Panträtt (av lös sak)

En panträtt där den sak som utgör säkerhet traderas tilll borgenären

Det vanligaste panträttsförfarandet är handpanträtt, då saken som panträtten gäller traderas till borgenären (såvida inte saken inte redan besitts av tredje man genom exempelvis deposition -- i sådana fall räcker det med ett meddelande om utfästelse av panträtt till besittaren, s.k. denuntiation).

Alternativet, som används för exempelvis fartyg och flygplan, samt även fast egendom, är hypotekarisk panträtt.

Om pantens ägare (gäldenären) går i konkurs ger panträtten förmånsrätt, dvs borgenären kan framtvinga försäljning av saken och ha rätt till värdet därur framför övriga borgenärer.

Lagrum