Polismyndighet

Polismyndighet är den myndighet i varje län som ansvarar för polisverksamheten inom länet enligt 4 § polislagen.

Polisman är tjänsteman hos polismyndighet, i den mån inte annat föreskrivs av regeringen.