Rättshandlingars ogiltighet

rättshandlingen inte blir giltig enligt sitt innehåll. Dvs man kan inte med hjälp av juridiska medel utkräva avtalets innehåll.

Se AvtL 3 kap, pacta sunt servanda och pactum turpe