lagen.nu

EU-domstolen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Europeiska unionens domstol eller EU-domstolen utövar den dömande makten i Europeiska unionen (EU).

Den har till uppgift att säkerställa att lag och rätt följs vid tillämpning av fördragen och har det slutgiltiga avgörandet när det gäller tolkning av EU-rätten i syfte att garantera en enhetlig tillämpning av denna i samtliga medlemsstater.

Domstolens avgöranden och andra upplysningar finns tillgängliga på samtliga EU-språk.

EU-domstolen ska inte förväxlas med Europadomstolen för de mänskliga rättigherna.

Externa länkar

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet EU-domstolen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

AD 2012 nr 3: En tingsrätt har i ett mål om åldersdiskriminering beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen och förklarat att målet ska vara vilande under den tid handläggningen pågår i EU-domstolen....
MIG 2012:16: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av en asylansökan i den mening som avses i artikel 2 c i förordningen, som sker innan den medlemsstat som är ansvarig för prövningen av ansökan...
MIG 2014:8: För att en tredjelandsmedborgare ska ha uppehållsrätt i Sverige på den grunden att denne, för sin försörjning, är beroende av en här bosatt unionsmedborgare måste beroendeförhållandet styrkas med...
MÖD 2014:30: Miljöorganisationers rätt att överklaga-----Länsstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet beslutat att inte vidta några åtgärder med anledning av en begäran från Älvräddarnas Samorganisation....
NJA 2011 s. 444: Fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen om tolkningen av förbudet mot dubbla förfaranden (ne bis in idem) i artikel 50 i EU:s stadga i ett mål där en tilltalad som tidigare påförts...
NJA 2013 s. 42: Ansökan om resning i tvistemål under åberopande av senare tillkomna domar från EU-domstolen. Domarna har inte ansetts utgöra nya omständigheter eller bevis i den mening som avses i 58 kap. 1 § RB....
NJA 2016 s. 320: Fråga om ett brottmål kan resas av det skälet att rättstillämpningen inte stämmer överens med senare avgöranden i EU-domstolen och Högsta domstolen eller därför att Högsta domstolen avslog en begäran...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation