades hos länsrätten. Försäkringskassan skickade först den 23 augusti 2007 den efter-frågade kopian till AA.

Det är uppenbart att AA:s begäran – som åtgärdades drygt två månader från det att den framställdes – inte handlades skyndsamt nog. Försäkringskassan förtjänar kritik för det inträffade. Kassan förtjänar även kritik för att den, genom att felaktigt hänvisa AA till en annan myndighet, inte fullgjorde myndighetens allmänna serviceplikt.

Av utredningen framgår inte om AA, på det sätt som påstås i anmälan, framställde sin begäran vid upprepade tillfällen och att Försäkringskassan vägrade att svara på AA:s frågor. Ytterligare utredning framstår emellertid inte som meningsfull. Det som har framkommit i denna del föranleder därför inte något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det anförda.