Pacta sunt servanda

Latin för "Avtal skall hållas", dvs regeln att ett avtal är juridiskt bindande.

Detta är en grundläggande regel inom avtalsrätt, även om den inte direkt går att utläsa ur någon specifik paragraf i AvtL.

Undantag från huvudregeln om att avtal ska hålla finns:

  1. I AvtL 3 kap
  2. Om en part är omyndig eller har förvaltare
  3. Om en part lider av psykisk störning
  4. Vid formfel, om det krävs en form för giltighet, exempelvis vid köp av fast egendom
  5. Om rättshandlingen strider mot ett legalt förbud
  6. Om rättshandlingen strider mot goda seder (pactum turpe)
  7. Om rättshandlingen är förfalskad
  8. Om det rör sig om ett konkurrensbegränsande avtal enligt konkurrenslagen7 §.

Se även:rättshandlingars ogiltighet, ratihabera och avtalsfrihet