Ond tro

Att veta om ett missförhållande vid exempelvis ett avtals tillkomst. Ond tro kan även grundas på vad man "bort inse" se t.ex AvtL 32 §. Motsats till god tro.

Se även: tillitsgrundsatsen, löftesprincipen och AvtL 39 §