Arvinge

En person som enligt lag ärver den avlidne.

Till arvingarna hör efterlevande make/maka/registrerad partner samt den avlidnes släktingar som delas in i tre arvsklasser.