JO dnr 3807-2006

) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

I en anmälan, som kom in till JO den 8 augusti 2006, klagade AA på att skattekontoret i Halmstad inte hade prövat ett yrkande om ersättning för kostnader som uppkommit i flera taxeringsärenden. Enligt AA framställdes yrkandet den 20 juni 2005. I sina omprövningsbeslut den 30 augusti 2005 prövade emellertid Skatteverket inte yrkandet.

AA inkom senare med ytterligare en skrivelse. Dess innehåll har dock inte föranlett någon utredningsåtgärd här.

Skattekontoret i Halmstad lämnade muntliga uppgifter. Skatteverket anmodades därefter att yttra sig över det som AA hade framfört i sin anmälan.

I sitt remissvar den 18 december 2006 anförde Skatteverket, genom enhetschefen BB, bl.a. följande. (De i remissvaret omnämnda yttrandena m.m. har utelämnats här.)

Utredningen

AA har i sin anmälan uppgett bl.a. följande. Han är ställföreträdare för ett bolag vars skatteärenden handläggs vid Skatteverkets kontor i Halmstad. Den 30 augusti 2005 beslutade Skatteverket att taxera bolaget i enlighet med dess deklarationer för taxeringsåren 1999-2001. Inför beslutet i augusti 2005 yrkade bolaget den 20 juni 2005 ersättning för sina kostnader i ärendet. I sitt beslut underlät Skatteverket att behandla ersättningsfrågan. Bolaget påminde genom skrivelse den 6 november 2005 verket om att ersättningsfrågan inte hade behandlats samt begärde omprövning av beslutet i denna del. Skatteverket har ännu inte vidtagit någon som helst åtgärd.

Skatteverket, huvudkontoret, har inhämtat yttrande från Skatteverket, Stockholmsregionen. Regionen har i sin tur inhämtat yttrande från Skattekontoret Halmstad. Handlingarna bifogas.

Av yttrandena framgår bl.a. följande. Parmenides AB:s ombud CC deltog tillsammans med biträdet DD den 20 juni 2005 i ett möte med Skatteverkets företrädare i skattehuset i Halmstad. Någon begäran om ersättning enligt ersättnings-

I en skrift som inkom till Skattekontoret Halmstad den 30 augusti 2005 gjorde AA anmälan om jäv i vissa angivna ärenden (dnr. 107 686350, 686376, 686396, 686568 m.fl.). AA hänvisade till en bilagd kopia av skrivelse till JO, åtalsanmälan om grovt tjänstefel, skadeståndsframställan till JK m.m. Den inkomna skriften var ställd till Skattekontoret Halmstad med notering om att den också sänts till generaldirektören, Skatteverket, för vederbörliga åtgärder. Ett ärende (dnr. 107 463060-05/1151) lades upp avseende jävsanmälan med kontorschefen som handläggare. Samma dag som anmälan kom in sändes en skrivelse om invändningen till regionskattechefen för kännedom (Regionskattechefen för Skatteverkets dåvarande Växjöregion). Härefter vidtogs inga åtgärder i ärendet och ärendet är ännu inte avslutat.

Skatteverket, huvudkontoret, rättsavdelningen, har den 30 augusti 2005 erhållit en skrift från AA ställd till Skatteverkets generaldirektör, vari hemställdes om överflyttning av ”de aktuella ärendena”, till en annan region inom Skatteverket. I skriften, vilken är benämnd som anmälan om jäv samt information om åtalsanmälan om grovt tjänstefel m.m., har AA anfört bl.a. att åtgärder från Skatteverkets sida är centralt påkallade då flera tjänstemän vid Skatteverkets region i Växjö och skattekontoret i Halmstad tidigare har ignorerat uppenbara jävssituationer, bl.a. Skatteverkets yttrande i ärende 130 630072-04/1151. Handlingar bifogas för kännedom och åtgärd i jävsärendet.

Skattekontoret Halmstad har, med anledning av den inkomna anmälan om jäv, inte handlagt Parmenides AB:s (tidigare Studium Generale AB) ärenden vidare. Skattekontoret har avvaktat besked i jävsfrågan från Skatteverkets generaldirektör.

I november 2005 inkom CC med skrift till Skattekontoret Halmstad med yrkande om ersättning enligt ersättningslagen i ärende med dnr 107 742394-04/5472 m.fl. Till denna skrift är fogad en begäran om ersättning daterad den 20 juni 2005 avseende samma ärenden. Det angivna diarienumret avsåg ett fortfarande öppet omprövningsärende angående bolagets (Parmenides AB) taxering 2004. Vilka ärenden som avsågs med ”m.fl.” framgick inte av de inkomna skrifterna. Skattekontoret Halmstad väntade med handläggning av begäran om ersättning i avvaktan på besked i jävsfrågan.

Av Skatteverkets arbetsordning den 6 november 2006, version 1.3 punkt 5.1.5 Beslut m.m. framgår bl.a. följande. Ärenden som inte ska avgöras av styrelsen, skattenämnd eller Skatteverkets personalansvarsnämnd, ska enligt 17 § förordningen ( 2003:1106 ) med instruktion för Skatteverket, ISKV, avgöras av generaldirektören. Ärende som inte behöver avgöras av generaldirektören får enligt 17 § tredje stycket ISKV avgöras av någon annan tjänsteman. Sådan tjänsteman ska anges i arbetsordning eller i särskilda beslut. I den mån inte beslutsnivån anges i arbetsordning eller särskilt beslut är beslutsnivån handläggande tjänsteman. Vid avgörande av ärende av svårare beskaffenhet, större omfattning eller principiell betydelse ska information om beslut lämnas till närmast överordnad chef. Den som beslutar ska hålla närmast överordnad chef underrättad om tillämpad praxis. Överordnad chef får begära föredragning och besluta i ärende som enligt arbetsordning eller motsvarande ska avgöras av underställd tjänsteman.

Beslutsnivån avseende frågor om jäv anges inte särskilt i Skatteverkets arbetsordning och inte heller i särskilt beslut.

Bedömning

Av 7 § lagen ( 1989:479 ) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. framgår att en framställning om ersättning för kostnader skall göras hos den myndighet eller den domstol där kostnaderna uppkommit. Framställningen skall ha kommit in innan myndigheten eller domstolen avgör ärendet eller målet.

Av 9 § framgår följande. Om den skattskyldige inte har kommit in i tid med en framställning om ersättning, får en senare inkommen framställning prövas endast under förutsättning att förseningen beror på något ursäktligt misstag.

AA har i sin skrivelse till JO angett att ”bolaget” den 20 juni 2005 yrkade ersättning för sina kostnader i ärendet. Av skrivelsen framgår varken vilket bolag som avses eller vilket ärende som avses.

CC har såsom ombud för bolaget Parmenides AB den 20 juni 2005 sammanträffat med företrädare för Skatteverket i Halmstad. Enligt skattekontoret har något yrkande om ersättning för kostnader i något ärende dock inte framställts vid detta tillfälle. Någon handling daterad den 20 juni 2005 med yrkande om ersättning har inte heller kommit in till skatteverket före november 2005. Av utredningen framgår inte annat än att yrkande om ersättning för kostnader i ärendet har kommit in till Skattekontoret i Halmstad först den 6 och 7 november 2005.

Skatteverket vill i detta sammanhang framhålla att det är avsändaren som bär risken för att en handling kommer fram till mottagaren.

Av utredningen framgår vidare att Skattekontoret Halmstad inte har handlagt ärendet om begäran om ersättning överhuvudtaget i avvaktan på besked i jävsfrågan. Således har Skattekontoret Halmstad inte heller fattat beslut om ersättning eller om avvisning.

Först i augusti 2006 initierades utredning i ersättningsärendet. I en rapport daterad den 21 augusti 2006 föreslås att yrkandet om ersättning ska avvisas i den del som det är för sent inkommet och att frågan om ersättning i övrigt ska prövas i samband med att skattekontoret avgör de ärenden som fortfarande är öppna.

I fråga om handläggningen av ersättningsärendet gör Skatteverket följande bedömning. Så som ovan har angetts så vilandeförklarades handläggningen av Parmenides AB:s ärenden i och med att anmälan om jäv inkom till skattekontoret den 30 augusti 2005. Yrkandet om ersättning enligt ersättningslagen inkom till skattekontoret i november 2005. Då var fortfarande det beskattningsärende, 107 742394-04/5472, som direkt angavs i begäran, angående Parmenides AB taxering 2004 öppet eftersom det hade vilandeförklarats i avvaktan på beslut i jävsfrågan. Då beslut i ett ersättningsärende enligt huvudregeln ska meddelas i samband med avgörandet av det beskattningsärende som kostnaderna hänför sig till innebär detta att båda besluten ska meddelas samtidigt. Eftersom detta beskattningsärende fortfarande inte är avgjort har ersättningsfrågan således lagligen inte kunnat prövas.

Om yrkandet om ersättning, som AA anför, även avsåg de ärenden som beslutades i augusti 2005 synes ansökan i den delen vara för sent inkommen. Av skrivelsen från CC i november 2005 framgår dock inte vilka andra ärenden än 107 742394-04/5472 som avsågs. Skattekontoret borde därför ha begärt in ett förtydligande i denna del för att därefter – om ansökan avsåg redan beslutade ärenden – avvisat ansökan i denna del såsom för sent inkommen.

Det kan dock konstateras att även om ersättningsfrågan inte kan prövas i det ännu öppna ärendet och begäran för tidigare år skall avvisas så har handläggningstiden i förevarande fall varit och är alltför lång. Den omständigheten att den skattskyldige har gjort en jävsinvändning mot en eller flera handläggare innebär inte att handläggningen av ärenden får avstanna.

Av 12 § förvaltningslagen , FL, ( 1986:223 ) framgår följande. Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna. Har det uppkommit en fråga om jäv mot någon och har någon annan inte trätt i hans ställe, skall myndigheten snarast besluta i jävsfrågan. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutsför utan honom och någon annan inte kan tillkallas

Vidare följer av Skatteverkets arbetsordning att frågor om jäv i första hand ska prövas av den tjänsteman som handlägger ärendet eller av närmast överordnad chef. Huruvida åtgärder kan anses påkallade i ett ärende angående anmälan om jäv är således inte en fråga för Skatteverkets generaldirektör att ta ställning till.

Skattekontoret Halmstad har med anledning av AA:s anmälan avvaktat ställningstagande från huvudkontoret. Att AA även har skickat en kopia av den ifrågavarande skriften avseende anmälan om jäv till Skatteverkets generaldirektör påverkar dock inte beslutsnivån inom Skatteverket eller det faktum att myndigheten snarast skall besluta i jävsfrågan. Skatteverkets huvudkontor har därför utgått från att Skattekontoret Halmstad handlade anmälan om jäv i vederbörlig ordning. Huvudkontoret saknade tyvärr kännedom om att skattekontoret vilandeförklarat ärenden i avvaktan på besked i jävsfrågan.

Skatteverket, huvudkontoret har först denna dag, den 18 december 2006 fattat beslut i ärende (131 471885-05/1151) avseende begäran om överflyttning av ärenden till annan region m.m. Beslutet bifogas.

Skatteverket, huvudkontoret, har haft en utdragen handläggningstid i ärendet om begäran om överflyttning av ärenden till annan region. Skattekontoret Halmstad har samtidigt väntat på besked i jävsfrågan. Då skattekontoret inte har handlagt Parmenides AB:s ärenden i avvaktan på huvudkontorets besked så har handläggningstiden i dessa ärenden blivit alltför lång. Skatteverket beklagar att bristen på kommunikation mellan huvudkontoret och skattekontoret har påverkat handläggningen av det aktuella ärendet.

Skatteverket konstaterar sammanfattningsvis att verkets handläggningstid av det aktuella ärendet avseende begäran om ersättning för kostnader i ärende om skatt har varit alltför lång. Skatteverket beklagar detta.

AA yttrade sig över remissvaret.

Ett beslut i ett ersättningsärende meddelas normalt i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till. Eftersom det taxeringsärende som uttryckligen angetts i framställningen om ersättning fortfarande är öppet saknar jag grund för att rikta någon kritik mot skattekontoret för att man inte har fattat beslut i ersättningsärendet. Jag instämmer dock i Skatteverkets bedömning att skattekontoret borde ha begärt in ett förtydligande om vilka ytterligare ärenden ersättningsyrkandet avsåg.

Att det ovan nämnda taxeringsärendet och vissa andra ärenden ännu inte har avgjorts beror på att skattekontoret vilandeförklarat dessa i avvaktan på besked från Skatteverkets huvudkontor med anledning av en skrivelse från AA. I skrivelsen, som är ställd till skattekontoret i Halmstad och ankom dit den 30 augusti 2005, anförde AA jäv mot ett antal tjänstemän vid kontoret och begärde samtidigt att samtliga pågående ärenden rörande Parmenides AB skulle flyttas över till en annan region för vidare handläggning. I skrivelsen angavs också att den tillställdes, ”cc”, bl.a. generaldirektören för Skatteverket EE ”för vederbörliga åtgärder”. I skrivelsen till EE, som inkom till Skatteverkets verksledning den 30 augusti 2005, begärde AA att EE skulle besluta om överflyttning av de aktuella ärendena. AA:s skrivelser föranledde dock inte någon åtgärd från vare sig skattekontoret i Halmstad eller huvudkontoret förrän det sistnämnda i ett beslut den 18 december 2006 – alltså

Det är inte ovanligt att likalydande skrivelser ges in till flera myndigheter eller till flera enheter inom samma myndighet. Den tekniska utvecklingen – framförallt epost – har medfört att det numera är mycket lätt att skicka likalydande skrivelser till ett stort antal mottagare. Om och hur en sådan skrivelse skall besvaras får bedömas från fall till fall inom ramen för serviceskyldigheten. I detta ärende borde skrivelserna – som inte var helt identiska – till EE och skattekontoret ha föranlett båda mottagarna att vidta åtgärder, om inte på annat sätt så i vart fall genom att ta initiativ till samråd i frågan om hur och var skrivelserna skulle handläggas. Ett sådant samråd hade uppenbarligen gagnat handläggningen av skrivelserna och därmed även handläggningen av taxeringsärendena. Enligt min mening har såväl skattekontoret i Halmstad som huvudkontoret i detta avseende brustit i handläggningen av AA:s skriftliga framställning.

Det som AA i övrigt har anfört föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas.