lagen.nu

Marknadsstörningsavgift

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En avgift som en näringsidkare kan åläggas att betala om dennes marknadsföring strider mot vissa bestämmelser.

Reglerna kring marknadsstörningsavgift finns i 29 - 36 §§ marknadsföringslagen (2008:408). Det är främst aggressiv (7 § samma lag) och vilseledande marknadsföring (8 § samma lag) som kan leda till att denna sanktion utdöms, men även överträdelse av vissa bestämmelser i bl.a. tobaks- och alkohollagstiftningen (29 § 2 st samma lag). Det är alltså inte alla överträdelser mot god marknadsföringssed som kan leda till marknadsstörningsavgift.

Avgiftens belopp kan variera mellan 5000 och 5 miljoner kronor, dock högst tio procent av näringsidkarens årsomsättning (31 § samma lag). Avgiften är inte avdragsgill för näringsidkaren (IL 9:9).Mål om marknadsstörningsavgift förs i Marknadsdomstolen, ofta på talan av Konsumentombudsmannen.

Jämför: Företagsbot

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Marknadsstörningsavgift finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2005:22: Ett bolag har vid marknadsföring via direktreklam av prenumerationer på förlagsprodukter, som marknadsförts tillsammans med olika förmånserbjudanden, ålagts att på ett tydligt och framträdande sätt...
MD 2012:17: Marknadsföring av premierådgivningstjänster m.m. Fråga bl.a. om bestämmande av marknadsstörningsavgifts storlek.
MD 2013:2: Marknadsföring av sängar m.m. i tv-reklamfilm. Fråga om marknadsföringen varit vilseledande och om kommunikationsmediets begränsningar. Även fråga om förutsättningar för löpande vite och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation