Arbetsgivarprerogativet

Arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela arbetet. Innebär även en i princip fri omplaceringsrätt vilken dock inskränks genom bl.a. 29/29-principen och bastubadarprincipen.

Arbetsgivarens ensidiga arbetsledningsrätt är långtgående men begränsas bl.a. på diskriminerings- och föreningsrättskränkande grunder. Kallas även för § 32-befogenheter efter att rätten till att fritt leda och fördela arbetet samt att fritt anställa och avskeda arbetstagare tidigare fanns i § 32 i Svenska Arbetsgivarföreningens stadgar (numera Svenskt Näringsliv).

Arbetsdomstolen förklarade i början av 1930-talet att arbetsgivarens arbetsledningsrätt utgör en allmän rättsgrundsats som gäller även utan stöd i kollektivavtal. Det brukar sägas att den utgör en dold klausul i kollektivavtalet.