Formalavtal

Ett avtal som måste ingås på ett visst sätt, vanligtvis i skriftlig form, för att vara giltigt.

Exempel på sådana avtal kan man finna i 8 kap. 3 § jordabalken som föreskriver att avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende ska upprättas skriftligen.

Muntliga avtal av denna typ är därför en nullitet dvs inte giltiga.

Jämför formkrav.