BOLFS 2009:2

Bolagsverkets föreskrifter om inteckningsbrevsregister

Bolagsverkets

författningssamling

ISSN 1652 6074

Ansvarig utgivare: Per Nordström

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Bolagsverkets föreskrifter om inteckningsbrevsregister;

beslutade den 20 februari 2009.

Bolagsverket föreskriver följande med stöd av 8, 10, 14, 19 och 22 §§

förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för

– elektronisk ingivning av ansökningar enligt 14 § förordningen om

inteckningsbrevsregister,

– det tekniska förfarandet vid förandet av inteckningsbrevsregistret,

– adressuppgifter som behövs för underrättelseskyldighet enligt 8 och 10§§

förordningen om inteckningsbrevsregister, och

– betalning av avgifter och undantag från bestämmelser om avgifter.

Definitioner

2 § Följande beteckningar används med nedan angiven betydelse.

Beteckning

Betydelse

Användaridentitet

Identitetsbeteckning för en användare.

Lösenord

Teckensträng som används vid identifiering av användare.

Organisationscertifikat

Certifikat med tillhörande publik nyckel som tilldelats en dator eller

annan teknisk komponent varigenom den organisation som certifikatet

utfärdas för identifieras med namn och organisationsnummer.

Begrepp som i övrigt används i dessa föreskrifter har samma innebörd

som i e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning

av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande

lydelse den 9 juni 2004.

BOLFS 2009:2

Utkom från trycket

den 27 februari 2009

Elektronisk ingivning till en mottagningstjänst

3 § Ansökningar om åtgärder enligt dessa föreskrifter får ges in elektroniskt endast

1. genom den elektroniska tjänst som anges på Bolagsverkets webbplats

www.bolagsverket.se/foretagsinteckningar

,

2. till verkets elektroniska mottagningstjänst för handlingar som ges in enligt den författning

som anges i 1 §, och

3. i ett sådant format och med sådana rutiner att verket kan ta emot, läsa och bevara handlingarna

och skydda sig mot datavirus och andra hot mot informationssäkerheten i enlighet med avsnitt

4.15 e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimationer

och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Tillträde till den elektroniska tjänsten

4 § Tillträde till den elektroniska tjänsten enligt 3 § får ges endast om användaren har

1. legitimerat sig elektroniskt eller angett sin användaridentitet och ett lösenord, och

2. angett för vem han eller hon agerar.

5 § Legitimering enligt 4 § 1 får ske endast med sådan personlig e-legitimation som uppfyller

kraven i avsnitt 5.9 e-nämndens grundläggande vägledning för myndigheternas användning

av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den

9 juni 2004.

Som användaridentitet och lösenord enligt 4 § 1 får användas endast sådana identiteter och

lösenord som Bolagsverket har utfärdat.

6 § Uppgift enligt 4 § första stycket 2 lämnas genom

1. ett rollregister hos Bolagsverket där viss e-legitimation eller användaridentitet

knutits till en viss huvudman, eller

2. ett organisationscertifikat av vilket framgår från vilket organ ett anrop till

Bolagsverkets elektroniska tjänst kommer.

7 § En användare för vilken Bolagsverket har utfärdat användaridentitet och lösenord är skyldig

att följa de regler om skydd mot obehörig åtkomst till dessa uppgifter som Bolagsverket

tillämpar.

En användare som mist kontrollen över sitt lösenord eller annars har anledning att misstänka

att det kan komma att missbrukas ska genast göra en anmälan om spärr till Bolagsverket.

Föreläggande att komplettera

8 § Bolagsverkets elektroniska mottagningstjänst enligt 3 § är konstruerad så att samtliga elektro-

niska handlingar och elektroniska underskrifter måste vara läsbara och kunna hanteras elektroniskt.

Om en sådan handling eller underskrift har en brist så att Bolagsverket inte kan hantera den elek-

troniskt får verket förelägga sökanden att på nytt ge in en fullständig försändelse i

1. elektronisk form i enlighet med 3 – 7 §§, eller

2. traditionell form på papper, jfr 10 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223).

Ett sådant föreläggande grundas på vad som kommit fram vid Bolagsverkets bedömningar eller

kontroller, bl.a. enligt avsnitten 5.14 – 5.18 och 6.2 e-nämndens grundläggande vägledning för

myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02)

i gällande lydelse den 9 juni 2004.

Adresser

9 § Ansökan om registrering eller avregistrering enligt 57 §§ lagen (2008:1075) om intecknings-

brevsregister där sökanden företräds av ombud som inte visar upp skriftlig fullmakt ska innehålla upp-

gift om postadress för

1. sökanden i ärendet,

2. den som avses registreras som inteckningsbrevshavare eller,

3. den som enligt 2 § andra stycket lagen om inteckningsbrevsregister

ska anses som inteckningsbrevshavare.

Om uppgift om postadress enligt första stycket redan finns registrerad hos

Bolagsverket behöver någon särskild uppgift härom inte lämnas.

Avgifter

10 § Sökande som enligt 2 § andra stycket lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska anses

som inteckningsbrevshavare ska inte debiteras avgift enligt 20 § förordningen (2008:1080) om inteck-

ningsbrevsregister

1. för registrering av ny inteckning och

2. för registrering av tidigare beviljad inteckning.

11 § Avgiften för maskinellt byte av inteckningsbrevshavare är 4 kr per inteckning när antalet inteck-

ningar överstiger 10 000 stycken.

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2009.

På Bolagsverkets vägnar

ANNIKA BRÄNSTRÖM

Hans Lind