Upphävd författning

Förordning (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2002-09-19
Ändring införd
SFS 2002:744 i lydelse enligt SFS 2006:863
Ikraft
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Grundläggande bestämmelser om rekryteringsbidrag finns i lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

[S2]I denna förordning finns det närmare bestämmelser om rekryteringsbidrag.

2 §  Rekryteringsbidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel i den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.

3 §  Med hemkommun i 15 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande och 16 § denna förordning avses för den som är bosatt i landet den kommun i vilken han eller hon är folkbokförd. För den som inte är folkbokförd i landet eller är kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) avses med hemkommun den kommun i vilken personen vistas stadigvarande eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun i vilken han eller hon för tillfället uppehåller sig.

4 §  Med prisbasbelopp avses i denna förordning det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

5 §  Utöver vad som följer av 14 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får rekryteringsbidrag inte lämnas till den som inom de fem senaste åren före studiestarten med rekryteringsbidrag under minst fyra veckor studerat med

 1. studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395),
 2. särskilt utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag,
 3. särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395),
 4. studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349), eller
 5. särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket. Förordning (2005:1184).

Grundläggande förutsättningar för bidrag

5 a § Har upphävts genom förordning (2005:1184).

6 §  Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande för studier på grundskole- eller gymnasienivå vid de läroanstalter och utbildningar som kan ge rätt till studiemedel enligt avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655). Förordning (2005:1184).

7 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tilllämpningen av bestämmelserna i 7-7 c §§ lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Förordning (2006:863).

Övriga förutsättningar för bidrag

Studiernas omfattning

8 §  Vid studier med rekryteringsbidrag avses med vecka en hel kalendervecka. Om studietiden i kursplanen eller motsvarande inte är uttryckt i ett antal veckor och utbildningen inte pågår hela den första och den sista kalenderveckan, skall studietiden anses omfatta ytterligare en hel kalendervecka om studietiden under den första och den sista veckan uppgår till sammanlagt minst sju dagar. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av detta stycke.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vad som skall anses vara studier på heltid respektive deltid, om detta inte framgår av någon författning eller den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.

[S3]Rekryteringsbidrag får inte lämnas för studier som bedrivs utöver heltid. Förordning (2005:1184).

9 §  Om det finns särskilda skäl, får rekryteringsbidrag lämnas för hel- respektive deltidsstudier även om den studerande inte når upp till de poängtal eller motsvarande som krävs för respektive studietakt. Detta gäller bara för studerande som uppfyller förutsättningarna för rekryteringsbidrag i 3 § 2 lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2005:1184).

Beräkning av rekryteringsbidrag

10 §  De högre belopp som för varje vecka kan lämnas enligt 11 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får lämnas till en studerande som under de tolv månaderna närmast före studiernas början har haft en inkomst som uppgått till minst 415 procent av det prisbasbelopp som gäller det år då studierna påbörjas. Som inkomst räknas det belopp som utgör summan av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om inkomstberäkning för de högre bidragsbeloppen. Förordning (2005:1184).

Tilläggsbidrag

10 a §  Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid heltidsstudier lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör

 1. 0,30 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,
 2. 0,19 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och
 3. 0,10 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det tredje barnet. Förordning (2005:620).

10 b §  Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör

 1. 0,22 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,
 2. 0,14 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och
 3. 0,07 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det tredje barnet. Förordning (2005:620).

10 c §  Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör

 1. 0,15 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,
 2. 0,09 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och
 3. 0,05 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det tredje barnet. Förordning (2005:620).

10 d §  Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid studier på minst 20 procent men mindre än 50 procent av heltid lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör

 1. 0,06 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,
 2. 0,04 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och
 3. 0,02 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det tredje barnet. Förordning (2005:620).

10 e §  När båda vårdnadshavarna studerar och är folkbokförda på olika adresser skall tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande lämnas till den som barnet är folkbokfört hos, om inte vårdnadshavarna kommer överens om att bidraget skall lämnas till den vårdnadshavare som barnet inte är folkbokfört hos.

[S2]Beslut enligt första stycket som innebär att tilläggsbidraget skall lämnas till den andre vårdnadshavaren skall endast avse kalenderveckor för vilka bidraget inte har betalats ut.

[S3]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillläggsbidrag i de fall båda vårdnadshavarna studerar. Förordning (2005:620).

Inkomstprövning

11 §  Vid studier på minst femtio procent av heltid skall 3 kap. 17 § och 19 § första och tredje styckenastudiestödslagen (1999:1395) tillämpas på motsvarande sätt när det gäller beräkning av inkomsten och fribeloppet enligt 12 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna om inkomstberäkning och beräkning av fribeloppet samt om hur inkomsten skall beräknas för studerande som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

12 §  Om den studerandes inkomst är högre än fribeloppet beräknat enligt 11 § första stycket, skall det belopp som får lämnas enligt 11 § 1-3 lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande minskas med 50 procent av den överskjutande inkomsten.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om reducering enligt första stycket och om beräkning av de belopp som varje vecka kan lämnas enligt 11 § lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Förordning (2005:1184).

12 a § Har upphävts genom förordning (2005:1184).

12 b §  Om en studerande har en inkomst av den storleken att rekryteringsbidrag inte alls får lämnas på grund av bestämmelserna om inkomstprövning i 11-12 a §§, får inte heller tilläggsbidrag lämnas. Förordning (2005:620).

Rekryteringsbidrag under sjukdom m.m.

13 §  Bestämmelserna i 3 kap.26 § första och andra stycket och 27-32 §§studiestödsförordningen (2000:655) skall tillämpas på motsvarande sätt när det gäller rekryteringsbidrag.

14 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om en studerandes möjligheter att behålla rekryteringsbidrag vid tillfällig vård av barn och vid närståendevård.

Ansökan om rekryteringsbidrag

15 §  En ansökan enligt 15 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande skall vara undertecknad av sökanden. Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om vad en ansökan skall innehålla. Förordning (2005:1184).

15 a § Har upphävts genom förordning (2005:1184).

Uppgiftsskyldighet och direktåtkomst

16 §  Centrala studiestödsnämnden skall på begäran lämna sökandens hemkommun uppgifter om den sökande. Uppgiftsskyldigheten avser

 1. namn,
 2. personnummer eller samordningsnummer,
 3. adress,
 4. studier med rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,
 5. studier med studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395),
 6. studier med särskilt utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag,
 7. studier med särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller ikraftträdande-och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395),
 8. studier med studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349),
 9. studier med särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395),
 10. uppgift om den studerande är svensk medborgare eller inte, och
 11. resultatet av tidigare gjord prövning av icke svensk medborgares rätt till studiefinansiering enligt de författningar som anges i 4, 5 och 7-9.

[S2]En kommuns direktåtkomst till personuppgifter enligt 16 § lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får endast avse uppgifter som anges i första stycket. Förordning (2005:1184).

Utbetalning av rekryteringsbidrag m.m.

17 §  Utbetalning av rekryteringsbidrag sker förskottsvis varje månad. Om det finns särskilda skäl, får utbetalning göras på något annat sätt.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbetalning av rekryteringsbidrag.

18 §  Om en studerande som har fått rekryteringsbidrag meddelar att han eller hon inte önskar utnyttja bidraget, får det genast betalas tillbaka utan tillämpning av bestämmelserna om återkrav i 20 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande och 21-25 §§ denna förordning. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om sådan återbetalning.

Uppgiftsskyldighet

19 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 19 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

19 a §  En läroanstalt skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om tid och omfattning för utbildningar vid läroanstalten som ger rätt till rekryteringsbidrag.

[S2]Om Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd begär det, skall läroanstalten för en studerande som har ansökt om eller beviljats rekryteringsbidrag lämna uppgift om

 1. utbildning,
 2. studietid,
 3. studiernas omfattning,
 4. studieaktivitet, och
 5. studieresultat.

[S3]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om läroanstalters uppgiftsskyldighet enligt första och andra styckena. Förordning (2002:1106).

/Upphör att gälla U: 2007-01-01/

19 b §  Försäkringskassan skall till Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om

 1. sådan sjukperiod som enligt 13 § denna förordning jämförd med 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts av Försäkringskassan, och
 2. aktivitetsstöd under ett arbetsmarknadspolitiskt program. Förordning (2004:965).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

19 b §  Försäkringskassan skall till Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om

 1. sådan sjukperiod som enligt 13 § denna förordning jämförd med 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts av Försäkringskassan,
 2. aktivitetsstöd under ett arbetsmarknadspolitiskt program, och
 3. sjukersättning, aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Första stycket gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Förordning (2006:863).

19 c §  Migrationsverket skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om en utlänning vistas i Sverige enligt utlänningslagen (2005:716). Uppgiftsskyldigheten avser

 1. namn,
 2. personnummer eller samordningsnummer,
 3. medborgarskap,
 4. tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige med angivande av vilken typ av tillstånd eller annat bevis som har beviljats eller utfärdats,
 5. dag för beslut om tillstånd eller utfärdande av annat bevis om rätt att vistas i Sverige samt uppgift om hur länge tillståndet eller beviset gäller,
 6. klassning av tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige enligt Migrationsverkets klassificeringssystem, och
 7. upplysning om en person saknas.

[S2]Detta gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Förordning (2006:863).

Omprövning

20 §  Ett beslut som ger den studerande rätt till rekryteringsbidrag skall omprövas, när ändrade förhållanden föranleder det.

[S2]I 20 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande och 21-25 §§ denna förordning finns bestämmelser om återkrav av utbetalt rekryteringsbidrag. Sådana återkrav kan verkställas genom avdrag på kommande utbetalningar av rekryteringsbidrag endast om beslutet om återkrav meddelas före utgången av den tidsperiod för vilken rekryteringsbidrag har beviljats och om bidraget skall betalas ut senare under samma tidsperiod.

Återkrav

21 §  Om någon avbryter sina studier, skall 20 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande tillämpas beträffande rekryteringsbidrag som har betalats ut för tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom, vård av barn eller närståendevård skall rekryteringsbidraget inte krävas tillbaka, om den studerande har fått bidraget enligt 13 § denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 §.

22 §  På rekryteringsbidrag som krävs tillbaka tas ränta ut från den dag bidraget utbetalats till den studerande enligt en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Ränta tas inte ut på återkravsbelopp som verkställs enligt 20 § andra stycket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från skyldigheten att betala ränta.

23 §  I samband med återkrav skall den återbetalningsskyldige betala motsvarande avgifter som gäller vid återkrav av studiestöd enligt 6 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655). Avgift tas inte ut på återkravsbelopp som verkställs enligt 20 § andra stycket denna förordning.

24 §  En fordran som har uppkommit på grund av att rekryteringsbidrag har krävts tillbaka, skall bevakas fram till utgången av det år då den återbetalningsskyldige fyller 67 år. Därefter skall fordringen skrivas av. Avskrivning skall också ske, om den återbetalningsskyldige avlider.

[S2]Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle leda till mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är nödvändig från allmän synpunkt, får indrivning av fordran underlåtas.

25 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna om återkrav.

Beräkning av kommunal resursram

26 §  För varje kommun skall Centrala studiestödsnämnden fastställa en årlig andel av anvisade medel för rekryteringsbidraget. Denna andel beräknas med utgångspunkt i kommunens andel av landets befolkning i åldern 25-54 år som har en utbildningsnivå som är lägre än treårig gymnasieutbildning. Underlag för beräkningen av den årliga andelen skall inhämtas från Statistiska centralbyråns senaste statistik om befolkningens utbildning.

[S2]Centrala studiestödsnämnden skall underrätta varje kommun om vilken andel som har fastställts för kommunen och upplysa kommunen om den tid under vilken medlen är disponibla.

[S3]Om en kommun bedömer att personer inte kan rekryteras i den utsträckning som fastställd andel av medlen medger, får Centrala studiestödsnämnden efter förfrågan till kommunen omfördela medel till andra kommuner. Nämnden får dock bara omfördela högst 20 procent av kommunens fastställda andel.

[S4]Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2005:1184).

26 a § Har upphävts genom förordning (2005:1184).

27 §  Statistiska centralbyrån skall tillhandahålla Centrala studiestödsnämnden den senaste statistiken om befolkningens utbildning som nämnden behöver för att fullgöra uppgifterna enligt 26 § första stycket.

Uppföljning och utvärdering

28 §  Statens skolverk skall följa upp och utvärdera kommunernas rekryteringsarbete när det gäller användningen av tilldelad andel enligt 26 §.

29 §  En kommun som har prövat ärenden om rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande skall till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om rekryteringsarbetet som behövs för uppföljning och utvärdering.

Övriga bestämmelser

30 §  Om ett belopp enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande eller enligt denna förordning slutar på ett öretal, rundas det av till närmaste lägre krontal.

31 §  Vad som föreskrivs i denna förordning om rekryteringsbidrag för tid då den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier skall gälla även för tid då den studerande är att anse som smittbärare enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och är helt oförmögen att bedriva sina studier på grund av beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap.8 eller 10 §smittskyddslagen eller livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag. Förordning (2006:863).

32 §  Föreskrifterna i 20 kap.10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpas i fråga om ärenden enligt denna förordning som i första instans handläggs av Försäkringskassan.

[S2]Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning, om det gäller bestämmelser om åtgärder av Försäkringskassan. Förordning (2004:965).

33 §  Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på rekryteringsbidrag, om detta har sökts efter varsel om eller utbrott av arbetskonflikt. Lagen skall dock inte tillämpas på rekryteringsbidrag till sådana personer med funktionshinder som av medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av funktionsnedsättningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Bestämmelsen i 5 § första stycket 2 skall inte tillämpas på den som har påbörjat studier med särskilt utbildningsbidrag under år 2002. Detta gäller dock bara till och med utgången av december 2003.
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:1106) om ändring i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Omfattning
nya 19 a, 19 b, 19 c §§

Förordning (2004:269) om ändring i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har fattats enligt smittskyddslagen (1988:1472) före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:547) om ändring i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 26 §§; rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 5 a §; nya 5 a, 12 a, 15 a, 26 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:965) om ändring i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning och överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Omfattning
ändr. 19 b, 31, 32 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:620) om ändring i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 12 b §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2005:1184) om ändring i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006 ifråga om 26 § och i övrigt den 1 januari 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 5 a, 12 a, 15 a, 26 a §§, rubr. närmast före 15 a §; ändr, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 26 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:111) om ändring i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Omfattning
ändr. 19 c §
Ikraftträder
2006-03-13

Förordning (2006:863) om ändring i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om 19 b § och i övrigt den 1 juli 2006.
 2. Äldre bestämmelser i 7, 19 b och 19 c §§ gäller fortfarande för rekryteringsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7, 19 b, 19 c, 31 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1475) om upphävande av förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen, med undantag för 26 och 27 §§, gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som före den 1 januari 2007 har lämnats av Centrala studiestödsnämnden till en studerande för en viss studietid. Rekryteringsbidrag får dock inte lämnas för studier efter den 31 december 2007.
Omfattning
upph.