NJA 1987 s. 185

Stämpelskattemål. Arvinge avstod till förmån för bl a A arv till ett angivet belopp. Genom en såsom "verkställande av arvsavstående" betecknad handling överenskom dödsbodelägarna att A skulle påföras dödsboets fastighet mot avräkning av ett belopp motsvarande fastighetens marknadsvärde. Arvsavståendet har ansetts jämförligt med ett legat som skall fullgöras av den avstående arvingen. A:s fastighetsförvärv har befunnits utgöra köp för vilket stämpelskatt skall erläggas.

HovR:n

(Jfr 1982 s 125)

Inskrivningsmyndigheten i Göteborgs domsaga (tingsnotarien Ohlsson) beviljade d 7 mars 1984 lagfart för C.H. å fastigheten Hovås Lilla 2:82 i Askim, Göteborgs kommun. Stämpelskatt fastställdes att utgå med 13 200 kr.

C.H. anförde besvär i HovR:n för Västra Sverige och yrkade, att stämpelskatt inte skulle utgå eftersom fråga var om ett arvsrättsligt fång.

Kammarkollegiet bestred ändringsyrkandet.

HovR:n (hovrättslagmannen Holmberg och hovrättsassessorn Sandgren) anförde i beslut d 26 april 1985: G.E. avled d 26 juni 1983 och efterlämnade som dödsbodelägare fyra barn. Boets behållning uppgick till 491 485 kr, varav kontanta medel 730 kr, lösöre 35 755 kr samt en fastighet 455 000 kr. En av dödsbodelägarna, D.E., avstod sin arvslott till ett belopp om 30 000 kr. De som enligt arvsordningen var närmast berättigade till vad D.E. hade avstått var C.H. och hennes två syskon. C.H:s andel, 10 000 kr, tillskiftades henne på så sätt att den i boet ingående fastigheten påfördes henne att avräknas med 880 000 kr, vilket var fastighetens beräknade marknadsvärde.

C.H. har genom arvsavståendet blivit likställd med en legatarie, och hennes anspråk inskränker sig till att av dödsboet få 10 000 kr i kontanter eller egendom till motsvarande värde. Hon deltager icke i arvskiftet i sin egenskap av legatarie. Vid dessa förhållanden har hon förvärvat egendomen inte genom arv efter G.E. utan genom köp från dödsboet. Stämpelskatt skall, som inskrivningsmyndigheten har funnit, utgå med 13 200 kr.

HovR:n lämnar besvären utan bifall.

Referenten, hovrättsrådet Lindskog, var skiljaktig och anförde: D.E:s avstående är ett partiellt arvsavstående eftersom det är begränsat till ett visst belopp. Sådana arvsavståenden godtas vid bestämmandet av arvsskatt. Arvsavståendet medför att C.H. äger att av dödsboet utfå 10 000 kr eller egendom till detta värde. Dödsboet och C.H. äger fritt bestämma vilken egendom som skall tillskiftas henne. De har därvid funnit det lämpligt att tillskifta C.H. fastigheten. Den omständigheten, att värdet på den lott som hon äger utfå är obetydlig i förhållande till värdet av den fastighet som hon har tillskiftats, förtar, enligt min mening, inte fånget dess successionsrättsliga karaktär (NJA 1920 s 460). Fånget skall därför inte beläggas med stämpelskatt. Jag berättigar därför C.H. att av inskrivningsmyndigheten återfå den erlagda stämpelskatten jämte ränta därå enligt lag.

C.H. (ombud bankjuristen S.R.) anförde besvär och yrkade befrielse från stämpelskatt.

Kammarkollegiet bestred bifall till besvären.

Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Wahlberg, hemställde i betänkande att HD måtte meddela följande beslut:

Domskäl

Skäl. Genom handling, betecknad "Verkställande av arvsavstående", överenskom dödsbodelägarna d 1 dec 1983 att C.H. skulle påföras fastigheten Hovås Lilla 2:82 mot avräkning av ett belopp om 880 000 kr.

Det av D.E. gjorda arvsavståendet till förmån för C.H. avser en till 10 000 kr bestämd del av hans arv. Ett arvsavstående av sådan innebörd måste anses jämförligt med ett legat som skall fullgöras av den avstående arvingen. Genom nämnda handling har emellertid C.H. förvärvat fastigheten av dödsbodelägarna. Handlingen innebär vidare att hon har betalt ett vederlag för förvärvet, uppgående till sammanlagt 880 000 kr. Som HovR:n och inskrivningsmyndigheten funnit utgör förvärvet vid nu angivna förhållanden ett köp för vilket stämpelskatt skall erläggas.

Domslut

HD:s avgörande. HD fastställer det slut, vartill HovR:n kommit.

HD (JustR:n Brundin, Persson, Jermsten och Freyschuss) fattade slutligt beslut i enlighet med betänkandet.

Referenten, JustR Lars Å Beckman, var skiljaktig i fråga om motiveringen och anförde: Genom handling, - - - se HD:s beslut - - - belopp om 880 000 kr.

Den rätt till arv som D.E. fått genom moderns död har blivit hans tillgång i och med arvfallet och har därefter ingått i hans förmögenhet. Det till förmån för C.H. gjorda arvsavståendet, som avser en till 10 000 kr bestämd del av hans arv, är därför - även om det arvsskatterättsligt likställts med legat - från civilrättslig utgångspunkt att bedöma som en gåva. Arvsavståendet skall därför verkställas av D.E.. Genom nämnda handling har C.H. emellertid förvärvat fastigheten av dödsbodelägarna. Handlingen innebär vidare att hon betalt vederlag för förvärvet med sammanlagt 880 000 kr. Som HovR:n och inskrivningsmyndigheten funnit utgör förvärvet vid nu angivna förhållanden ett köp för vilket stämpelskatt skall erläggas.