lagen.nu

Rättshandlingars ogiltighet

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

rättshandlingen inte blir giltig enligt sitt innehåll. Dvs man kan inte med hjälp av juridiska medel utkräva avtalets innehåll.

Se AvtL 3 kap, pacta sunt servanda och pactum turpe

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation