Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är en grund för beräkningar inom den allmänna försäkringen.

Det finns egentligen två prisbasbelopp: Det vanliga och det förhöjda. Beloppen bestäms varje år av regeringen utifrån beräkningsgrunden finns i 1 kap. 6 § lag (1962:381) om allmän försäkring. Regeringen kungör beloppen i en ny förordning för varje år. De nu gällande beloppen finns angivna i Förordning (2008:753) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2009.

Prisbasbeloppet används även som beräkningsgrund i vissa andra lagar, exempelvis studiestödslagen (1999:1395). Det förekommer även som bedömningsgrund i praxis, exempelvis som en faktor i bedömningen om skadegörelse ska anses som grov eller av normalgraden (jfr 12 kap. 3 § brottsbalken).