Avtalsfrihet

Friheten att bestämma vem man vill ingå avtal med, och vilka avtalsvillkor som ska gälla.

Avtalsfriheten är inte absolut, och vissa avtalsformer styrs av tvingande regler, särskilt i syfte att skydda en svagare part (exv. en konsument eller en arbetstagare). Många avtalsregler är dock dispositiva.

Man brukar tala om att principen om avtalsfrihet består av tre delar:

  1. Rätt att avstå från att ingå avtal
  2. Rätt att välja avtalspart
  3. Rätt att bestämma avtalets innehåll

Se också Kontraheringstvång.