Förordning (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
SFS 2008:1080 i lydelse enligt SFS 2018:1833
Ikraft
2009-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker i inteckningsbrevsregistret. Förordning (2018:301).

2 §  Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i ett enskilt fall besluta om särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter.

3 §  Inteckningsbrevsregistret ska i fråga om personuppgifter ha till ändamål att användas

 1. för registrering av företagsinteckningar och inteckningsbrevshavare enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister,
 2. som underlag för beslut som får meddelas enligt lagen om inteckningsbrevsregister, och
 3. som underlag för underrättelser om innehållet i företagsinteckningsregistret till inteckningsbrevshavare och dem som enligt 2 § andra stycket lagen om inteckningsbrevsregister ska anses som inteckningsbrevshavare av företagsinteckningsbrev.

[S2]Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

[S3]Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Förordning (2018:301).

4 §  För varje företagsinteckning som registreras i inteckningsbrevsregistret ska i registret anges

 1. datum för ansökan om företagsinteckning och inskrivningsmyndighetens aktnummer,
 2. datum för registreringen av företagsinteckningen i inteckningsbrevsregistret.

[S2]I förekommande fall ska i registret anges

 1. inteckningsbrevshavarens namn och datum för registreringen av inteckningsbrevshavaren,
 2. uppgift som avses i 8 § andra meningen lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister,
 3. beslut enligt 9 eller 10 § lagen om inteckningsbrevsregister.

[S3]Vid sådan redovisning av företagsinteckningsbrev som avses i 2 § tredje stycket lagen om inteckningsbrevsregister ska i registret dessutom anges de ytterligare uppgifter som fordras för identifiering av företagsinteckningsbrevet.

Registrering av nya företagsinteckningar

5 §  En ansökan om registrering enligt 3 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska ges in till inskrivningsmyndigheten i samband med ett ärende om företagsinteckning.

6 §  I samband med registrering enligt 3 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska Bolagsverket sända en underrättelse om åtgärden till den som registreras som inteckningsbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som inteckningsbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

Registrering av tidigare beviljade företagsinteckningar

7 §  I samband med registrering enligt 4 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska Bolagsverket sända en underrättelse om åtgärden till den som registreras som inteckningsbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som inteckningsbrevshavare, om denne är någon annan än sökanden i ärendet.

[S2]Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Registrering av inteckningsbrevshavare m.m.

8 §  När Bolagsverket vidtar en registreringsåtgärd enligt 5 eller 6 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister, ska verket sända en underrättelse om åtgärden till

 1. den som är sökande i ärendet, och
 2. den som har registrerats som inteckningsbrevshavare eller som genom åtgärden ska anses som inteckningsbrevshavare.

[S2]Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

[S3]Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

[S4]Bolagsverket får meddela föreskrifter om vilka adressuppgifter som behövs för att underrättelseskyldigheten enligt andra stycket ska kunna fullgöras.

 • BOLFS 2009:2: Bolagsverkets föreskrifter om inteckningsbrevsregister

Utfärdande av skriftligt företagsinteckningsbrev

9 §  Bestämmelserna om företagsinteckningsbrev i 24 och 25 §§ förordningen (2003:552) om företagshypotek gäller i tillämpliga delar vid utfärdandet av skriftligt företagsinteckningsbrev enligt 7 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister.

[S2]Ett skriftligt företagsinteckningsbrev ska innehålla, utöver de uppgifter som avses i 25 § förordningen om företagshypotek, uppgift om att brevet har utfärdats enligt 7 § lagen om inteckningsbrevsregister samt uppgift om datum för utfärdandet.

10 §  När Bolagsverket utfärdar ett skriftligt företagsinteckningsbrev enligt 7 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister, ska verket sända en underrättelse om åtgärden till den som är sökande i ärendet.

[S2]Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp skriftlig fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

[S3]Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

[S4]Bolagsverket får meddela föreskrifter om vilka adressuppgifter som behövs för att underrättelseskyldigheten enligt andra stycket ska kunna fullgöras.

Ändring av namnuppgift

11 §  Om en registrerad inteckningsbrevshavare byter namn eller företagsnamn, får Bolagsverket efter anmälan föra in den nya uppgiften i registret. Förordning (2018:1833).

Rättelse m.m.

12 §  Om Bolagsverket finner att en uppgift i inteckningsbrevsregistret är felaktig, ska verket, om felet inte kan rättas omedelbart och är sådant att det föranleder osäkerhet om rättsläget, genast anmärka förhållandet i registret. Anmärkningen ska tas bort ur registret så snart rättelse har skett.

[S2]Om ett beslut att registrera en företagsinteckning eller att registrera eller avregistrera en inteckningsbrevshavare har överklagats, ska även detta anmärkas i registret. Anmärkningen ska tas bort när det överklagade beslutet har vunnit laga kraft.

Tillstånd att registreras som inteckningsbrevshavare

13 §  Ansökan enligt 12 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister görs skriftligen hos Bolagsverket. Sökanden ska ge in de handlingar som åberopas till stöd för ansökan.

[S2]Innan Bolagsverket meddelar tillstånd eller återkallar ett tidigare meddelat tillstånd, ska det, om det inte är obehövligt, ge Finansinspektionen tillfälle att yttra sig.

Elektronisk ingivning

14 §  Ansökningar om åtgärder som avses i 4-7, 9 och 10 §§ lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister och framställningar om utlämnande av uppgifter i inteckningsbrevsregistret får av den som har fått tillstånd enligt 12 § lagen om inteckningsbrevsregister överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som meddelas av verket.

[S2]Bolagsverket får meddela föreskrifter om att annan än den som har fått tillstånd enligt 12 § lagen om inteckningsbrevsregister får överföra ansökningar och framställningar som avses i första stycket elektroniskt.

 • BOLFS 2009:2: Bolagsverkets föreskrifter om inteckningsbrevsregister

Direktåtkomst m.m.

15 §  Den som har fått tillstånd enligt 12 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister får ha direktåtkomst till inteckningsbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får dock inte avse uppgift om registrerad inteckningsbrevshavare annat än om

 1. tillståndshavaren är registrerad som inteckningsbrevshavare för inteckningen, eller
 2. den berörda inteckningsbrevshavaren har medgett det.

[S2]Den vars egendom har intecknats får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i inteckningsbrevsregistret som avser inteckningar i den egna egendomen.

[S3]Inskrivningsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till inteckningsbrevsregistret. Direktåtkomsten får inte avse uppgifter om inteckningar som inte behövs för handläggningen av ärenden hos myndigheten.

16 §  Sekretess enligt 8 kap. 31 § sekretesslagen (1980:100) hindrar inte att uppgift om registrerad inteckningshavare lämnas till inskrivningsmyndigheten enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek om uppgiften behövs i ett inteckningsärende, eller till Kronofogdemyndigheten om uppgiften behövs i ett verkställighetsärende.

Inhämtande av uppgifter till registret

17 §  I samband med registreringsåtgärder enligt 3-10 §§ lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister får Bolagsverket hämta uppgifter om företagsinteckningen från företagsinteckningsregistret med hjälp av automatiserad behandling.

Bevarande av borttagna uppgifter

18 §  Uppgifter som har tagits bort från inteckningsbrevsregistret enligt 6-8 §§ lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska bevaras i minst tio år.

Övriga bestämmelser om det tekniska förfarandet

19 §  Bolagsverket får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet vid förandet av inteckningsbrevsregistret.

 • BOLFS 2009:2: Bolagsverkets föreskrifter om inteckningsbrevsregister

Avgifter

20 §  I ärenden om registrering eller avregistrering enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska sökanden betala avgifter enligt följande.

Registrering av ny företagsinteckning (3 §)3 kr
Registrering av tidigare beviljad företagsinteckning (4 §)4 kr
Registrering av inteckningsbrevshavare (5 §) per företagsinteckning5 kr
Avregistrering eller byte av inteckningsbrevshavare (6 §) per företagsinteckning5 kr
Avregistrering med utfärdande av skriftligt företagsinteckningsbrev (7 §)20 kr

21 §  Bolagsverket får meddela föreskrifter om att avgift enligt 20 § ska betalas när ansökan ges in. Om verket har meddelat föreskrifter om detta och sökanden inte har betalat avgiften, ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Följs inte detta föreläggande, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

22 §  Bolagsverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 20 §.

 • BOLFS 2009:2: Bolagsverkets föreskrifter om inteckningsbrevsregister

23 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om avgift får dock inte överklagas. Förordning (2018:1037).

Ändringar

Förordning (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2018:301) om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1037) om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1833) om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2019-01-01