JO dnr 4142-2008

Kritik mot en socialnämnd som på eget initiativ lämnat ut sekretesskyddade uppgifter till Skatteverket

I en anmälan till JO framförde AA klagomål mot Omsorgsnämnden i Hässleholms kommun. Klagomålen rörde att en handläggare vid omsorgsförvaltningen utan hennes medgivande hade lämnat ut sekretesskyddade uppgifter om henne till Skatteverket.

Omsorgsnämnden i Hässleholms kommun anmodades att inkomma med utredning och yttrande över vad som framförts i AA:s anmälan. Nämnden beslutade att som remissvar till JO översända ett tjänsteutlåtande som hade upprättats av omsorgschefen BB och utredningssekreteraren CC.

I tjänsteutlåtandet anfördes följande.

Anmälan avser uppgift om inkomst av uthyrning som av en av kommunens avgiftshandläggare lämnats till Skatteverket. Anmälaren har hyrt ut sin bostadtill sin mor, nu avliden. Modern har bott i särskilt boende i Hässleholms kommun och hon har dessförinnan erhållit hemtjänst i ordinärt boende. Modern ansökte om jämkning för dubbla boendekostnader i samband med flyttning till särskilt boende. Jämkning beviljades men ej i enlighet med önskemålet, varför jämkningsbeslutet överklagades. Denna fråga har prövats av Länsrätten i Skåne län. Förvaltningen begärde, i samband med ansökan om jämkning 2007, hyreskontrakt där belopp, hyrestid och uppsägningstid skulle finnas angivet, för att kunna behandla denna fråga.

I slutet av oktober 2007 kontaktade anmälaren omsorgsförvaltningen, då modern fått ett nytt avgiftsbeslut, där jämkning ej längre beviljats. Avgiftshandläggaren kontaktade Skatteverket och uppgift om att anmälaren hade inkomst av uthyrning lämnades i samband med diskussion om vilka inkomster som skall tas med i en deklaration och hur det skall redovisas.

Nämnden har inte uppställt något krav på att en inkomst av uthyrning skall tas upp för beskattning av uthyraren för att jämkning för dubbla boendekostnader skall beviljas. Huruvida ett sådant krav överhuvudtaget går att uppställa är ej utrett.

Enligt 12 kap. 7 § socialtjänstlagen skall socialnämnden på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter till den om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktigtaxering. Ekonomisk hjälp har inte utbetalats så något av dessa syften torde inte kunna

AA yttrade sig över remissvaret.

I ett beslut den 30 september 2009 anförde JO André följande.

Sekretesslagen (1980:100) har den 30 juni 2009 ersatts med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) . I det följande hänför jag mig till den nya lagen som i berörda hänseenden inte har inneburit några sakliga ändringar.

Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Av 8 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen följer att en sekretesskyddad uppgift som förekommer hos socialtjänsten inte får röjas för andra myndigheter, om inte annat anges i lagen eller i lag eller förordning som lagen hänvisar till. I 10 kap. samma lag finns sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess. Av dessa bestämmelser framgår bl.a. att sekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. En sådan skyldighet för socialtjänsten föreligger bl.a. enligt den av nämnden angivna bestämmelsen i 12 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) . I sammanhanget kan även nämnas att det i vissa skatterättsliga bestämmelser stadgas att uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för bl.a. taxering ska på Skatteverkets begäran tillhandahållas verket. Att det föreligger en uppgiftsskyldighet gentemot en annan myndighet innebär dock inte att socialtjänsten på eget initiativ får kontakta myndigheten och lämna ut uppgifterna. Det är i stället den berörda myndigheten som själv ska begära att uppgifterna lämnas ut.

I förevarande fall har handläggaren vid omsorgsförvaltningen på eget initiativ lämnat sekretesskyddade uppgifter rörande AA till Skatteverket. Av nämndens remissvar framgår att någon ekonomisk hjälp inte har utbetalats. Någon uppgiftsskyldighet enligt 12 kap. 7 § socialtjänstlagen har därför inte kunnat vara aktuell. Såvitt framkommit har socialtjänsten inte heller varit skyldig att lämna uppgifter till Skatteverket enligt någon annan bestämmelse. I vart fall har Skatteverket inte begärt att få ta del av de aktuella uppgifterna. Det har därför inte förelegat sådana förhållanden som medfört att uppgifterna kunnat lämnas ut till

verket trots sekretessen. Det är naturligtvis allvarligt att sekretesskyddade uppgifter har lämnats ut till en annan myndighet i strid med gällande regler. Annat har dock inte framkommit än att det har varit fråga om ett enstaka misstag. Mot den bakgrunden finner jag inte skäl att gå vidare i saken. Jag förutsätter att erforderliga utbildningsinsatser har vidtagits.

Ärendet avslutas med den kritik som ligger i det ovan anförda.